Årsstämma

annual general meeting

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman hålls i Stockholm.Årsstämma 2017

Datum och tid: Torsdag 16 mars 2017, 13:00
Plats: City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Kallelse (pdf, 108 KB)

Årsstämma 2017 Tidigare årsstämmor Om årsstämman Rösträtt Årsstämma 2017

Nomineringsprocess

Vid val av styrelse ska, enligt bolagsordningen för Nordea Bank AB (publ), eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknader där koncernen bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

I enlighet med Koden har Nordea en valberedning som representerar aktieägarna och som utses av årsstämman. Valberedningen bereder beslutförslag avseende tillsättnings- och ersättningsfrågor som ska fattas utav årsstämman med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen

Nordeas årsstämma 2016 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2017 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning

  • Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
  • Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
  • Katarina Thorslund, ekonomichef och vice verkställande direktör i Alecta
  • Anders Oscarsson, aktiechef på AMF och AMF Fonder
  • Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Uppdaterad: September 2016

Tidigare årsstämmor Om årsstämman

Om bolagsstämman


Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Rösträtt

Rösträtt

Den här informationen finns inte på ditt språk, därför visas den på engelska.

According to the Articles of Association, shares may be issued in two classes, ordinary shares and C-shares. All shares in Nordea carry voting rights, with each ordinary share entitled to one vote and each C-share entitled to one tenth of one vote at General Meetings. At General Meetings, each shareholder is entitled to vote for the full number of shares that he or she owns or represents. Nordea is not entitled to vote for its own shares at General Meetings. 

Uppdaterad: September 2016