Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen tar årligen fram ett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årligen ska fastställas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen anger också vilka principer riktlinjerna ska innehålla och vilka utvärderingar som ska göras.

Godkända riktlinjer Förslag till riktlinjer Fogad info Utvärderingar Godkända riktlinjer

Godkända riktlinjer

Årsstämman 2016 godkände riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare 2016 (pdf, 719 KB)

Uppdaterad: September 2016

Förslag till riktlinjer

Förslag till riktlinjer

Styrelsen föreslog att årsstämman 2016 skulle besluta om att godkänna följande förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016 (pdf, 719 KB).

Till förslaget fogade styrelsen information som du finner under flik "Fogad info".

Uppdaterad: September 2016 
Källa: Årsredovising 2015

Fogad info

Fogad information

Följande information är fogad till styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för 2016, vilka föreslås godkännas av årsstämman 2016.

Avvikelser från godkända riktlinjer 2015: 
Det finns inga avvikelser från de godkända riktlinjerna 2015.

Kostnad för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare (exklusive sociala avgifter): 

2015 
Den faktiska kostnaden för GEM EIP 2015 uppgår till 5,0 mn euro och utbetalas under en femårsperiod.

2016
Den beräknade maximala kostnaden för GEM EIP 2016 uppgår till 6,5 mn euro, och den beräknade kostnaden förutsatt 65-procentig uppfyllelse av prestationskriterierna uppgår till 4,1 mn euro. 

Uppdaterad: September 2016 
Källa: Årsredovising 2015

Utvärderingar

Utvärdering av ersättning

Styrelsen ska, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, lämna en redovisning av resultatet av utvärderingen av pågående och avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman godkänt samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Nordea.

Revisorn ska, enligt aktiebolagslagen, lämna ett skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.  

Nedan finns utvärderingarna som PDF.

Uppdaterad: September 2016