- Innskuddspensjon blir endelig konkurransedyktig

07-01-13 14:34 | Pressemeldinger

- I livbransjen har vi lenge etterlyst økning av satsene for innskudd til pensjonsordninger med investeringsvalg. Nå kommer sannsynligvis endringer som gjør innskuddspensjon fullt ut konkurransedyktig med ytelsesbaserte ordninger. Det gjelder også for dem som tjener mer enn gjennomsnittet, sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv. Banklovkommisjonen legger i dag frem sitt forslag til nytt lovverk for tjenestepensjon.

Innskuddspensjon har i løpet av de siste ti årene blitt den vanligste ordningen for tjenestepensjon for norske lønnstakere. I 2006 ble alle bedrifter med mer enn én ansatt pålagt å betale minst 2 prosent av de ansattes lønn over 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) hvert år som innskudd i en tjenestepensjonsordning. Dagens regelverk for innskuddspensjon tillater maksimalt innbetaling av 5 prosent av lønn mellom 1 G og 6 G, og 8 prosent av lønn fra 6 G og opp til 12 G.

For optimistisk aksjesyn
– Dette regelverket var basert på et syn på avkastning i aksjemarkedet som har vist seg å være altfor optimistisk. Spesielt for personer med midlere og høyere inntekter har derfor innskuddspensjon vist seg mindre gunstig enn de tradisjonelle ytelsesbaserte ordningene, først og fremst fordi beløpene bedriftene hvert år kan skyte inn som gir skattemessig fradrag har vært for små i forhold til tillatt premiebetaling til de tradisjonelle ordningene, sier Vandvik.

Kan øke årlige innskudd
Banklovkommisjonen går inn for at maksimalsatsene for innskudd blir hevet til 8 prosent av lønn mellom 0 og 7,1 G og 26,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G. – Dette innebærer at det maksimale pensjonsinnskuddet for en person som tjener 12 G, dvs. 985.000 kroner, øker fra knappe 60.000 kroner etter dagens regler til vel 150.000 kroner etter nye regler. Dette vil ha enorm betydning for bedriftenes mulighet til å tilby de ansatte konkurransedyktig pensjon samtidig som bedriftene beholder den fleksibiliteten innskuddspensjon gir i forhold til andre typer tjenestepensjonsordninger, påpeker Jørund Vandvik.

Bærekraftig pensjonssystem
Jørund Vandvik har deltatt i en «tenkegruppe» Banklovkommisjonen har støttet seg på i utarbeidelsen av forslaget til nye tjenestepensjonsordninger. Han sier seg tilfreds med at bedriftene får flere valg enn enten bare rene ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte ordninger, og at de som ønsker det får tilstrekkelig tid til å bestemme hva de skal velge.

- Overordnet er det svært positivt at vi får et rammeverk for tjenestepensjon som er tilpasset prinsippene for reformen i folketrygden. De nye modellene bygger opp under arbeidslinjen og det faktum at folk lever lenger og må tilpasse sin yrkesaktivitet og økonomi til dette.

Viktige avklaringer gjenstår
Vandvik fremholder at det gjenstår avklaringer av en rekke detaljer som vil ha betydning for de kunder som ønsker tjenestepensjon med rentegaranti i fremtiden. – Forslaget til regelverk er ikke godt når det gjelder livselskapenes adgang til oppbygging av bufferkapital for å motstå svingninger i finansmarkedene. Dette må det jobbes videre med for at forvaltning av kapitalen forvaltet i garanterte porteføljer skal kunne skje på en god måte.

Kontaktperson:

Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 62,8 milliarder kroner, fordelt med ca 42,8 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 15,3 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 4,7 milliarder kroner i eiers portefølje. Nordea Liv har ca 16.000 bedriftskunder og ca 204.000 privatkunder. Selskapet har 258 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (57) er administrerende direktør.