90-konton

När du skänker pengar till välgörande ändamål är du förstås angelägen om att de ska hamna i rätta händer och göra verklig nytta. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Insamlingskonton som har nummer som börjar på 90 granskas av Svensk Insamlingskontroll. PlusGirot har en lång relation med olika insamlingsstiftelser och samarbetar sedan länge med Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll verkar för att offentliga insamlingar för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll samt att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader. Endast de insamlingsorganisationer som uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav kan tilldelas och vidmakthålla ett s.k. kontrollgirokonto.

Samtliga PlusGirokonton mellan 900 000 och 909 999 är reserverade för Svensk Insam-lingskontroll. Bakom Svensk Insamlingskontroll står arbetsmarknadens centralorganisat-ioner – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv samt Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). 

På Svensk Insamlingskontrolls hemsida finns en lista över alla 90-konton

Situationen i världen medför att behovet av olika insamlingar till humanitära ändamål är stort och trenden under senare år har varit ett ökat givande. Avgiftsfrihet på denna typ av insättningar gör att Nordea årligen stödjer olika insamlingsorganisationer med betydande belopp.