Ersättningar till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen

Two people on kayaks

Här presenterar vi ersättningar till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen i mer detalj.

Styrelsen Koncernchefen och koncernledningen I siffror Styrelsen

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2017 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska uppgå till:

  • ordföranden 294 600 euro,
  • vice ordföranden 141 300 euro och
  • övriga ledamöter 91 950 euro.

Därutöver utgår arvode för arbete i styrelsens regelefterlevnadsutskott, revisionsutskott och riskutskott med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter samt utgår arvode för arbete i styrelsens kompensationsutskott med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot anställd i Nordeakoncernen utgår inte.

Uppdaterad: April 2017

Koncernchefen och koncernledningen

Ersättning till koncernchefen och koncernledningen

Styrelsen tar fram förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (pdf, 421 KB) som årligen ska fastställas av årsstämman. Enligt dessa riktlinjer beslutar styrelsen om den faktiska ersättningen till koncernchefen och medlemmarna i koncernledningen, efter förslag från styrelsens kompensationsutskott.

Uppdaterad: April 2017 
Källa: Årsredovisning 2016

I siffror

Ersättning i siffror

I årsredovisningen presenteras ersättningen till styrelse, koncernchef och koncernledning i siffror. 

Se not K7 i Nordeas årsredovisning för information om ersättning till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen, lån till styrelseledamöter och koncernledning samt pensionsåtaganden.

Uppdaterad: April 2017  
Källa: Årsredovisning 2016