Bolagsstämma

annual general meeting

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt. Vid bolagsstämman fattas beslut i frågor rör bland annat årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor, samt arvode till styrelseledamöter och revisor.

Bolagsstämmor hålls i Helsingfors.

Bolagsstämma
2019
Tidigare
bolagsstämmor
Om
bolagsstämma
Tidigare
fusioner
Bolagsstämma
2019

Annual General Meeting 2019

• Date: March 28, 2019 

• Venue: Finlandia Hall, Mannerheimintie 13e, Helsinki

Tidigare
bolagsstämmor

Annual General Meeting 2019

• Date: March 28, 2019 

• Venue: Finlandia Hall, Mannerheimintie 13e, Helsinki

Annual General Meeting 2018

  • Date: March 15 2018
  • Venue: Vinterträdgården, Grand Hôtel, entré Royal, Stallgatan 4, Stockholm

Notice (pdf, 125 KB)

Decision proposals
(pdf, 257 KB)

Nomination Committee’s statement (pdf, 16 KB)

Minutes (pdf, 11 MB) (in Swedish)

Appendices to the minutes (pdf, 416 KB) (in Swedish)

CEO presentation (pdf, 1 MB) (in Swedish)

Om
bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, ut-delning, val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.

Bolagsstämman hålls i Helsingfors.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj.

Varje aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och få ett ärende upptaget till be-handling på stämman. Senast den 31 december anges på denna webbsida det sista datumet för aktieägare att inkomma med sådan begäran till styrelsen.

På begäran av en aktieägare skall styrelsen och verkställande direktören vid bolags-stämman ge närmare upplysningar om ärenden vid stämman.

Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på denna webbsida tidigast tre månader före stämman och senast tre veckor före stämman. Beslut vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annan majoritet föreskrivs i aktiebolagslagen.

Rösträtt

Varje aktie i Nordea har en röst. Vid stämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han eller hon äger eller företräder. Nordea får inte rösta för inne-hav av egna aktier på bolagsstämmor.  

Uppdaterad: Oktober 2018

Nomineringsprocess

Nordea har ett nomineringsråd som representerar aktieägarna och som grundats av bolagsstämman. Nomineringsrådet bereder beslutsförslag avseende val- och ersättningsfrågor som ska fattas av bolagsstämman med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i nomineringsrådet har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

Nomineringsrådet konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

En extra bolagsstämma i Nordea Bank Abp, det nya finska moderbolaget i Nordeakoncernen, har fattat motsvarande beslut om inrättande av aktieägarnas nomineringsråd som årsstämman i Nordea Bank AB (publ). Med hänsyn till att flytten av moderbolaget till Finland genomfördes den 1 oktober 2018, inrättades nomineringsrådet för bolagsstämman 2019 baserat på aktieägandet i bolaget den 1 oktober 2018.

Nomineringsrådets sammansättning:

• Kari Stadigh, nomineringsrådets ordförande, verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp

• Mogens Hugo, Nordea-fonden

• Hans Sterte, Chef Kapitalförvaltning på Alecta

• Risto Murto, verkställande direktör i Varma

• Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Arbetsordningen för nomineringsrådet finns här (pdf, 74 KB).

Uppdaterad: October 2018

Tidigare
fusioner