Finansiell rapport for tredje kvartal 2019

24-10-19 6:30 | Børsmelding

Nordea Bank Abp – Innsideinformasjon - Delårsrapport (1. kv. og 3.kv.)

Konsernsjef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

– I tredje kvartal økte både netto renteinntekter og netto provisjonsinntekter som følge av økt forretningsvolum. Netto resultat på poster til virkelig verdi gikk ned som følge av betydelige rentebevegelser i løpet av sommeren. Den samlede inntekten gikk ned med 2 % i lokal valuta. Driftsunderskuddet på EUR 421 millioner i tredje kvartal inkluderer flere engangsposter som samlet utgjør EUR 1,3 milliarder. Dette beløpet omfatter en nedskriving av immaterielle IT-eiendeler på EUR 735 millioner, en omstruktureringsavsetning på EUR 204 millioner, en kostnad knyttet til salget av Luminor-aksjer på EUR 75 millioner og ytterligere avsetning for tap på utlån på EUR 282 millioner.

I min nye rolle som konsernsjef har jeg ledet en strategisk gjennomgang av banken, og vi har utformet en ny forretningsplan for å sikre sterkere finansielle resultater som innfrir de nye økonomiske målene. Den nye planen vil i betydelig grad forbedre Nordeas prestasjoner gjennom styrket kundefokus og forbedret driftseffektivitet samt kostnadsreduksjon og tiltak som øker inntektene. For 2020 forventer vi at de samlede kostnadene vil være under EUR 4,7 milliarder, med videre planlagte netto kostnadsreduksjoner etter 2020.

Nordeas nye økonomiske mål for 2022 er:

 • en avkastning på egenkapitalen på over 10 %
 • et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 %

Den nye kapitalpolicyen stipulerer en kapitalbuffer på 150–200 basispunkter over det lovpålagte kravet for kjernekapitaldekning og et utdelingsforhold på 60–70 %, begge fra 2020. Vi vil kontinuerlig vurdere muligheten til å bruke tilbakekjøp av aksjer som et verktøy for fordeling av overskuddskapital. For 2019 er Nordeas mål et utbytte på EUR 0,4 per aksje.

Jeg har vært i Nordea siden 2017, men i løpet av den korte tiden min som konsernsjef har jeg fått muligheten til å møte mange kollegaer fra ulike deler av banken. Jeg er imponert over medarbeidernes ekspertise, kundeengasjement og besluttsomhet for å forbedre forretningsresultatet vårt. Jeg er overbevist om at et sterkt kundefokus kombinert med bedre driftseffektivitet vil gjøre oss i stand til å levere på målene og den nye strategien, og til å oppnå en betydelig forbedring av Nordeas økonomiske resultat.

Tredje kvartal 2019 mot tredje kvartal 2018 (tredje kvartal 2019 mot andre kvartal 2019)

 • Netto renteinntekter EUR 1083m, -4 %; -1 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta)
 • Samlede driftsinntekter EUR 2085m, -1 %; 1 % i lokal valuta (-3 %, -2 % i lokal valuta)
 • Samlede driftskostnader EUR 2175m, 91 %; 93 % i lokal valuta (84 %, 84 % i lokal valuta)
 • Samlede driftskostnader1 EUR 1161m, 2 %; 3 % i lokal valuta (-2 %, -1 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån EUR -331m, -653 %; -642 % i lokal valuta (-443 %, -439 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån2 EUR -49m, -20 %; -19 % i lokal valuta (11 %, 11 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat EUR -421m, -146 %; -146 % i lokal valuta (-147 %, -146 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat EUR 823m1,3,4, -3 %; -2 % i lokal valuta (-5 %, -3 % i lokal valuta)
 • Ren kjernekapitaldekning5,6 15,4 % mot 20,3 % (15,4 % mot 14,8 %) 
 • Kostnader i forhold til inntekter 104 % mot 55 % (104 % mot 54 %)
 • Kostnader i forhold til inntekter2,3 56 % mot 55 % (56 % mot 54 %)
 • Tap i forhold til utlån på 55 basispunkter mot 10 basispunkter (55 basispunkter mot 8 basispunkter)
 • Avkastning på egenkapitalen -4,4 % mot 9,1 % (-4,4 % mot 9,2 %)
 • Avkastning på egenkapitalen1,3,7 8,4 % mot 8,5 % (8,4 % mot 8,8 %)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 3. kvartal 2019: DKK 7,4644, NOK 9,7720 og SEK 10,5660.
1 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 1. kvartal 2019: Ikke-fradragsberettiget kostnad på EUR 95m satt av til pågående arbeid knyttet til bekjempelse av hvitvasking.  I 3. kvartal 2019: Kostnad på EUR 735m knyttet til nedskriving av kapitaliserte IT-systemer, EUR 559m etter skatt, kostnad på EUR 204m knyttet til omstrukturering, EUR 155m etter skatt, ikke-fradragsberettiget kostnad på EUR 75m knyttet til salg av Luminor.
2 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 3 kvartal 2019: Tap på EUR 282m knyttet til nedskrivinger for tap på utlån på grunn av oppdateringer av modeller og samtaler med Den europeiske sentralbanken, som tegn på mer dempede prognoser i enkelte bransjer, EUR 214m etter skatt.
3 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 1.kvartal 2018: Gevinst på EUR 135m fra oppdatering av verdsettelsesmodell i Danmark, EUR 105m etter skatt, 2. kvartal 2018: skattefri gevinst knyttet til salg av aksjer i UC på EUR 87m og skattefri gevinst knyttet til salg av Nordea Liv & Pension Denmark på EUR 262m.
4 Justert for resolusjonsavgifter før skatt: EUR -52m i 3. kvartal 2019, EUR -52m i 2. kvartal 2019, EUR -42m i 3. kvartal 2018, EUR 51m i jan–sep 2019 og EUR 42m i jan–sep 2018 (avskrevet lineært).
5 Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte.
6 Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 i rapporten (på engelsk) for mer informasjon).
7 Justert for resolusjonsavgifter etter skatt:  EUR -40m i 3. kvartal 2019, EUR -40m i 2. kvartal 2019, EUR -32m i 3. kvartal 2018, EUR 39m i jan–sep 2019 og EUR 32m i jan–sep 2018 (avskrevet lineært).

Resultatregnskap 
             
 3. kv2. kv Lokal3. kv LokalJan–sepJan–sep Lokal 
 20192019Endr %val. %2018Endr %val. %20192018Endr %val. % 
EURm            
Netto renteinntekter10831071121123-4-132103349-4-2 
Netto gebyr- og provisjonsinntekter756743227038922362273-20 
Netto resultat på poster til virkelig verdi211283-25-272053-4758906-16-18 
Resultatet fra tilknyttede selskaper og joint            
ventures vurdert etter egenkapitalmetoden1324-46-4648-73-7051109-53-53 
Andre driftsinntekter2220101018221686416-79-79 
Sum driftsinntekter20852141-3-22097-1163417053-10-9 
             
Personalkostnader-924-7272727-7262728-2369-225456 
Andre utgifter-366-3042020-3231315-1264-117679 
Avskrivning, amortisering og nedskrivning            
på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler-885-149494493-87917930-1174-232406412 
Sum driftskostnader-2175-11808484-11369193-4807-36623133 
             
Resultat før tap på utlån-90961-109-109961-109-10915343391-55-54 
             
Netto tap på utlån-331-61443439-44652642-434-143203204 
Driftsresultat-421900-147-146917-146-14611003248-66-66 
             
Skattekostnad89-219-141-140-193-146-146-308-672-54-53 
Resultat for perioden-332681-149-148724-146-1467922576-69-69 
             
Forretningsvolum, nøkkelposter1     
             
 30. sep30. jun Lokal30. sep Lokal     
 20192019Endr %val. %2018Endr %val. %     
EURmrd            
Utlån til kunder328,3323,812316,546     
Utlån til kunder ekskl. gjenkjøpsavtaler299,5300,200291,735     
Innskudd og lån fra kunder168,3176,5-5-4174,2-3-2     
Innskudd fra kunder ekskl. gjenkjøpsavtaler161,9167,0-3-2160,512     
Samlede eiendeler585,9582,91 572,82      
Midler til forvaltning313,8306,52 309,02      
Egenkapital30,531,1-2 32,6-6      
             
Nøkkeltall2  
             
 3. kv2. kv  3. kv  Jan-sepJan-sep   
 20192019Endr % 2018Endr % 20192018Endr %  
Resultat per aksje, utvannet, EUR-0,080,17-147 0,18-144 0,190,64-70  
Resultat per aksje, løpende 12 mnd. til slutten av perioden, EUR0,320,58-45 0,79-59 0,320,79-59  
Aksjekurs1, EUR6,506,392 9,40-31 6,509,40-31  
Samlet avkastning til aksjonærene, %12,44,0  20,2  1,54,4   
Resultat per aksje1, EUR7,557,69-2 8,08-7 7,558,08-7  
Potensielt utestående aksjer1, millioner405040500 40500 405040500  
Vektet gjennomsnittlig antall utvannede aksjer, millioner403540320 40370 403340370  
Avkastning på egenkapital, %-4,49,1  9,2  3,410,9   
Avkastning på egenkapital ekskl. immaterielle eiendeler, %-5,010,6  10,6  3,912,6   
Avkastning på risikovektede eiendeler, %-0,91,7  2,4  0,72,8   
Avkastning på egenkapital med periodiserte resolusjonsavgifter, %-4,98,5  8,8  3,611,0   
Kostnader i % av inntekter10455  54  7652   
Kostnader i % av inntekter med periodiserte resolusjonsavgifter10758  56  7551   
Tap i forhold til utlån, basispunkter35510450 8588 248200  
Ren kjernekapitaldekning 1,4,5,6,7, %15,414,8  20,3  15,420,3   
Kjernekapitaldekning 1,4,5,7, %17,417,3  22,3  17,422,3   
Kapitaldekning 1,4,5,7, %20,019,8  26,0  20,026,0   
Kjernekapital 1,4,7, EURmrd27,327,6-1 27,01 27,327,01  
Risikovektede eiendeler 4, EURmrd156160-2 12129 15612129  
Antall medarbeidere (årsverk)129 46929 5500 29 0561 29 46929 0561  
Økonomisk kapital 1,7, EURmrd26,527,8-5 26,31 26,526,31  
1 Slutten av perioden.  
2 Se www.nordea.com/en/investor-relations/ for mer detaljert informasjon angående nøkkeltall definert som alternative resultatmålinger. 
3 Inkluderer utlån til kunder rapportert under Assets held for sale i Q1 2018 (på engelsk).   
4 Inkluderer resultatet for perioden.  
5 Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other information i rapporten (på engelsk) for mer informasjon).  
6 Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte.  
7 Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 i rapporten (på engelsk) for mer informasjon). 

Utsikter
Hovedprioriteringer for å lykkes og oppnå de økonomiske målene

Nordeas nye plan vil i betydelig grad forbedre prestasjonene gjennom styrket kundefokus og forbedret driftseffektivitet samt kostnadsreduksjon og tiltak som øker inntektene.

Økonomiske mål for 2022
Nordeas nye økonomiske mål for 2022 er:

 • En avkastning på egenkapitalen på over 10 %
 • Et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 %

Kostnader

Nytt: For 2020 forventer Nordea at de samlede kostnadene vil være under EUR 4,7mrd med videre planlagte netto kostnadsreduksjoner etter 2020.
Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 20192 og endringer i resolusjonsavgifter. De samlede kontantkostnadene forventes å være lavere i samme periode, med uforandrede valutakurser.

Tidligere: Nordea forventer at kostnadene for 2021, med uforandrede valutakurser, vil være omtrent 3 % lavere enn i 2018, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 20181. Når det gjelder kontantkostnadene forventes det i samme periode en reduksjon på opptil 10 %, med uforandrede valutakurser.
Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 20192, og de samlede kontantkostnadene forventes å være lavere i samme periode, med uforandrede valutakurser.

1 Nedskriving av goodwill på EUR 141m i 4. kvartal 2018
2 Justert for nedskriving av goodwill på EUR 141m i 2018, transaksjonskostnader på EUR 90m i 2019, avsetning på EUR 95m i 1. kvartal 2019, IT-nedskriving på EUR 735m og en omstruktureringskostnad på EUR 204m.

Kapitalpolicy

Nytt: Kapitalbuffer på 150–200 basispunkter over det lovpålagte kravet til kjernekapitaldekning, gjelder fra 1. januar 2020.

Tidligere: Kapitalbuffer på 40-120 basispunkter over det lovpålagte kravet til kjernekapitaldekning.

Utbyttepolicy

Nytt: Et utdelingsforhold på 60–70 % fra 2020. Nordea vil kontinuerlig evaluere muligheten for å bruke tilbakekjøp av aksjer som et verktøy til fordeling av overskuddskapital. For 2019 er Nordeas mål et utbytte på EUR 0,4 per aksje.

Tidligere: Nordea har som mål å oppnå en årlig økning av utbytte per aksje og samtidig opprettholde en sterk kapitalposisjon i tråd med kapitalpolicyen.

Kredittkvalitet

Nytt: Nordeas forventninger for de neste kvartalene er at nettotap vil være lave og ligge rundt gjennomsnittsnivået for 2018. De makroøkonomiske utsiktene er imidlertid mer usikre.

Tidligere: Nordeas forventninger for de neste kvartalene er at nettotap vil holde seg lave og ligge rundt gjennomsnittsnivået for 2018.

Pilar 2-krav (P2R)

Som en del av overgangen til den felles tilsynsmyndighetens kapitalrammeverk (SSM) vil Nordea fra 1. januar 2020 være underlagt et pilar 2-krav (P2R). Nordea mottok den midlertidige SREP-beslutningen den 26. september, inkludert et pilar 2-kapitalkrav på 1,75 %. Den endelige beslutningen forventes i desember 2019.

Du finner den fullstendige rapporten på engelsk på nettstedet vårt via lenken nedenfor.
Nordea Group Q3 2019 Report

For mer informasjon: 
Frank Vang-Jensen, konsernsjef, +358 503 821 391Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble offentliggjort av kontaktpersonene over kl. 07.30 EET (06.30 CET) torsdag 24. oktober 2019.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.