Många nya regler inom skatteområdet för företagare

Madeleine Åkerman, skattejurist.
19-01-31 10:04 | Företagsbloggen | Företagsbloggen

Vid årsskiftet infördes ett antal nya regler på skatteområdet och företagssektorn är ett av de områden som berörs. 

De nya skattereglerna som gäller för företag från den 1 januari 2019 är såväl omfattande som komplicerade. För att underlätta för er företagare har vi försökt att sammanfatta de viktigaste nyheter här nedanför.

Sänkt bolagsskatt
Bolagsskatten har sänkts till 21,4 procent för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018 men före 1 januari 2021. Därefter kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 procent.

Generell ränteavdragsbegränsning
Ränteavdraget har begränsats för de bolag som har ett negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kronor. Ränteavdragsbegränsningen innebär att negativa räntenetton enbart får dras av med 30 procent av ett skattemässigt EBITDA dvs. resultatet före finansiella poster, skatter och avskrivningar. Negativa räntenetton som inte får dras av enligt EBITDA-regeln får rullas framåt under en period om maximalt sex år. Den här regeln gäller för alla juridiska personer t ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Definition av ränta
Vid beräkning av hur stort avdrag som får göras måste det fastställas ett räntenetto. Ränteutgifter definieras som ränta och andra utgifter för kredit och utgifter som är jämförbara med ränta. Exempel på andra utgifter för kredit är uppläggningsavgift och kortutgift. Ett exempel på utgifter som är jämförbara med ränta är ersättningar på ränteswap. Ränteinkomster är inkomster som motsvarar ränteutgifter.

Ett stort antal företag drabbas inte av den generella ränteavdragsbegränsningsregeln eftersom det finns en förenklingsregel som innebär att negativa räntenetton på upp till fem miljoner alltid får dras av. Om företaget ingår i en intressegemenskap gäller beloppsgränsen för hela intressegemenskapen.

Avdragsförbud för ränteutgifter vid vissa gränsöverskridande hybridsituationer
Det har införts nya regler mot så kallade hybrida missmatchningar för att försvåra internationell skatteplanering. Det handlar till exempel om situationer när företagen utnyttjar skillnader i länders skatteregler på ett sätt som inte var lagstiftarens avsikt.

Ränteavdragsbegränsning inom intressegemenskapen
Även de tidigare riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna har ändrats. Enligt dessa regler får inte ränteutgifter på interna skulder dras av om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Kort om övriga ändringar
• Räntedelen i leasingavgiften vid finansiell leasing behandlas som en ränteutgift.
• För att ränteavdragsbegränsningen inte ska påverka nyproduktionen av framförallt bostäder på ett negativt sätt ändrades reglerna för värdeminskning.
• Schablonintäkten för periodiseringsfonder har höjts.

/Madeleine Åkerman, skattejurist

Senaste bloggar

Visar 5 av 26 resultat

Så kan du börja arbeta med mångfald på din arbetsplats

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Hur skapar man en arbetsplats där alla kan känna att de kan vara sig själva? Och vilken betydelse kan det ha för affärerna att man gör det?

SWOT - vikten av strategisk analys

Företagsbloggen Företagsbloggen

Axel Bruzelius från Nordea Start-up & Growth bloggar om vikten att utvärdera sitt företags styrkor och svagheter.

Rätt betallösning kan öka din kundnöjdhet

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Dagens kunder vill ha betallösningar som fungerar sömlöst i alla kanaler och det här ställer krav på dig som företagare.

we.trade gör det enklare för dig att göra affärer

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Plattformen som möjliggör digitala och legalt bindande kontrakt, tillgängliga samtidigt för samtliga inblandade parter.

Löneväxling - bli en attraktiv arbetsgivare till minimal kostnad

Företagsbloggen Företagsbloggen

Löneväxling ger din anställda möjlighet att spara till sin pension och samtidigt minska sin inkomstskatt.

Visar 5 av 26 resultat