Vem är vem bland privata investerare?

Fredrik Wilander
15-06-22 9:27 | Sparande och pension | Investeringsbloggen “The investor’s chief problem – and even his worst enemy - is likely to be himself” Benjamin Graham

Vi vet idag ganska mycket om privatpersoners investeringsbeteende, både från svensk och från internationell forskning. Bland annat är det välkänt att det är långt ifrån alla som faktiskt sparar, och bland dem som sparar är det långt ifrån alla som gör det i aktier. Detta så kallade stock market participation puzzle har det skrivits och forskats en hel del om, och en slutsats är att sannolikheten för att delta i aktiemarknaderna ökar med inkomst, utbildning och finansiell kunskap.

Vi vet också att bland de som faktiskt investerar i aktiemarknaderna, skiljer sig beteendet mycket mellan individer, och för många går det inte så bra. Två forskare som har sett en hel del på detta är Brad Barber och Terrance Odean. Genom att ha fått tillgång till en stor databas av kunder från en amerikansk nätmäklare kan forskarna i studierna Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors och Boys will be boys: Gender, overconfidence and common stock investment från 2000 och 2001 dra ett flertal mycket intressanta slutsatser:

1. Mellan 1991 och 1997 så fick dessa privata investerare i genomsnitt en avkastning efter kostnader som var ca 1,5 procentenheter lägre per år än marknaden.

2. Investerare som hade högre omsättning i sin aktieportfölj hade inte högre avkastning före kostnader än investerare som hade lägre omsättning. Men skillnaden i avkastning efter kostnader mellan de 20 procent av investerare som hade högst omsättning, och de 20 procent med lägst, var nästan 7 procentenheter per år!

3. Små, högbetaaktier var överrepresenterade i portföljerna (dvs. portföljerna var också mer riskfyllda än marknaden så skillnad i riskjusterad avkastning var ännu större)

4. Män har högre omsättning än kvinnor, och lägre avkastning efter kostnader. Skillnaden mellan män och kvinnor, både i termer av omsättning och avkastning, är större för ogifta personer. Yngre personer har också både lägre avkastning och högre omsättning än äldre personer, i tillägg till mer riskfyllda portföljer med både högre beta och högre företagsspecifik volatilitet. Unga, ogifta män är de sämsta investerarna!

Barber och Odean drar slutsatsen att många privata sparare sätter för stor tilltro till egen förmåga (overconfidence), och detta får dem att köpa och sälja för mycket. När man läser studierna får man nästan intrycket att de sämsta investerarna sysslar mer med gambling än med långsiktiga investeringar. Detta leder över till en något nyare men lika intressant studie av Alok Kumar; Who Gambles in the Stock Market? från 2009 i Journal of Finance. Kumar noterar att sannolikheten för att delta i lotterier är större för vissa människor; män spelar mer än kvinnor, unga mer än gamla, ogifta mer än gifta, och personer med låg utbildning i större grad än personer med hög utbildning. I nästa steg visar Kumar att dessa socioekonomiska faktorer också påverkar vilken typ av aktier individer väljer att investera i. Han definierar ”lotteriaktier” som aktier som har ett lågt absolut pris (som en lotteribiljett), hög risk/volatilitet och positiv skevhet i avkastningsfördelningen (en liten chans för en kraftigt positiv avkastning). Privata investerare har en förkärlek för dessa och överviktar lotteriaktier i sina portföljer, till skillnad från institutionella investerare som har en undervikt i lotteriaktier. Hur stor övervikten bland privata investerare är bestäms av samma faktorer som bestämmer sannolikheten för att delta i lotterier. Återigen är det unga, ogifta män som är de största risktagarna. Och avkastningarna är nedslående, framförallt justerat för den högre risken.

Koncentrerade portföljer bestående av få riskfyllda bolag som omsätts mycket är uppenbart inte optimalt. Väldiversifierade portföljer, bestående av bolag både från hemmamarknaden och globalt, menar vi är en bättre strategi. Det leder oss fram till en ny studie, Who is internationally diversified? av ett gäng forskare verksamma i USA. Från tidigare studier är det välkänt att privata investerare har ett så kallat home bias, dvs. en förkärlek för hemmamarknaden. Vad författarna i denna studie försöker göra är att se om graden av home bias varierar systematiskt mellan individer. Genom att studera amerikanska individers pensionsplaner finner de att graden av internationell riskspridning varierar mycket. Men äntligen finner vi ett positivt drag hos yngre sparare; de har en bättre internationell riskspridning, i alla fall i pensionssparandet. Det samma har individer med högre utbilning och finansiell kunskap (financial literacy). Lite roligt är också att individer från delstater med högre internationell export, samt individer som bor i områden med högre andel utlandsfödda, också har mer internationella aktier i portföljen. Detta verkar logiskt. En förklaring till home bias är nämligen att investerare gillar att investera i bolag de känner till. Ofta är dessa inhemska bolag, kanske till och med från området man bor i. Men om ens grannar i större utsträckning är utländska, kanske det är större chans för att diskutera utländska bolag över häckklippningen. 

Sammanfattningsvis;hur man investerar i aktiemarknaden skiljer sig mycket åt mellan olika individer. Många studier pekar på att privatpersoner inte investerar optimalt, och att de som kanske har störst behov av att investera korrekt också begår de flesta misstagen som investerare, med lägre avkastning som följd. I takt med att allt större ansvar när det gäller sparande också läggs på den enskilda individen, pekar dessa studier på ett behov för både ökad finansiell kunskap och finansiell rådgivning.     

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.