Ersättningar till styrelsen, koncernchef, vice vd och koncernledningen

investor-relations-nordea

Här presenterar vi ersättningar till styrelsen, koncernchefen och koncernledningen i mer detalj.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2020 beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter ska uppgå till:

  • ordföranden 300 000 euro,
  • vice ordföranden 145 000 euro och
  • övriga ledamöter 95 000 euro.

Därutöver utgår årsarvode för arbete i styrelsens drifts  och hållbarhetskommitté, revisionskommitté och riskkommitté motsvarande 60 000 euro för kommittéernas ordförande och 30 000 euro för övriga ledamöter. Årsarvodet för arbete i  styrelsens ersättningskommitté uppgår till 42 000 euro för kommitténs ordförande och 26 000 euro för övriga ledamöter.

 Separat arvode betalas inte till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen. 

Nordea betalar eller ersätter styrelseledamöterna för alla kostnader eller utgifter som avser eller uppstår i samband med styrelseuppdraget, såsom resor, logistik och boende i samband med styrelsearbete. Eventuella förmåner har medräknats till det skattepliktiga värdet.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelsen i 2020 i siffror, och i Upplysningar.

Uppdaterad: Mars 2021

Ersättning till koncernchefen, vice vd och koncernledningen

Ersättning till koncernchefen, vice vd och medlemmar av koncernledningen inkluderar:

  • Fast grundlön
  • Executive Incentive Programme (EIP) för 2020
  • LTIP 2020-2022
  • Förmåner

Koncernchefen, vice vd och medlemmar av koncernledningen erbjuds pensionsplaner enligt nationell marknadspraxis. Några medlemmar av koncernledningen saknar pensionsavtal med Nordea.

I not K8 till Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till koncernchefen, vice vd och medlemmar av koncernledningen 2020 i siffror, och i Upplysningar.

Uppdaterad: Mars 2021 
Källa: Årsredovisning 2020

Ersättning i siffror

Nordeas årsredovisning presenteras ersättningen till styrelse, koncernchefen och medlemmar av koncernledningen i siffror. Detta presenteras också i Nordeas Ersättningsförklaring.

Uppdaterad: Mars 2021 
Källa: Årsredovisning 2020