Insättningsgarantin och investerarskyddet

Förändringar i insättningsgarantin och investerarskyddet till följd av förenklingen av vår legala struktur 

Nordea förenklar sin legala struktur

Den 2 januari 2017 förenklade vi Nordeas legala struktur genom att göra om dotterbankerna i Danmark, Finland och Norge till filialer till moderbolaget Nordea Bank AB (publ).  Övergången från dotterbanker till filialer gjordes i form av tre separata fusioner.

En förenklad legal struktur minskar komplexiteten och gör det möjligt för oss att fokusera på att leverera bästa möjliga kundupplevelser.

Insättningsgarantisystemet

Den svenska insättningsgarantin omfattar alla inlåningskunder i Nordea Bank AB (publ), inklusive de med kontoinnehav i bankens utländska fililaler. Nordea har också gått med i insättningsgarantisystemen i Danmark och Norge som ett komplement till den svenska insättningsgarantin.

Om en svensk bank går i konkurs, eller om den svenska Finansinspektionen så beslutar, erbjuder insättningsgarantin inledningsvis en ersättning på upp till 950 000 svenska kronor per insättare i Sverige. Om du har pengar på ett konto hos en utländsk filial som tillhör en svensk bank inom EU är ersättningstaket från det svenska insättningsgarantisystemet detsamma som taket i det land där filialen är baserad, till exempel 100 000 euro i Danmark och 100 000 euro i Finland. Ersättningstaket är detsamma för filialer till svenska banker i Norge: 100 000 euro. Eftersom Nordea har gått med i de danska och norska insättningsgarantisystemen kompletteras den svenska garantin enligt de särskilda lokala garantireglerna för insättningar i Nordeas filialer i Danmark och Norge.

Ersättningstaket i den svenska insättningsgarantin gäller för alla insättningar i Nordea Bank AB (publ), inklusive dess utländska filialer, eftersom alla insättningar i en och samma bank ska räknas samman enligt direktivet om insättningsgarantisystem. Insättarna ersätts per kund per bank. Det innebär alltså att fusionen kan ha medfört lägre ersättning för enskilda insättare i Nordea Bank AB (publ) om dessa före fusionen även hade pengar på konton i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp eller Nordea Bank Norge ASA.

Som insättare i Nordea Bank AB (publ) har du därför rätt att ta ut, eller överföra till annan bank, eventuella insättningar och upplupen ränta i Nordea Bank AB (publ), inklusive dess filialer, till den del som överstiger det maximala ersättningsberättigade beloppet till följd av fusionen. Inga avgifter eller andra sanktioner kommer att tas ut för sådana uttag, förutsatt att de genomförs inom tre månader från det att du informerades om fusionen.

Vi har skickat ut särskild information till alla våra insättare i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA om de legala förändringarna under 2016. Landsspecifik information till Nordeakunder finns på www.nordea.fi, www.nordea.no och www.nordea.dk.

Läs mer om insättningsgarantin i Sverige på www.riksgalden.se.

Investerarskyddet

Investerarskyddet för Nordeas kunder fastställs i enlighet med svenska regler för ersättning till investerare. Nordea deltar också i systemet för investerarskydd i Danmark som ett komplement till det svenska skyddet. Investerarna ersätts per kund per bank. Läs mer om investerarskyddet i Sverige på www.riksgalden.se.