Bolagsstämma

Nomineringsprocess

Vid val av styrelse ska, enligt bolagsordningen för Nordea Bank AB (publ), eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknader där koncernen bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

I enlighet med Koden har Nordea en valberedning som representerar aktieägarna och som utses av årsstämman. Valberedningen bereder beslutförslag avseende tillsättnings- och ersättningsfrågor som ska fattas utav årsstämman med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen

Nordeas årsstämma 2016 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2017 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning

  • Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
  • Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
  • Katarina Thorslund, ekonomichef och vice verkställande direktör i Alecta
  • Anders Oscarsson, aktiechef på AMF och AMF Fonder
  • Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Uppdaterad: September 2016

Anmälan

Innehavare av aktier registrerade i Euroclear Sweden AB i Sverige  

Anmälan senast den 13 mars 2015.

Anmälningstiden har löpt ut

Innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland  

Anmälan senast den 12 mars 2015 kl. 12.00 finsk tid.

Anmälningstiden har löpt ut

Innehavare av aktier registrerade i VP Securities i Danmark  

Anmälan senast den 12 mars 2015 kl. 12.00 dansk tid.

Anmälningstiden har löpt ut

Omregistrering av FDR-aktiedepåbevis i Finland och aktier registrerade i VP Securities i Danmark till Euroclear Sweden AB sker i samband med denna anmälan.

Rösträtt

Enligt bolagsordningen kan aktier utges i två aktieslag: stamaktier och C-aktier. Samtliga aktier i Nordea har rösträtt, varvid varje stamaktie har en röst och varje C-aktie en tiondels röst vid bolagsstämma. Vid stämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han eller hon äger eller företräder. Nordea får inte rösta för innehav av egna aktier på bolagsstämmor.

Uppdaterad: Mars 2013

Förslag

The body text...

Beslut

The body text ...

Bolagsstämma 2014

Bolagsstämma 2010

Läs talet av Christian Clausen (pdf, 1015 KB)


Titta på Christian Clausens presentation


Pressmeddelande med beslut från årsstämman (pdf, 35 KB)


Kallelse (pdf, 52 KB)


Beslutsförslag m.m. (pdf, 496 KB)


Redogörelse för arbetet i valberedningen för Nordea Bank AB (publ)


Protokoll från årsstämman (pdf, 471 KB)


Bilagor till protokollet

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, ut-delning, val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.

Bolagsstämman hålls i Helsingfors.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj.

Varje aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman och få ett ärende upptaget till be-handling på stämman. Senast den 31 december anges på denna webbsida det sista datumet för aktieägare att inkomma med sådan begäran till styrelsen.

På begäran av en aktieägare skall styrelsen och verkställande direktören vid bolags-stämman ge närmare upplysningar om ärenden vid stämman.

Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på denna webbsida tidigast tre månader före stämman och senast tre veckor före stämman. Beslut vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annan majoritet föreskrivs i aktiebolagslagen.

Rösträtt

Varje aktie i Nordea har en röst. Vid stämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han eller hon äger eller företräder. Nordea får inte rösta för inne-hav av egna aktier på bolagsstämmor.  

Uppdaterad: Oktober 2018

Nomineringsprocess

Nordea har ett nomineringsråd som representerar aktieägarna och som grundats av bolagsstämman. Nomineringsrådet bereder beslutsförslag avseende val- och ersättningsfrågor som ska fattas av bolagsstämman med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i nomineringsrådet har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

Nomineringsrådet konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

En extra bolagsstämma i Nordea Bank Abp, det nya finska moderbolaget i Nordeakoncernen, har fattat motsvarande beslut om inrättande av aktieägarnas nomineringsråd som årsstämman i Nordea Bank AB (publ). Med hänsyn till att flytten av moderbolaget till Finland genomfördes den 1 oktober 2018, inrättades nomineringsrådet för bolagsstämman 2019 baserat på aktieägandet i bolaget den 1 oktober 2018.

Nomineringsrådets sammansättning:

• Kari Stadigh, nomineringsrådets ordförande, verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp

• Mogens Hugo, Nordea-fonden

• Hans Sterte, Chef Kapitalförvaltning på Alecta

• Risto Murto, verkställande direktör i Varma

• Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Arbetsordningen för nomineringsrådet finns här (pdf, 74 KB).

Uppdaterad: October 2018