Ersättningar till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen

Här presenterar vi ersättningar till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen i mer detalj.

Styrelsen Koncernchefen och koncernledningen I siffror Styrelsen

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2016 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska uppgå till:

  • ordföranden 287 400 euro,
  • vice ordföranden 136 500 euro och
  • övriga ledamöter 88 850 euro.

Därutöver utgår arvode för arbete i styrelsens tre utskott med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot anställd i Nordeakoncernen utgår inte.

Uppdaterad: September 2016

Koncernchefen och koncernledningen

Ersättning till koncernchefen och koncernledningen

Styrelsen tar fram förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årligen ska fastställas av årsstämman. Enligt dessa riktlinjer beslutar styrelsen om den faktiska ersättningen till koncernchefen och medlemmarna i koncernledningen, efter förslag från styrelsens kompensationsutskott.

Uppdaterad: September 2016 
Källa: Årsredovisning 2015

I siffror

Ersättning i siffror

I årsredovisningen presenteras ersättningen till styrelse, koncernchef och koncernledning i siffror. 

Se not K7 i Nordeas årsredovisning för information om ersättning till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen, lån till styrelseledamöter och koncernledning samt pensionsåtaganden.

Uppdaterad: September 2016 
Källa: Årsredovisning 2015