Tidslinje

Utforska tidslinjen.

2017 2016 2015 2014 2013 Tidigare år 2017

Nordea förenklar sin koncernstruktur genom att göra om dotterbankerna i Norge, Danmark och Finland till filialer till det svenska moderföretaget.

2016

Nordea inrättar en ny enhet i banken, Group Digital, som ett led i sin ambition att bli en fullt ut digital bank.

Nordea ansluter sig till partnerskapet MobilePay för att kunna erbjuda privatpersoner och företag en ännu mer innovativ, effektiv och användarvänlig lösning för mobilbetalningar.

2015

Den internationella finanstidskriften Euromoney har utsett Nordea till bäst i Norden inom private banking.

2014

Transaktioner i mobilbanken ökade med 90 % under året.

Den årliga Nordic Prospera-undersökningen rankar Nordea Equities som nummer 1 i Norden. Efter fjolårets andraplacering kniper Nordea Equities nu den övergripande förstaplatsen, och rankas också som nummer 1 i alla de tre underkategorierna: Research/Advisory, Execution och Corporate Access.

2013
Word Finance Banking Awards 2013

Nordea utsågs för tredje året i rad till bästa bank i Norden av den brittiska finanstidskriften World Finance.

Mobilanvändare

Antalet aktiva mobilbankanvändare steg till över 1 300 000.

Nordea förvaltade kapita steg

Nordeas förvaltade kapital steg till 233 miljarder euro.

Aktieanalys Norden TNS Sifo Prospera

Nordea är nummer ett i Norden inom aktieanalys, med en förstaplats i tre av fyra analyskategorier.

Tidigare år

The Banker Nominaton Bank of the Year

Tidskriften The Banker utsåg Nordea till Årets bank i Västeuropa, Finland och Danmark, som ett erkännande av Nordeas fortsatta utveckling som en relationsbank.

World Finance Banking Awards 2012

Nordea utses för andra året i rad till bästa bankkoncern i tre av de fyra nordiska länderna.

Antalet aktiva mobiltelefonanvändare fördubblades till nästan 800 000.

Förvaltande av Kapital

Nordeas förvaltade kapital kom att överstiga 218 md euro, en rekordnotering.

Björn Wahlroos

Årsstämman valde Björn Wahlroos till styrelseordförande.

Retail Wholesale Wealth

Nordea införde en värdekedjebaserad organisation med tre huvudsakliga affärsområden för att bli mer flexibel och fokusera ytterligare på kapital- och kostnadseffektivitet.

Nordea House

När Rådet för finansiell stabilitet, en enhet inom G20-gruppen, sammanställde sin lista över de viktigaste bankerna för världsekonomin fanns Nordea med som enda nordiska bank.

Nordea Window

S&P bekräftade Nordeas kreditbetyg AA-, högre än de flesta europeiska banker.

Nordeaflag

Nordea presenterar en ny vision, att vara en "great European bank", samt en strategi för välavvägd tillväxt och nya koncerninitiativ.

The Banker

Tidskriften The Banker, som ges ut av Financial Times-koncernen, utser Nordea till Årets bank 2010 i Danmark, Norge och Sverige.

Höghus

När Europeiska banktillsynskommittén publicerar resultaten av sitt stresstest av den europeiska banksektorn har Nordea klarat testet med bred marginal.

Christian Clausen

Koncernchefen Christian Clausen utses, i egen-skap av representant för Nordea och Svenska bankföreningen, till ordförande för Europei-ska bankföreningen (EBF). EBF har över 5 000 banker och 43 länder som medlemmar eller associerade medlemmar.

Nordea Flag

Nordea står stadigt under finanskrisen och ökar antalet relationskunder och sin andel av marknaden.

Fiona Bank

Nordea förvärvar Fionia Bank i Danmark, med 75 000 privatkunder och 9 500 företagskunder.

OJSC Nordea Bank in Russia

Nordea blir ensam ägare till OJSC Nordea Bank i Ryssland och Nordeas varumärke införs fullt ut i all affärsverksamhet i landet.

Nordeaaktie

Nordeaaktien är den mest likvida nordiska finansaktien, med en genomsnittlig daglig handelsvolym på cirka 90 miljoner euro.

Kassaservice

Nordea tar över 68 kontor från Svensk Kassaservice, vilket ökar bankens kontorsnät i Sverige med en tredjedel.

Roskilde Bank

Nordea förvärvar kontor av Roskilde Bank i Danmark.

Nordea Flag

Nordea Life & Pensions expanderar till Baltikum genom lansering av pensionsfonder.

Euromoney

Tidskriften Euromoney utser Nordea till "Best Regional Bank in the Nordic and Baltic regions".

Christian Clausen utses till verkställande direktör och koncernchef, efter Lars G Nordström.

Som första bank i Norden börjar Nordea tillämpa Ekvatorprinciperna, en uppsättning standarder för finanssektorn för hantering av sociala och miljömässiga aspekter vid projektfinansiering.

Nordea öppnar 65 nya kontor i Baltikum, Polen och Ryssland (New European Markets).

Nordea vinner första pris i kategorin ”Best Regional Bank in the Nordic and Baltic regions” i Euromoneys Awards for Excellence.

Nordea säljer sitt minoritetsinnehav i International Moscow Bank och förvärvar en majoritetspost i Orgresbank, Ryssland.

Nordea Asset Management inför konceptet Socialt ansvarsfulla investeringar.

Tidskriften Euromoney tilldelar Nordea priset ”Best Private Banking in the Nordic countries”.

Den brittiska tidskriften IR Magazine tilldelar Nordea priset ”Best Investor Relations from a Swedish company”.ne.

Nordea beslutar att öka antalet rådgivare med 500 under en tvåårsperiod.

Nordea bryter ny mark i Polen genom att marknadsföra och sälja internationella fonder. Dessutom förvärvar Nordea Sampos liv- och pensionsbolag i Polen.

Nordeas elektroniska fakturasystem tilldelas pris av The Banker, en tidskrift inom Financial Times-koncernen.

Tidskriften Euromoney tilldelar Nordea priset ”Best Private Banking in the Nordic countries”.

Med fyra miljoner nätbankskunder är Nordea världens största Internetbank, mätt i betalningar.

Tidskriften The Banker, som ägs av Financial Times-koncernen, tilldelar Nordeas e-banktjänster ett globalt pris för sitt innovativa utnyttjande av informationsteknik i kundservicen.

Financial News tilldelar Nordea det nordiska priset i kategorin "Excellence in Institutional Asset Management".

Nordea förvärvar Kredyt Bank S.A. i Litauen.

Nordeas koncernstruktur förenklas, med ett moderbolag i Sverige och filialer i övriga länder.

Nordea Bank Polska och LG Petro Bank går samman och blir en av de 15 största affärsbankerna i Polen.

Ett 10-årigt outsourcingavtal undertecknas med IBM och 900 Nordeamedarbetare flyttar över till ett nytt servicebolag.

Som en av de största fastighetsägarna i regionen avyttrar Nordea en betydande del av sitt bestånd genom ett avtal som omfattar 97 fastigheter i tre länder.

Hans Dalborg utses till styrelsens ordförande och Lars G Nordström till ny verkställande direktör och koncernchef.

Nordea tecknar avtal om att förvärva LG Petro Bank i Polen.

Nordea i Sverige går samman med Postgirot Bank.

Nordea har 3,3 miljoner e-bankkunder.

Nordic Ideas blir Nordea. Namnet Nordea antas av Nordbanken, Merita, Unibank och K-Bank, och därmed sammanförs hela koncernen under ett gemensamt varumärke.

Nordeas bankverksamhet i Polen går samman med BWP-Unibank S.A.

Nordea öppnar ett kontor i Shanghai, som komplement till Beijing-kontoret som inrättades 1984.

Nordea har 2,7 miljoner e-bankkunder.

MeritaNordbanken och Unidanmark går samman, och koncernen förvärvar norska Christiania Bank og Kreditkasse (K-Bank). En ny organisation införs, med nordiska affärsområden. Den nya banken passerar milstolpen 2 miljoner e-bankkunder.

Tidskriften The Banker tilldelar MeritaNordbanken det globala priset "Best Online Business Strategy" för sitt pionjärarbete inom bank på Internet.

MeritaNordbanken är först i världen att erbjuda sina kunder möjlighet att betala räkningar och godkänna elektroniska fakturor via WAP-telefon.

Unidanmark och MeritaNordbanken lanserar en gemensam hemsida.

När Internet utvecklas är nordborna snabba med att anamma nyheterna. Elektroniska banktjänster är ett viktigt område för de blivande Nordea-bankerna.
Under 1990-talet etablerar sig Nordea i länderna bortom Östersjön. Det första kontoret i Estland öppnas i Tallinn 1995. Fyra år senare förvärvar Nordea Bank Komunalny i Gdynia, Polen. Samma år blir Nordea ensam ägare till en lettisk bank. Året därpå får Nordea tillstånd att starta verksamhet i Litauen.

Många finska affärsbanker förser sina medarbetare med enhetlig klädsel. Arbetsuniformer betalda av arbetsgivaren är inte bara en varumärkesfråga, utan också ett viktigt tillskott till bankanställdas blygsamma löner.
1984 kan kunderna hos Föreningsbanken i Finland för första gången använda sina datorer för att göra sina bankaffärer hemifrån. Föreningsbanken i Finland är en pionjär inom elektroniska banktjänster så tidigt som på 1970-talet.
1989 är Nordea (finska Kansallis-Osake-Pankki) en av fem internationella banker som grundar International Moscow Bank.

Drive-in-banker dyker upp, men den här tjänsten blir inte särskilt långlivad. Istället lanseras uttagsautomater, en tjänst som snabbt vinner i popularitet. Under samma period utvecklas världens första elektroniska system för valutaväxling i Norge, i nära samarbete med Christiania Bank og Kreditkasse.

På 1960-talet lanseras något som på ett avgörande sätt skulle förändra relationen mellan banken och dess kunder: lönekontot. Arbetsgivare börjar överföra löner till medarbetarnas konton istället för att lägga kontanter i ett kuvert. Banktjänster utvecklas från sporadisk ut- och inlåning till dagliga banktransaktioner för kunder, med girobetalningar istället för räkningar och betalningar med check istället för kontanter.

Den stadigt ökande mängden kontotransaktioner, som hittills lagrats automatiskt med hjälp av hålkortsmaskiner, bearbetas snart med hjälp av en ny uppfinning: datorn. Mirakelmaskinen Sverker anländer med flyg från USA till Sveriges Kreditbank i december 1960.

På 1950-talet avser mobila tjänster inte mobiltelefoner utan bankkontor. Norska Christiania Bank og Kreditkasse utvecklar en tjänst för turister, med mobila kontor för valutaväxling på turistbåtar, hotell, flygplatser och stora konferenscentra. Även bank-på-buss-tjänster erbjuds.

Under kriget, sommaren 1941, inrättar personalen på finska Kansallis-Osake-Pankki ett tillfälligt kontor i källaren till ett raserat hus i Fredrikshamn. Luftangrepp är ett ständigt hot, men kunderna betjänas oavsett. När flyglarmet ljuder tas liggare, arkiv och pengar till pannrummet som också fungerar som skyddsrum för både personal och kunder. Lägg märke till den lilla skylten med Kansallis-Osake-Pankki ovanför entrén.

Årtiondet före var bekymmersamt för många. Men under 1930-talets världsdepression står många industribolag och banker i Norden starka. Förbättrad likviditet hos många företag gör att bankerna vänder blicken mot fastighetssektorn. Norska Christiania Bank og Kreditkasse och andra föregångare till Nordea har mött ökad tillit och deras marknadsandelar växer med allt fler kunder, större verksamhet och fler medarbetare. Kontoret i Majorstua (på bilden) öppnas 1930.

Efter första världskriget blir affärslivet allt mer omfattande. Pengar byter ägare kontinuerligt, och det finns behov av enklare och säkrare sätt att överföra pengar. Svenska Postgirot, som senare blir en del av Nordea, är en av pionjärerna i världen när man börjar erbjuda betaltjänster 1925.
Själva arbetsplatsen betraktas som en av de mest moderna i Norden med personalmatsal, solterrass och sjukrum med utbildad personal. Postgirot använder toppmodern kontorsteknik och de senaste bokföringsverktygen.

Esteri Heikinheimo (på bilden) blir den första kvinnliga bankdirektören i Finland 1905. Hon har, enligt praxis för banker på landsbygden, kontoret i sitt eget hus. Ytterligare ett exempel på pragmatiska platser är när svenska Wermlandsbanken 1918 öppnade ett kontor i en fabrik – och bankdirektören arbetade deltid hos företaget.

Bankernas kontakter med sina kunder har varierat under årens lopp. På 1920-talet kunde en bankanställd komma hem till kunden för att tömma sparbössan. Den första finska sparbössan lanseras 1902. Sparbössorna gör succé även i Danmark, Sverige och Norge.

Parallellt med näringslivets framväxt under första hälften av 1800-talet uppstod behovet av en modern typ av bank – en kreditgivare. Ett nytt fenomen var att sammanslutningar av köpmän eller bönder bildade lokala banker.
De tidigaste bankerna i Nordeas familjeträd hör till de äldsta bankerna i Norden: Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn (grundad i Danmark 1820), Wermlandsbanken (Sverige 1832), Christiania Kreditkasse (Norge 1848) och Föreningsbanken i Finland (Finland 1862). Dessa banker var pionjärer i utvecklingen av en kommersiell banksektor.