Nordea Liv: Pensjonsvekst ga rekordresultat

28-01-15 11:23 | Pressemeldinger

For Nordea Liv ble 2014 det beste året i selskapets historie. Resultat før skatt ble 549 millioner kroner, mot 532 millioner kroner året før. Premieinntektene økte med 18,4 prosent til 10,4 milliarder kroner og forvaltningskapitalen økte 15,0 prosent til 84,3 milliarder kroner. Nordea Liv er med en markedsandel på 30,2 prosent blitt det ledende i Norge for langsiktige spareprodukter med investeringsvalg. – Vi har i løpet av de senere årene lykkes med å endre vår forretningsmodell på en måte som har gitt meget gode resultater både for kunder og eier, sier administrerende direktør Jørund Vandvik.

Nordea Liv må syv år tilbake for å se resultater på linje med fjoråret og 2013. I 2007 ble selskapets resultat før skatt 521 millioner kroner.

– Overskuddet den gang kom i hovedsak som følge av svært god avkastning på porteføljen med pensjonsforsikringer med rentegaranti som da utgjorde 65 prosent av våre premieinntekter. I 2014 var denne andelen blitt redusert til 18 prosent, mens premieinntekter fra innskuddsbaserte produkter og risikoforsikringer uten rentegaranti utgjorde 82 prosent av totale premieinntekter, opplyser Vandvik.

- Sammen med våre distributører i Nordea Bank og Tryg har vi satset offensivt på salg av moderne forsikringsordninger som gir kundene økonomisk trygghet til etterlatte ved dødsfall og investeringsvalgprodukter som legger grunnlag for gode pensjoner i tillegg til Folketrygden. Mens bemanningen de siste syv årene bare har økt med 8 prosent har veksten i premievolumet i den samme perioden vært 42 prosent. Vi kan dermed se fremtiden lyst i møte selv om historisk lave renter legger press på lønnsomheten for tradisjonelle produkter, der selskapet garanterer en årlig rente på i gjennomsnitt ca 3,3 prosent.

Nordea Livs rekordresultat i 2014 inkluderer nedskrivning av immaterielle eiendeler med 64 millioner kroner. I tillegg er det avsatt 795 millioner kroner til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen. Akkumulert utgjør selskapets avsetning til «langt liv» 1.748 millioner kroner, som utgjør noe over 50 prosent av kravet til slike avsetninger selskapet må innfri innen utgangen av 2020.

Markedsleder på forsikringer med investeringsvalg

Nordea Liv er i 2014 blitt den ledende leverandøren i Norge i markedet for livsforsikringsprodukter med investeringsvalg. I følge Finans Norges statistikk per 30. september 2014 har selskapet en markedsandel på 30,2 prosent. I personkundemarkedet er Nordea Livs markedsandel hele 52,4 prosent og i bedriftsmarkedet (innskuddspensjon) 16,5 prosent.

God avkastning til kundene

For kunder med innskuddspensjon var avkastningen i de to største fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 8,8 prosent og 7,8 prosent i 2014. Tilsvarende var verdijustert avkastning i den rentegaranterte kundeporteføljen 5,1 prosent.

- Den årlige rentegarantien, som i gjennomsnitt er 3,3 prosent, innebærer at vi i for stor grad må investere midlene i rentepapirer for å oppnå denne avkastningen i hvert kalenderår. Norske myndigheter har dessverre ikke vært villige til å se på den uheldige virkningen av det særnorske regelverket for rentegaranti. Kunder med innskuddspensjon står derimot fritt til å investere midlene med den risikoen de er komfortable med på lang sikt, fremholder Vandvik. Verdiskapningen i pensjonsavtaler med investeringsvalg blir derfor større enn i pensjonsavtaler med garanti.

- I fjor høst var det nedgang på børsene i Norge og internasjonalt. Urolige aksjemarkeder har imidlertid i liten grad påvirket innskuddspensjonskundenes vilje til å opprettholde en høy aksjeandel i sine pensjonsordninger, legger han til.

Verdijustert avkastning på selskapsporteføljen (eiers kapital) i 2014 ble 2,5 prosent.

Nærmer seg 100 milliarder i forvaltningskapital

Nordea Livs sterke premievekst gjenspeiler seg også i at forvaltningskapitalen i løpet av 2014 økte med 15,0 prosent til 84,3 milliarder kroner. – Vi sikter mot 100 milliarder kroner under forvaltning i løpet av de kommende to årene, sier Nordea Liv-sjefen.

_____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

Ledergruppen i Nordea Liv 3:2 

2014 ble det beste året i Nordea Livs historie. Bildet viser selskapets ledergruppe. Bak fra venstre: Jørn B. Nøstdal (Økonomi), Tor Olav Langeland (Kundeservice), Jørund Vandvik (Adm. direktør), Gro Elisabeth Johnstad (HR), Leif Raanes (Juridisk) og Bård Bjerkestrand (IT). Foran fra venstre: Anne Marit Benterud (Aktuar/Produkt), Bjørn Holli (Distribusjon) og Magny Øvrebø (Finans). (Foto: Øystein Klakegg / Nordea Liv).

Tall og fakta

Fakta om Nordea Liv

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 84,3 milliarder kroner, fordelt med ca 46,9 milliarder kroner i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti, ca 31,7 milliarder kroner i kundeporteføljen for produkter med investeringsvalg og ca 5,7 milliarder kroner i eiers portefølje. Selskapet har 246 fast ansatte medarbeidere. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs landsdekkende salgsnett, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (59) er administrerende direktør.

Mer om resultatet:

Økning i premieinntektene

Nordea Livs premieinntekter økte i 2014 med 18,4 prosent til 10.352 millioner kroner.  Netto økning i premiereserver som følge av flytting fra andre selskaper utgjorde 209 millioner kroner.

I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon 3.928 millioner kroner, en økning på 9 prosent sammenlignet med 2013.

I privatmarkedet utgjorde innbetalinger til IPS (Individuell Pensjonssparing), Pensjonskonto og Fondskonto 4.103 millioner kroner, en økning på 62 prosent sammenlignet med 2013.

Styrket soliditet

Verdijustert avkastning på midler for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen var i 2014 i gjennomsnitt 5,1 prosent, mot 5,9 prosent året før. Realisert avkastning på produkter med rentegaranti ble 5,4 prosent, mot 4,3 prosent i 2013.

Samlet soliditetskapital i selskapet per 31. desember 2014 utgjorde 10.498 millioner kroner. Soliditetskapitalen utgjorde ved årsskiftet 24,1 prosent av selskapets forsikringstekniske avsetninger med garanti. Nordea Livs kapitaldekning ved utgangen av året var 16,0 prosent.

Styrket avsetning til «langt liv»

Nordea Livs resultat til eier før skatt (legalt resultat) i 2014 ble 549 millioner kroner. Resultatet inkluderer nedskrivning av immaterielle eiendeler med 64 millioner kroner. Kunder med rentegaranti, som i gjennomsnitt utgjør 3,3 prosent, mottok til sammen 1.380 millioner kroner innenfor garantien. Disse kundene er tildelt et overskudd på 132 millioner kroner med endelig virkning og 158 millioner kroner som tilleggsavsetninger. I tillegg er det avsatt 795 millioner kroner til styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av økning i levealderen, langt liv. Totalt er kunder med rentegaranti dermed tildelt 2.465 millioner kroner. Nordea Livs totale avsetning til langt liv utgjorde 1.748 millioner kroner ved utgangen av 2014, hvorav eiers andel utgjør 329 millioner kroner.

Godt risiko- og administrasjonsresultat

Nordea Livs risikoresultat i 2014 ble 289 millioner kroner, mot 269 millioner kroner året før. Administrasjonsresultatet ble positivt med 123 millioner kroner, mot 130 millioner kroner i 2013. Administrasjonsresultatet i 2014 inkluderer ekstraordinær avskrivning med 64 millioner kroner.

Renteresultatet i 2014 ble 1.070 millioner kroner, mot 610 millioner kroner året før.

Forvaltningskapitalen økte 15 prosent

Nordea Livs samlede forvaltningskapital per 31. desember 2014 var 84.314 millioner kroner, mot 73.309 millioner kroner på samme tidspunkt året før.

I Nordea Livs porteføljer med rentegaranti utgjorde ved utgangen av 2014 risikoutsatte aksjeinvesteringer 11 prosent. Andelen eiendom i garantiporteføljene var 15 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet 37 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 36 prosent, og andre plasseringer 1 prosent.

Selskapets eiendomsportefølje er ved utgangen av 2014 netto oppskrevet med 66 millioner kroner.

For de garanterte porteføljene totalt ga investeringer i eiendom en avkastning på 6,8 prosent. Investeringer i aksjer ga en avkastning på 11,9 prosent. Avkastningen på norske aksjer var 5,8 prosent mens avkastningen på internasjonale aksjer var 13,8 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner var 5,6 prosent. På norske omløpsobligasjoner var avkastningen 6,6 prosent og på internasjonale omløpsobligasjoner 8,1 prosent. Avkastningen på statsobligasjoner var 3,0 prosent. Avkastningen på obligasjoner til amortisert kostnad var 4,6 prosent, mens plasseringer i pengemarkedet ga en avkastning på 3,1 prosent. Avkastningen på alternative investeringer i 2014 var 13,9 prosent.

 

Regnskap Nordea Liv 4.kvartal