Förhindra ekonomisk brottslighet

Determined woman

Vi tar ansvar och bidrar i samhället

Hela Nordeas verksamhet genomsyras av att vi vill vara en ansvarstagande samhällsaktör. Vi använder våra kunskaper och affärsrelationer för att göra en positiv skillnad i samhället samt för våra kunder, externa intressenter, myndigheter och andra motparter.

Vi gör vårt yttersta

Ekobrott är ett allvarligt hot mot säkerheten och integriteten i det globala finansiella systemet, och därmed även mot Nordea. Vi är fast beslutna att förhindra att Nordea utnyttjas för olagliga syften. Effektiva rutiner för hantering av ekobrottsrisker är det bästa sättet att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Att förebygga och hantera risker för ekobrott ingår i Nordeas åtagande att ta ansvar och bidra till samhället i stort.  

Nordeas etiska riktlinjer beskriver bankens åtagande när det gäller etik, ärlighet och uppriktighet. Vi förväntar oss att alla Nordeas medarbetare, affärspartners, leverantörer och tillfällig personal som arbetar på uppdrag av Nordea agerar med integritet och hög etisk standard, samt att de inte befattar sig med penningtvätt, finansiering av terrorism, brott mot sanktioner, bedrägerier, mutor eller korruption.

Att förhindra ekobrott är nödvändigt, inte bara för att skydda det finansiella systemet och våra kunder, utan även för samhället i stort. Om vi känner våra kunder väl kan vi också erbjuda dem bättre service. Som aktör i det globala finansiella systemet är vi dessutom skyldiga att ha omfattande och tydliga rutiner för kundkännedom, i syfte att förebygga och upptäcka ekobrott.

I Nordea gör vi vårt yttersta för att följa gällande lagar och regler om penningtvätt, finansiering av terrorism, sanktioner, mutor och korruption i de länder där vi har verksamhet. Vi har riktlinjer som ger oss effektiva och enhetliga standarder för regelefterlevnad i respektive land. Dessa riktlinjer beaktas i bankens kundstrategi, värderingar och vision. De innehåller även enhetliga principer för riskhantering och obligatoriska standarder som gäller för hela Nordeakoncernen.

Woman looking at her phone

Vi bekämpar cyberbrott

  • Cyberterrorism utgör ett allt större hot, som vi tar på största allvar. För att motverka det gör vi samordnade interna satsningar, samarbetar med andra banker i Europa och konsulterar specialister på området. Vi har idag ett säkerhetssystem som skyddar i flera lager, vilket i korthet betyder att ett intrång i en enskild del inte ska påverka hela vårt system. 
  • I takt med att brottslingarna blir allt mer uppfinningsrika måste vi hitta ännu smartare tekniska lösningar för att bekämpa cyberbrottsligheten. Vårt mål är att stoppa bedrägerierna innan de genomförs. Vi använder avancerade IT-system som kan göra riskbedömningar i realtid och slå larm när det behövs.
  • Vi fortsätter att investera i nya tekniska lösningar för att hantera de ständigt ökande riskerna för cyberbrott.

Våra huvudpolicys och åtaganden gällande förebyggande av ekobrott: