Marknadssyn: Håll kursen

Johan H Larsson, chefsstrateg, och Sebastian Källman, investeringsstrateg
20-10-30 14:10 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

I många länder ökar antalet smittade explosionsartat och myndigheterna försöker ännu en gång dämpa utvecklingen med nya restriktioner. Den fruktade andra vågen tynger för tillfället marknaden och den kommer sannolikt även påverka återhämtningen i negativ riktning. 

Ovanpå pandemin har vi även ett amerikanskt presidentval att ta hänsyn till. Blickar vi in i nästa år så tror vi fortsatt att virusets påverkan kommer avta. Vi tror inte heller att valet kommer bli avgörande för återhämtningen, och behåller därför vår aktieövervikt. 

Smittspridningen väger på återhämtningen

Under den senaste månaden har marknaden kastats fram och tillbaka utan någon tydlig riktning. Mycket fokus har landat på det kommande amerikanska presidentvalet och förhandlingarna kring ett nytt stimulanspaket. På sistone har även den fruktade andra vågen, med ett explosionsartat antal nya smittade och nya restriktioner, tyngt marknaden. 

Varje dag nås investerare av nyheter om nya restriktioner, och när vi tittar på Europa så måste man nog utgå från att den nuvarande utvecklingen kommer leda till minskad produktion i Q4 jämfört med Q3. Även i USA är utvecklingen nu sådan att man måste utgå från att återhämtningen kommer att påverkas negativt. Den negativa inverkan på återhämtningen kommer troligtvis även påverka vinstutvecklingen under det fjärde kvartalet, framförallt för mindre tjänsteproducerande företag. Konsumtionen av varor har rekylerat tillbaka och ligger i många länder nu på nivåer över de som rådde före pandemin, och framöver tror vi fortsatt att tillverkningssektorn har bättre förutsättningar än tjänstesektorn. 

Kina och ett antal andra länder i Asien verkar ha fått kontroll över viruset och i Kina steg BNP med nästan 5% i Q3, detta jämfört med föregående år. Förutsatt att resten av världen också får kontroll över smittspridningen finns det sannolikt mer uppsida för tillverkningssektorn framöver, inte minst i Europa. 

Den största risken med en skenande smittspridning och ett ökat antal restriktioner blir att det i förlängningen medför ett ökat antal konkurser, en ökad arbetslöshet, och lägre inkomst för hushållen. Risken ökar även vid ett utdraget scenario där politikerna blir tvungna att successivt trappa upp och eskalera sitt agerande över tid. Vi tror fortsatt att politikerna, så långt det är möjligt, kommer försöka undvika omfattande och nationella nedstängningar likt de vi fick se i våras. Vi tror också att bättre behandlingsmetoder och ett kommande vaccin kommer leda till bättre förutsättningar och ett minskat antal restriktioner under 2021.

Finanspolitiska stimulanser ger stöd

Vi tror det extraordinära finanspolitiska stödet till utsatta hushåll kommer hålla i sig och ge fortsatt stöd till dess att situationen normaliseras. Det finanspolitiska stödet har hittills lyckats hålla uppe hushållens disponibla inkomst under den minst sagt kraftiga ekonomiska nedgången. Det som håller tillbaka den ekonomiska aktiviteten just nu är restriktionerna kopplade till coronaviruset. Under mer normala omständigheter där konsumtionen inte hålls tillbaka inom till exempel tjänstesektorn, och där hushållen inte ”tvingas” spara, finns därför utrymme för en kraftigt ökad konsumtion. 

I USA var det statliga stödet minst sagt omfattande, men merparten av stödet löpte samtidigt ut i augusti. När politikerna inte kan komma överens om en förlängning skapar det osäkerhet, och som det ser ut just nu kommer det att dröja till efter valet innan nya stimulanser är på plats. Man ska dock ta höjd för att det kan komma att dröja längre än så.

I händelse av att det blir en “blå våg”, där demokraterna tar kontroll över de båda husen, banar det sannolikt också väg för ett mer omfattande stimulanspaket i början på nästa år. Stimulanser med fokus på de amerikanska hushållen, företag, och även ett bredare regionalt stöd. Även vid en valutgång med en mer splittrad kongress ser vi förutsättningar för en bredare överenskommelse, liknande den vi fick se i våras. En splittrad kongress riskerar dock att påverka storleken på stimulanspaketet vilket i sin tur leder till ökad osäkerheten kring styrkan i den amerikanska återhämtningen. Vid en jämförelse av de båda kandidaterna kan också noteras att Biden och demokraterna har ett mer långsiktigt fokus med avseende på finanspolitiska stimulanser.

I Europa har många länder redan tagit beslut om att förlänga de i många fall extraordinära åtgärderna in i nästa år. De annars så strikta budgetreglerna inom EU har tillfälligt åsidosatts och låga räntenivåer ger utrymme för ökad upplåning. Överlag tecknas en bild där många länder nu har utrymme att satsa mer på klassiska finanspolitiska stimulansåtgärder som exempelvis infrastrukturinvesteringar.

Vinsterna och vinstutvecklingen normaliseras

Efter att resultat och vinster överträffat analytikernas förväntningar och estimat med råge i samband med Q2-rapporterna har det positiva momentumet hållit i sig, men överraskningarna i samband med Q3-rapporterna ligger mer i linje med hur det sett ut historiskt.  

Utsikterna är dock mer dämpade för de kommande kvartalen, vilket kan förklaras av pandemin och den ökade smittspridningen. Om det blir besvikelser tror vi att marknaden kommer försöka se igenom den tillfälliga svagheten och istället sätta fokus på en förväntad normalisering under kommande kvartal. Denna inställning vilar på förutsättningen att vi med stor sannolikhet kommer få se ett vaccin på marknaden under första kvartalet 2021. Vi fortsätter också utgå ifrån att vinsterna kommer fortsätta att överraska positivt, något de brukar göra på väg ut ur en kris eller recession.

Behåller övervikten på aktiesidan

Det amerikanska presidentvalet kommer snart ligga bakom oss och därmed kommer också en del av osäkerheten att förvinna. I händelse av en så kallad ”blå våg” tror vi att marknaden kommer svara upp med stigande aktiekurser. I ett lite längre och bredare perspektiv tror vi inte att valet blir avgörande för varken marknaden eller återhämtningen. Pandemin och risken att den påverkar återhämtningen negativt kommer sannolikt finnas kvar under kommande kvartal, men vi tror också att erfarenheten från den första vågen i våras kommer spela roll. 

När viruset, smittspridningen och restriktionerna avtog svarade den underliggande ekonomin upp och återhämtningen blev både snabb och kraftfull. Detta tror vi kommer påverka utvecklingen framöver, där marknaden den här gången kommer vara mer villig att se igenom eventuella svagheter baserat på tidigare erfarenheter. Eventuella nedgångar i marknaden tror vi fortsatt kan utgöra köptillfällen men rent positioneringsmässigt är nu övervikten på aktiesidan bland det institutionella förvaltarkollektivet tillbaka på mer normala nivåer, och kraften från underinvesterade förvaltare som jagar marknaden kommer sannolikt vara mindre framöver. Trots den ökade osäkerheten väljer vi ändå att hålla fast vid vår övervikt på aktiesidan och ser att förutsättningarna för aktiemarknaden trots allt är bättre än för obligationer. 

Johan H Larsson, chefsstrateg, Sebastian Källman, investeringsstrateg

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 18 resultat

Marknadssyn: Vad väntar 2021? - update

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den starka marknadsutvecklingen under november höll i sig även under årets sista månad.

Marknadssyn: Vad väntar 2021?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vi förväntar oss att återhämtningen fortsatt kommer hålla aktiemarknaden under vingarna och att aktier kommer prestera bättre än obligationer och behåller dä...

Marknadssyn: Kortsiktigt brus

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Under september blev investerare påminda om att aktiemarknaden inte alltid går upp utan att det ibland också kan komma bakslag.

Marknadssyn: Återhämtning

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Minsta motståndets lag gör att vi tror det finns mer uppsida för aktiemarknaden framöver.

Visar 5 av 18 resultat

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här