Bygg en portfölj som håller över tid

16-05-19 10:15 | Sparande och pension | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

Kapitalförvaltning bygger i grund och botten på att skapa en strategi för sin portfölj som ska ge god riskjusterad avkastning. Hur den långsiktiga fördelningen mellan olika tillgångsslag ska se ut är det som kallas för portföljens strategiska allokering. I Nordeas investeringsrådgivning finns det fem fundamentala pelare som vi kallar för ’Investeringarnas High Fives’. Detta är basen i Nordeas rådgivningsfilosofi.

  1. Risk och förväntad avkastning hänger ihop. Högre genomsnittlig avkastning över tid beror ofta på kompensation för risk. Exempelvis har aktier i de flesta länder gett en betydligt högre långsiktig avkastning än räntor. Detta är ingen tillfällighet utan beror sannolikt på att aktier, på grund av den underbyggda högre risken, är prissatta så att de förväntas ge en högre avkastning. Dock innebär inte alla typer av risktagande en högre förväntad avkastning. En investeringsstrategi skall vara exponerad mot ”rätt risker”, alltså risk som förväntas ge betalt i form av högre avkastning – även kallat riskpremie.
  2. Fördela portföljen mellan och inom olika tillgångsslag. Fler tillgångsslag (olika typer av placeringar, t.ex. aktier, räntepapper, fonder) i investeringsportföljen stabiliserar avkastningen och leder vanligtvis till högre riskjusterad avkastning, bland annat på grund av korrelationer mellan tillgångsslagen. Att sprida sin aktieportfölj mellan olika geografiska regioner skyddar inte alltid mot kortsiktiga börsfall, men mot längre perioder av svag avkastning i en enskild region. På så sätt undviker man också att ta risker som man inte får betalt för i portföljen, även kallat för diversifierbar risk.
  3. Undvik kraftig koncentrering mot ett företag eller en sektor, region eller produkt. Enskilda värdepapper har högre volatilitet, eller svängningar, i pris och avkastning än breda portföljer med olika typer av värdepapper. Ett företag kan till exempel hamna på obestånd eller misslyckas med att återhämta sig efter en nedgångsperiod. Om en för stor del av portföljen är exponerad mot ett sådant företag innebär det en ökad risk. I takt med att antalet bolag ökar i portföljen, minskar istället risken förknippat med enskilda bolag (även kallad bolagsspecifik risk).
  4. Ombalansera investeringsportföljen. Professionella investerare har ofta en bestämd fördelning mellan tillgångsslagen, exempelvis 60 procent aktier och 40 procent räntor. Om aktier stiger i värde och räntorna håller sig oförändrade kommer aktieandelen utgöra mer än 60 procent av portföljen. Därmed har risken i portföljen ökat. Som investerare bör man då sälja aktier och köpa räntor för att komma tillbaka till sin ursprungliga allokering. Det omvända sker om aktiemarknaden faller kraftigt och aktieandelen sjunker – då bör man köpa aktier. Denna ombalansering innebär dels att man håller risken i portföljen på önskad nivå, genom att hålla den relativa fördelningen mellan riskfyllda och säkrare placeringar över tid, dels att man säljer dyrt (efter uppgångar) och köper billigt (efter fall).
  5. Fler avkastningskällor. Nyare forskning inom området ’Asset Pricing’, prissättningen av tillgångar, pekar på att det finns ett flertal riskfaktorer i tillägg till aktierisk, kreditrisk och ränterisk som är kopplade till högre förväntad avkastning. En följd av detta är att investerare kan uppnå högre förväntad avkastning genom att inte hålla marknadsportföljen, utan justera sin portfölj och därmed bli exponerad mot dessa riskfaktorer. Ett exempel på aktiemarknaden kan vara att inte hålla ett index, utan en likaviktad aktieportfölj.

Genom att ha dessa ’High Fives’ i åtanke, kommer portföljsstrategin att påminna om den till några av världens största och mest sofistikerade investerare.

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Vikten av att förbli investerad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Investeringsstrategen Irene Mastelli går i en serie bloggar igenom vad som kännetecknar en investering som har förutsättningar att lyckas.

Marknadssyn: Det politiska trycket ökar

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn reder ut begreppen kring investeringsstrategin för juni och om talesättet att man bör hålla sig undan sommarbörsen har någon...

Marknadssyn: Oroliga vatten

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar bland annat företagens vinster och uteblivna kursreaktioner i investeringsstrategin för maj 2018

Marknadssyn: Dragkamp mellan rädsla och girighet

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar ändringarna i investeringsstrategin för april 2018.

Marknadssyn: Inte bara enkelriktat

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn diskuterar hur investerarna ska förhålla sig efter turbulensen på marknaden i februari.