Rapport for 3. kvartal 2014

22-10-14 7:00 | Pressemelding

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Tilstrømmingen av nye kunder fortsatte i tredje kvartal, og kundene overlot også mer av sparemidlene sine til oss. Dermed nådde vi milepælen på EUR 250 milliarder i midler til forvaltning. Til tross for fortsatt makro-økonomisk motvind holder inntektene seg på et jevnt nivå, og vi er i rute når det gjelder å nå kostnadsmålene våre. Kredittkvaliteten blir stadig bedre, og tap på utlån er nå under 10-års gjennomsnittet.

Det ble nok en gang bekreftet at Nordea er en av verdens sikreste banker da vi utstedte to Additional Tier 1-instrumenter til en verdi av USD 1,5 milliarder med laveste kupongrente blant tilsvarende instrumenter i USD-markedet. Dette styrket kjernekapitaldekningen med 75 basispunkter, og vår kapitaldekning er nå over 20 %.

Vi utvikler kontinuerlig tjenestene våre for å tilpasse dem til endringene i kundeatferden. Vi ønsker å tilby enklere løsninger som i enda større grad kan tilpasses kundens behov, og derfor forenkler vi nå prosessene våre. Neste skritt er nye kjernesystemer og betalingsplattformer, som vil øke våre gjennomsnittlige IT-investeringer med 30–35 % i året de neste 4–5 årene. Vi kommer til å bytte ut noen av dagens IT-systemer, og det vil medføre en verdifallskostnad på EUR 344 millioner.

Ni første måneder i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013 (3. vs. 2. kvartal 2014)¹:

  • Samlede driftsinntekter -1 %¹, i lokal valuta +2 %¹ (-3 %¹)
  • Samlede kostnader -4 %¹, i lokal valuta -1 %¹ (-2 %¹, i lokal valuta -1 %¹)
  • Driftsresultat +7 %¹, i lokal valuta +9 %¹ (-3 %¹)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,6 %, opp fra 13,4 %² (opp til 15,6 % fra 15,2 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 49 %¹ fra 51 % (uendret på 49 %¹)
  • Tap i forhold til utlån på 15 basispunkter, ned fra 21 basispunkter (ned til 12 bp fra 16 bp)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,5 %¹, opp fra 11,2 % (ned til 11,2 %¹ fra 12,0 %)
Nøkkeltall, videreført virksomhet³, EURm3.kv. 20142.kv. 2014endr.
%
3.kv. 2013endr.
%
lokal
valuta
9 mnd. 20149 mnd. 2013endr.
%
Lokalvaluta
Netto renteinntekter1 3961 36821 386124 1264 13503
Sum driftsinntekter¹2 3772 456-32 426-207 3347 422-12
Sum driftsinntekter2 7542 456122 42614167 7117 42247
Resultat før tap på utlån1 2381 070161 192453 5723 665-30
Netto tap på utlån-112-135-17-171-35-32-405-555-27-24
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp1216 20  1522  
Driftsresultat¹1 0931 125-31 021783 3243 11079
Driftsresultat1 126935201 02110123 1673 11024
Res. pr aksje, utv. (sml. virk.), EUR0,230,17 0,19  0,610,58  
Res. pr aksje, utv. (grunnlag for utbet. av utbytte[4], sml. virk.), EUR0,300,17 0,19  0,680,58  
Avkastning på egenkapitalen¹, %11,212,0 10,8  11,511,2  
Avkastning på egenkapitalen,%12,810,0 10,8  11,411,2  

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 3. kv. 2014: DKK 7,46, NOK 8,28 og SEK 9,04.
Nettoeffekten av valutasvingninger mellom 3. kv. 2014 og 2. kv. 2014 var ubetydelig.
¹) Eks. engangsposter i resultatregnskapet for 3. kv. 2014 på EUR +34m netto før skatt og omstruktureringskostnader i 2. kv. 2014 på EUR 190m.
²) Tidligere estimert ren kjernekapitaldekning i henhold til Basel III.
³) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

4) Resultat per aksje, utvannet, grunnlag for utbytte, basis for utbetaling av utbytte, er eksklusive verdifall på varige driftsmidler i 3. kv. 2014.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804        
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør Norge, +47 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).