Årsstämma

annual general meeting

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman hålls i Stockholm.

Årsstämma
2018
Tidigare
årstämmor
Om
årsstämman

Fusioner
Årsstämma
2018

Datum och tid

Nästa årsstämma hålls torsdagen den 15 mars 2018 kl. 13.00. 

Anmälan

Information om hur anmälan går till finns i kallelsen till årsstämman som publiceras i dagstidningar och på denna webbplats 4-6 veckor före årsstämman.

Ärende

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Ärendet ska ha inkommit till styrelsen senast den 25 januari 2018.

Förslag till Nordeas styrelse

Eller genom brev:

Nordea
Styrelsen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm
Sverige

Tidigare
årstämmor
Om
årsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Rösträtt

Enligt bolagsordningen kan aktier utges i två aktieslag: stamaktier och C-aktier. Samtliga aktier i Nordea har rösträtt, varvid varje stamaktie har en röst och varje C-aktie en tiondels röst vid bolagsstämma. Vid stämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han eller hon äger eller företräder. Nordea får inte rösta för innehav av egna aktier på bolagsstämmor.  

Uppdaterad: September 2016

Nomineringsprocess

Vid val av styrelse ska, enligt bolagsordningen för Nordea Bank AB (publ), eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknader där koncernen bedriver sin huvudsakliga verksamhet.  

I enlighet med Koden har Nordea en valberedning som representerar aktieägarna och som utses av årsstämman. Valberedningen bereder beslutförslag avseende tillsättnings- och ersättningsfrågor som ska fattas utav årsstämman med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen

Nordeas årsstämma 2016 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2017 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.  

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning

  • Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
  • Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
  • Katarina Thorslund, ekonomichef och vice verkställande direktör i Alecta
  • Anders Oscarsson, aktiechef på AMF och AMF Fonder
  • Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Uppdaterad: September 2016


Fusioner