Investerartips i lågräntemiljö

15-03-30 16:23 | Sparande och pension | Investeringsbloggen

I både Sverige och Europa fortsätter räntorna att falla till allt lägre nivåer. Riksbanken har åter sänkt räntan, denna gång till -0,25 procent. Det är också troligt att räntorna kommer att vara låga länge, i både Sverige och Europa.  Baserat på detta bedömer vi att den förväntade avkastningen från både korta ränteplaceringar (penningmarknadsfonder, konto) och långa räntor (obligationer) kommer att bli lägre än tidigare. 

Hur påverkar det sparande och investeringar?
Om den förväntade avkastningen på ränteinvesteringar faller, kommer också den förväntade avkastningen på investeringsportföljer som innehåller räntor att falla.

Ett exempel kan illustrera:
Anta att en investeringsportfölj har hälften av pengarna investerat i aktier och hälften i räntor. Anta också att den gamla årliga förväntade avkastningen på aktier var 8 procent och på räntor 4 procent. Med lika mycket investerat i både aktier och räntor blir den samlade förväntade avkastningen ett genomsnitt, eller 6 procent. Eftersom räntorna har fallit, anser nu investeraren att det är mer rimligt att anta en förväntad avkastning på 2 procent per år för räntor (men håller den förväntade avkastningen på aktier oförändrad). Den nya förväntade avkastningen på investeringsportföljen sjunker då till 5 procent (ett genomsnitt av 8+2=10).

Talen i exemplet är bara en illustration, men Nordea har också genomfört ändringar i våra modeller som beräknar förväntad årlig avkastning på våra investeringsrekommendationer (ändringarna är dock mindre än i exemplet ovan). Dessa ändringar betyder, precis som i exemplet, lägre förväntad avkastning från investeringar givet att fördelningen mellan aktier och räntor inte ändras. Det betyder också lägre maximal avkastningspotential och något större nedsiderisk över tid.

Hur bör man agera som investerare?
Om man idag har en väl sammansatt investeringsportfölj bestående av både aktier, långa räntor och korta räntor i Sverige och internationellt, behöver man inte nödvändigtvis genomföra några allokeringsförändringar, utan helt enkelt moderera sina förväntningar på den framtida avkastningen från de samlade investeringarna.

Om man investerar för att uppnå ett visst belopp vid ett fastsatt datum, till exempel pension, betyder de lägre avkastningsförväntningarna dock att man behöver öka sitt sparande för att uppnå samma totalbelopp. En annan möjlighet, framförallt om man har en låg aktieandel och hög ränteandel i portföljen, är att fundera på om en högre aktieandel gör det lättare att uppnå de investeringsmål man har satt sig, då vi förväntar att aktier på lång sikt ger en högre avkastning än ränteplaceringar. Aktier är dock mer riskfyllda än ränteplaceringar då värdesvängningarna generellt är större.

Rådgivning runt långsiktiga investeringar, sparande och förmögenhetsförvaltning i Nordea tar utgångspunkt i att investerare bör hålla denna blandning av svenska och internationella aktier, långa räntor och korta räntor som nämns ovan. Denna breda tillgångsfördelning och riskspridning är till för att säkra ett attraktivt förhållande mellan risk och förväntad avkastning, och är fortfarande en mycket bra strategi för att nå sina investeringsmål. Att investera globalt innebär också finansiella placeringar i regioner där tillväxten, räntorna och avkastningspotentialen är större än här hemma. Detta ökar möjligheterna att skapa attraktiv riskjusterad avkastning, och motverkar delvis effekterna av låga räntor i Sverige och Europa.

Latest blog posts

Marknadssyn: Lätta på gasen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Erik Nordenskjöld, investeringsstrateg på Nordea, diskuterar hur han och hans strateg-kollegor tycker att investerare ska allokera sina tillgångar under nove...

Marknadssyn: Ignorera bruset

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om hur investerare ska förhålla sig till geopolitiska händelser när den underliggande ekonomin är stark

Uppgången har mer att ge

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar strategin för september och diskuterar bland annat hur investerarna ska förhålla sig till den uppförsbacke som de...

Starkt andrakvartal ger stöd åt globala aktier

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn summerar andra kvartalets bolagsresultat och diskuterar vad de indikerar om framtiden

Marknadssyn: Låt solen skina - uppdaterad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Michael Livijn om marknadssynen för augusti 2017