Kommentar til Nordeas kapitalkrav

21-06-16 9:20 | Pressemeldinger

Vi har tilstrekkelig kapital til å oppfylle alle kapitalkrav, og vi forventer ingen vesentlige endringer i kravene de neste årene.
Vi er veldig trygge på våre rapporterte tall og den pågående valideringsprosessen. Nordeas modeller gjennomgås som en del av den årlige valideringsprosessen. Nordea forutser i dag en økning på rundt 40 basispunkter som et resultat av kapitalkravene i Pilar II og den svenske Finansinspektionens tilsyn av bankenes beregninger av risikovekter for foretakseksponering. Vi har forberedt oss på dette, men vi avventer resultatet av gjennomgangen.
- Vi er blant de beste bankene i verden når det gjelder vår evne til å reise kapital, noe vi har bevist de siste ti årene. Vi er veldig trygge på vår evne til å oppfylle kapitalkravene uten ytterligere kapitaltilførsel. Mitt syn på artikkelen i Svenska Dagbladet er at den er veldig spekulativ og uten substans, sier Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea.

FAKTA

  • Vi har en av de mest solide balansene i Europa, som gjenspeiles i en av de høyeste ratingene (AA-).
  • Den 26. mai 2016 offentliggjorde den svenske Finansinspektionen sine krav til Nordea, som var en ren kjernekapitaldekning på 15,6 prosent ved utgangen av første kvartal. På det tidspunktet var Nordeas rene kjernekapitaldekning 16,7 prosent.
  • Den 17. mai 2016 godkjente den svenske Finansinspektionen planene for fusjoneringen av Nordea og datterbankene, og i den forbindelse vurderte Finansinspektionen om långiverne har gode nok sikkerhetsmarginer slik at skattebetalerne ikke påvirkes eller må bære bankens risiko. Finansinspektionens vurdering var at denne risikoen ikke vil øke, og derfor godkjente de fusjonsplanene.
  • Den 24. mai offentliggjorde den svenske Finansinspektionen en ny metode for bankenes interne risikomodeller som indikerte at risikovektene for svenske banker i gjennomsnitt ville øke med rundt 2 prosentpoeng, en økning som ikke er vesentlig for Nordea.
  • Vi har allerede de høyeste risikovektene blant svenske banker, 41 prosent ved utgangen av første kvartal 2016. Svenska Dagbladets artikkel antyder at risikovektene vil måtte være 61-73 prosent, sammenliknet med rundt 20-35 prosent for de andre svenske bankene. Dette er ikke realistisk.
  • I den årlige valideringsprosessen har en rekke kredittparametere blitt gjennomgått. Vi er snart ferdige med denne gjennomgangen, og vi forventer ingen vesentlige endringer som følge av den.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 977 53 45

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.