Ramverk för bolagsstyrning

Externt ramverk Internt ramverk Tillämpning av koden Externt ramverk

Externt ramverk

Det externa ramverket som reglerar arbetet med bolagsstyrning innefattar den finska aktiebolagslagen, finska kreditinstitutslagen, finska bokföringslagen, EU-regler för finanssektorn, föreskrifter utfärdade av berörda tillsynsmyndigheter, Nasdaqs regler för respektive börs samt Finsk kod för bolagsstyrning (Koden). 

Koden återfinns på finska Värdepappersmarknadsföreningens webbplats, https://cgfinland.fi/en/.

Uppdaterad: Februari 2020
Internt ramverk

Internt ramverk

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen (the Charter) och separata arbetsordningar för arbetet som utförs i vart ett av styrelseutskotten (the Committee Charters). The Charter omfattar bland annat regler avseende styrelsens och ordförandens ansvarsområden, dokumentation av möten, beslutsförhet samt hur ofta styrelsen ska ha möten. Den innehåller också regler beträffande intressekonflikter och konfidentialitet.

Styrelsen har vidare antagit en instruktion för koncernchefen, som anger dennes ansvarsområden, samt ytterligare charters, policyer och instruktioner för koncernens verksamhet. Dessa tillsammans med bolagsordningen (pdf, 65 KB), styrelsens arbetsordning och Nordeas värderingar utgör det interna ramverket som reglerar bolagstyrning i Nordea.

Se mer om arbetsordning och instruktionerna för styrelsekommittén här.

Uppdaterat: Oktober 2018
Tillämpning av koden

Tillämpning av koden

Nordea Bank Abp följer Finsk kod för bolagsstyrning utfärdad av finska Värdepappersmarknadsföreningen (Koden), med följande undantag:

  • Förfarandet vid utseende av arbetstagarrepresentanter i styrelsen (Rekommendation 5): I tillägg till de ledamöter som föreslås av Nordeas aktieägares valberedning och väljs av den ordinarie bolagsstämman, utser Nordeas anställa tre ledamöter och en suppleant till styrelsen. De anställdas representation baseras på tillämplig arbetsrätt och liknande representation har tillämpats sedan bildandet av koncernen. Syftet med arbetstagarnas representation är bland annat att verka för en bra dialog mellan Nordea och dess anställda. Arbetstagarrepresentanterna får dock inte delta i handläggning av ärenden rörande kollektivavtal, stridsåtgärder eller annat där de anställdas primära intresse kan vara i konflikt med Nordeas intresse.
Uppdaterad: Februari 2020