Ersättningar till styrelsen, koncernchef, vice vd och koncernledningen

investor-relations-nordea

Här presenterar vi ersättningar till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen i mer detalj.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2021 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska uppgå till:

  • ordföranden 312 000 euro,
  • vice ordföranden 150 800 euro och
  • övriga ledamöter 98 800 euro.

Årsarvode för arbete i styrelsens revisionskommitté, riskkommitté samt drifts- och hållbarhetskommitté ska därutöver uppgå med 62 400 euro till kommittéordföranden och 31 200 euro till övriga ledamöter och för arbete i styrelsens ersättnings- och personalkommitté med 43 700 euro till kommittéordföranden och 27 000 euro till övriga ledamöter.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare beslutade stämman att bolaget ska betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsearbetet.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelsen i 2020 i siffror, och i Upplysningar.

Uppdaterad: Mars 2021

Källa: Protokoll för den ordinarie bolagsstämman 2021

Ersättning till koncernchefen, vice vd och koncernledningen

Ersättning till koncernchefen, vice vd och medlemmar av koncernledningen inkluderar:

  • Fast grundlön
  • Executive Incentive Programme (EIP) för 2020
  • LTIP 2020-2022
  • Förmåner

Koncernchefen, vice vd och medlemmar av koncernledningen erbjuds pensionsplaner enligt nationell marknadspraxis. Några medlemmar av koncernledningen saknar pensionsavtal med Nordea.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till koncernchefen, vice vd och medlemmar av koncernledningen 2020 i siffror, och i Upplysningar. Från och med 1 januari 2021 höjdes den fasta grundlönen för koncernchefen med 3% jämfört med 2020, övriga villkor förblev oförändrade.

Uppdaterad: Mars 2021 
Källa: Årsredovisning 2020

Ersättning i siffror

Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelse, koncernchefen och medlemmar av koncernledningen i siffror. Detta presenteras också i Nordeas Ersättningsförklaring.

Uppdaterad: Mars 2021 
Källa: Årsredovisning 2020