Ramverk för bolagsstyrning


Nordea Bank AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på NASDAQs börser i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Bolagsstyrningen i Nordea följer allmänt vedertagna principer.

Externt ramverk Internt ramverk Tillämpning av koden under 2015 Externt ramverk

Externt ramverk

Det externa ramverket som reglerar arbetet med bolagsstyrning innefattar aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, EU-regler för den finansiella marknaden, föreskrifter utfärdade av berörda tillsynsmyndigheter, NASDAQs regler för respektive börs samt reglerna och principerna i Svensk kod för bolagsstyrning (koden).

Koden återfinns på www.bolagsstyrning.se

Uppdaterad: Februari 2016
Internt ramverk

Internt ramverk

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen och arbetet som utförs i styrelseutskotten (the Charter). The Charter omfattar bland annat regler avseende styrelsens och ordförandens ansvarsområden, dokumentation av möten, beslutsförhet samt hur ofta styrelsen ska ha möten. Den innehåller också regler beträffande intressekonflikter och konfidentialitet.

Styrelsen har vidare antagit en instruktion för koncernchefen, som anger dennes ansvarsområden, samt ytterligare charters, policyer och instruktioner för koncernens verksamhet. Dessa tillsammans med bolagsordningen (pdf, 19 KB), styrelsens arbetsordning och Nordeas värderingar utgör det interna ramverket som reglerar bolagstyning i Nordea.

Uppdaterat: Februari 2016
Tillämpning av koden under 2015

Tillämpning av koden under 2015

Nordea följer Svensk kod för bolagsstyrning (koden) och har inga avvikelser att redovisa 2015.

Bolaget hade under 2015 varken några överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av respektive börs disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden.

Uppdaterad: Februari 2016