Allmänna villkor för användning av webbplats

  • Hem
  • Allmänna villkor för användning av webbplats

Villkor

Läs noga igenom dessa villkor innan du besöker Nordeas webbsidor (webbplatsen). I och med att du besöker nämnda webbplats godkänner du samtidigt att nedanstående villkor är bindande för dig. Enskilda dokument och delar av denna webbplats kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till de allmänna villkoren. Användningen av Solo-tjänsterna regleras genom särskilda tjänsteavtalsvillkor.

Innehållet i tjänsten och på webbplatsen tillhandahålls i god tro och utan ansvarsåtagande avseende deras äkthet eller fullständighet. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ta bort hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Tjänsteleverantören åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot den som använt webbplatsen, även om tjänsteleverantören eller någon av dennes företrädare hade vetskap om fel eller brist i tjänsten.

Tjänsteleverantörer

Webbplatsen omfattar tjänster som tillhandahålls av Nordea Bank AB (publ) (Nordea) eller av andra bolag som tillhör Nordea Bank AB (publ) -koncernen. Alla dessa bolag som tillhör koncernen kan här benämnas tjänsteleverantörer. Information om Nordea Bank AB (publ) -koncernen och de ingående bolagen finns tillgänglig under menyn 'Om Nordea'.

Information om tjänsteleverantören

NamnNordea Bank AB (publ)
DomicilStockholm, Sweden
Adress

Smålandsgatan 17
105 71, Stockholm

Organisationsnummer
516406-0120
Moms-nummer
SE663000019501
Telefon+46 8 614 78 00
Telefax+46 8 10 50 69
E-postKontakta webmastermoc.aedron@moC.reganametiS

Övriga tjänsteleverantörer

Webbplatsen kan också innehålla tjänster som tillhandahålls av andra bolag inom Nordea Bank AB (publ) -koncernen liksom av externa bolag. Information om andra bolag inom koncernen finns, till exempel, under följande länkar:

Nordea Bank AB (publ) 

Nordea Bank Danmark A/S 

Nordea Bank Finland Plc 

Nordea Bank Norge ASA 

Nordea Bank AB Estonia Branch 

Nordea Bank AB Latvia Branch

Nordea Bank AB Lithuania Branch

Information om övriga tjänsteleverantörer framgår av tjänsteavtalen eller genom annat material som publicerats av tjänsteleverantörerna.

Begränsningar avseende användandet av webbplatsen och avseende juridiska konsekvenser

Den information som finns på webbplatsen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd, som en förfrågan om att köpa eller sälja, eller som en rekommendation i något avseende, från någon av tjänsteleverantörerna, om inte banken uttryckligen meddelar att så är fallet. Detsamma gäller alla jurisdiktioner där lagen inte tillåter spridning av offerter eller råd till allmänheten. Webbplatsen och den information som lämnas där är enbart avsedd för Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen, om inte annat uttryckligen avtalas eller meddelas. Den information som finns på webbplatsen ska inte anses vara ett anbud som binder informationslämnaren, om inte annat uttryckligen meddelas. Informationen på webbplatsen utgör inte ett anbud om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument, och inte heller en rekommendation att vidta någon sådan åtgärd. Bindande avtal med banken måste alltid slutas genom separata tjänsteavtal.

Nordea kan ge råd i skatte- eller investeringsfrågor. Nordea påtar sig inget ansvar för förluster, skada eller åtgärder till följd av de råd Nordea lämnat.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar när du fyller i en blankett (t ex en förfrågan eller en prenumeration) på nordea.com, eller som registreras på annat sätt på sidan, behandlas av banken och andra bolag i Nordeakoncernen i samband med utförandet av tjänsten i fråga.

De kan också utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljningar, affärs- och metodutveckling och riskhantering. Personuppgifter används även för reklam såvida inte du har tackat nej till direktreklamutskick. De kan också, inom ramen för sekretessbestämmelserna, göras tillgängliga för ett annat bolag i Nordeakoncernen eller annat bolag som koncernen samarbetar med.

Nordea har kontroll över de insamlade uppgifterna och lämnar inte ut dem till tredje part. Nordea kan dock anlita underleverantörer för databearbetningen. För närvarande är det ett amerikanskt bolag, Webtrends, som hanterar de insamlade uppgifterna för Nordeas räkning. Webtrends är en av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. För att skydda den personliga integriteten följer de EU-kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998) via Safe Harbour-avtalet mellan EU och USA.

Nordea kan anlita andra underleverantörer som förbundit sig att följa EU-kommissionens dataskyddsdirektiv från oktober 1998. Nordea kan anlita sådana underleverantörer för kundbetjäning, marknadsanalyser eller kontakter med aktörer i finanssektorn.

Nordea tillåter inte på något sätt att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som angetts av Nordea.

Information som Nordeas kunder lämnar när de registrerar uppgifter i Internetbanken kan användas av Nordea för specifika syften, till exempel analys och marknadsföring.

Cookies

Nordea använder cookies. När du går in på vår hemsida godkänner du att vi placerar cookies på din dator (eller den utrustning du använder).

En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av den webbsida som du besöker. Textfilen innehåller information och används bland annat för att göra webbsidan lättare att använda för besökarna.

Det finns två typer av cookies. Den ena, permanent cookie, lagras som en fil på din hårddisk under en viss tid. Den andra typen, sessionscookie, finns kvar endast så länge du är inne på sidan.

I Nordea använder vi båda typerna, för att få fram mer tillförlitlig besöksstatistik och förbättra funktionaliteten för användarna.

Observera att om du ska kunna använda Nordeas Internettjänster måste du ha godkänt användningen av sessionscookies. Dessa cookies gör att du kan genomföra dina banktransaktioner enkelt och smidigt, och de försvinner när du loggar ut från tjänsten.

Om du inte vill ha cookies kan du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc). Observera att om du inte godkänner cookies kan du inte genomföra några transaktioner via Nordeas internetbank.

» Läs mer om användningen av cookies på nordea.com

 

Information som lämnas av tredje part

De länkar som finns på webbsidan är endast avsedda för informationsändamål. Den som tillhandahåller tjänsten svarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part, även om webbplatsen innehåller länkar till sådant material. Tredje part ansvarar själv för publiceringen av lagstadgad information om den egna webbplatsen, och tjänsteleverantören ansvarar inte för sådan information som uteblivit eller är bristfällig.

E-post via Internet

De som använder webbplatsen påminns om att sekretess inte kan garanteras för e-postmeddelanden som sänds via allmänna nät. Användare bör inte förmedla personuppgifter eller annan känslig information till banken via e-post. Nordea och övriga tjänsteleverantörer är inte skyldiga att utföra uppdrag eller ta emot instruktioner via e-post. Nordea äger rätt att, om kunden så begär, lämna allmän information via e-post till den e-postadress som kunden angivit. Nordea ansvarar inte förlust eller skada som uppkommit genom att sådant meddelande förkommit eller förvanskats.

Upphovsrätt och varumärken

Bolag som tillhör Nordea Bank AB (publ) -koncernen eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom, behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till material på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får emellertid inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan bankens skriftliga medgivande.

Tillämplig lag

Finsk, svensk, norsk, dansk, estnisk, lettisk och litauisk lag ska tillämpas på dessa villkor enligt regler av det av de nämnda länderna där kunden använder dessa webbsidor. Särskilda villkor om den tillämpliga lagen framgår på webbsidor av andra bolag inom Nordea Bank AB (publ) -koncernen.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this web site, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this web site of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.

Nordea does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. Nordea cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in violation of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.