Insättningsgarantin och investerarskyddet

Förändringar i insättningsgarantin och investerarskyddet till följd av förenklingen av vår legala struktur

Nordea förenklar sin legala struktur

Vi arbetar med att förenkla Nordeas legala struktur genom att göra om dotterbankerna i Danmark, Finland och Norge till filialer till moderbolaget Nordea Bank AB (publ). Övergången från dotterbanker till filialer sker i form av tre separata fusioner.

Den förenklade legala strukturen är en del av den genomgripande omvandlingen av vår verksamhet och förenklingen av våra processer.

Vårt mål är att slutföra fusionerna i början av 2017.

Insättningsgarantisystemet

När övergången till filialer är genomförd kommer den svenska insättningsgarantin att omfatta alla inlåningskunder i Nordea Bank AB (publ), inklusive de med kontoinnehav i bankens utländska fililaler. Nordea kommer dock även att gå med i de lokala insättningsgarantisystemen i Danmark och Norge.

Om en svensk institution går i konkurs, eller om den svenska Finansinspektionen så beslutar, erbjuder insättningsgarantin inledningsvis en ersättning på upp till 950 000 svenska kronor per inlåningskund i Sverige. Om du har pengar på ett konto hos en utländsk filial som tillhör en svensk institution inom EU är ersättningstaket från det svenska insättningsgarantisystemet detsamma som taket i det land där filialen är baserad, till exempel 100 000 euro i Danmark och 100 000 euro i Finland. Ersättningstaket är detsamma för filialer till svenska banker i Norge: 100 000 euro. Eftersom Nordea avser att gå med i det danska och norska insättningsgarantisystemet innebär det att den svenska garantin kompletteras med de särskilda lokala garantireglerna för insättningar i Nordeas filialer i Danmark och Norge.

Ersättningstaket i den svenska insättningsgarantin gäller för alla insättningar i Nordea Bank AB (publ), inklusive dess utländska filialer, eftersom alla insättningar i en och samma bank ska räknas samman enligt direktivet om insättningsgarantisystem. Inlåningskunderna ersätts per kund per bank. Det innebär alltså att fusionen kan medföra lägre ersättning för enskilda inlåningskunder i Nordea Bank AB (publ) om dessa före fusionen även hade pengar på konton i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA.

Som inlåningskund i Nordea Bank AB (publ) har du därför rätt att ta ut, eller till annat institut överföra, eventuella insättningar och upplupen ränta i Nordea Bank AB (publ), inklusive dess filialer, till den del som överstiger det maximala ersättningsberättigade beloppet till följd av fusionen. Inga avgifter eller andra sanktioner kommer att tas ut för sådana uttag, förutsatt att de genomförs inom tre månader från det att du informerades om fusionen.

Vi kommer att skicka ut särskild information till alla våra inlåningskunder i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA om de legala förändringarna under 2016. Landsspecifik information till Nordeakunder kommer att publiceras på www.nordea.fi, www.nordea.no, www.nordea.se, och www.nordea.dk.

Läs mer om insättningsgarantin i Sverige på www.riksgalden.se.

Investerarskyddet

Efter fusionen kommer investerarskyddet för Nordeas kunder att fastställas i enlighet med svenska regler för ersättning till investerare. Nordea avser även att gå med i systemet för investerarskydd i Danmark. Systemet tillämpas per investerare per bank. Läs mer om insättningsgarantin i Sverige på www.riksgalden.se.