Koncernchefens kommentar till resultatet för det andra kvartalet

Frank Vang-Jensen, Nordeas koncernchef.
20-07-17 6:46 | Om Nordea

Konsekvenserna av covid-19 framgick allt tydligare under andra kvartalet och pandemin fortsätter att allvarligt påverka individer, företag och samhällen. Samtidigt är det uppmuntrande att allt fler länder successivt börjar öppna upp igen och att stämningen bland företagen förbättrades mot slutet av kvartalet, även om osäkerheten är fortsatt hög.

Under de senaste månaderna har samhällena anpassat sig till nya sätt att leva, arbeta och konsumera. Som bank har vi sett en stigande trend för e-handel, mobilbetalningar och digitala kundkontakter. De flesta av våra kundmöten har hållits online, och vi har haft verksamheten i full gång. Mer än 70 procent av våra medarbetare har arbetat på distans. Den gemensamma nämnaren för våra åtgärder har varit tydlig: allt vi gör, det gör vi för att stötta våra kunder och medarbetare. Våra medarbetare har visat enastående engagemang och energi, och jag är stolt över att deras starka insatser ger resultat i form av stigande kundnöjdhet inom alla affärsområden.

Dessa utmanande förhållanden i samhället och ekonomin har dessutom prövat och bevisat motståndskraften i vår affärsmodell. Under andra kvartalet redovisade vi ännu ett stabilt resultat och fortsätter att göra framsteg i förhållande till våra mål för 2022.

Genom vår höga aktivitetsnivå har vi lyckats hålla intäkterna i stort sett oförändrade. Räntenettot ökade med 2 procent, tack vare god volymtillväxt. Nettoresultat av poster till verkligt värde återhämtade sig och ökade med 12 procent, främst till följd av starkare handel. Nedstängningarna och marknadsturbulensen hade emellertid en negativ inverkan på det finansiella resultatet, framför allt avgifts- och provisionsnettot som minskade med 9 procent. Stora kostnadsminskningar innebar att resultatet före kreditförluster ökade med 4 procent jämfört med förra året. Alla huvudsakliga satsningar på att förbättra vår operativa effektivitet levererar enligt uppsatta mål. Kostnaderna minskade med 8 procent från förra året, vilket resulterade i en stadig minskning av vårt K/I-tal till 52 procent.

Vi gick in i covid-19-krisen med en stark finansiell ställning, som vi också har upprätthållit. Vid utgången av andra kvartalet uppgick vår likviditetsbuffert till 105 md euro, vilket motsvarar en likviditetstäckningskvot på 160 procent, och vår kapitalposition är fortsatt mycket stark med en kärnprimärkapitalrelation på 15,8 procent, vilket är 5,6 procentenheter över kravet. Vi har genomfört ytterligare ett krävande stresstest, och utfallet stärker oss i vår övertygelse om att vi med vår starka kapitalposition kan fortsätta stötta våra kunder samtidigt som vi bibehåller vår utdelningskapacitet. 

Kvaliteten i vår kreditportfölj är fortsatt stark. Vi har nu uppdaterat våra makroekonomiska scenarier med bland annat en mer långsiktig syn på den ekonomiska nedgångens förväntade påverkan. Vidare har vi slutfört en noggrann översyn av vår kreditportfölj. Utifrån den analysen förutspår vi kreditförluster för helåret 2020 på under 1 md euro, vilket motsvarar mindre än 41 punkter.

De underliggande kreditförlusterna uppgick under kvartalet till 310 mn euro. Därutöver gjorde vi ytterligare avsättningar enligt ledningens bedömning på 388 mn euro. Sammantaget uppgick därmed kreditförlusterna under andra kvartalet till 698 mn euro.

Inklusive tidigare avsättningar enligt ledningens bedömning har vi nu en sammanlagd buffert på 650 mn euro som ska täcka beräknade framtida kreditförluster, förbättringar i IFRS 9-modellen och Europeiska centralbankens nya anvisningar om nödlidande lån.

Sammantaget anser vi att detta proaktiva förfarande är väl avvägt och lämpligt givet den nuvarande osäkerheten i ekonomin.

Utvecklingen i affärsområdena ser fortsatt lovande ut, även om ytterligare förbättringar fortfarande krävs för att nå våra finansiella mål.

I Personal Banking fortsatte bolånevolymerna att öka stadigt i alla fyra länder, med särskilt stark utveckling i Norge och Sverige. Intäkterna minskade emellertid med 5 procent, främst till följd av lägre intäkter från betalningar och lägre inlåningsmarginaler. Vi hade fortsatt fokus på att förbättra den operativa effektiviteten, och kostnaderna minskade med 5 procent, vilket resulterade i att K/I-talet sjönk med 3 procentenheter till 54 procent.

I Business Banking ökade utlåningsvolymerna och tillväxten i inlåningsvolymerna var hög. Intäkterna minskade med 1 procent till följd av att nedstängningarna påverkade avgifts- och provisionsintäkterna. Kostnaderna minskade med 5 procent, vilket innebar att K/I-talet förbättrades till 48 procent.

Large Corporates & Institutions fortsatte att verkställa sin plan för ompositionering för att skapa en fokuserad, mindre komplex och mer lönsam verksamhet. Intäkterna ökade med 19 procent, främst tack vare stigande handelsintäkter, trots lägre avgifts- och provisionsintäkter till följd av marknadsturbulensen. Kostnaderna minskade markant med 14 procent. Ekonomiskt kapital påverkades negativt av ökad volatilitet på marknaden, vilket påverkade lönsamheten. K/I-talet förbättrades avsevärt till 44 procent och vårt fokus är fortsatt att förbättra lönsamheten.

I Asset & Wealth Management sjönk intäkterna med 4 procent till följd av marknadsturbulensen. Hög kundaktivitet och en marknadsutveckling med bra nettoinflöde innebar att det förvaltade kapitalet ökade med 31 md euro jämfört med förra kvartalet till 311 md euro. Kostnaderna fortsatte att minska, och K/I-talet förbättrades med 3 procentenheter till 55 procent.

Den ordinarie bolagsstämman den 28 maj 2020 bemyndigade styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet är giltigt fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma. Det är tydligt att vår finansiella styrka gör det möjligt för oss att stötta våra kunder och samtidigt lämna utdelning. Styrelsen avser emellertid att följa ECB:s rekommendationer och kommer att avstå från att besluta om någon utdelning med stöd av bemyndigandet före den 1 oktober 2020.

Vi är helt inriktade på att fullgöra vårt sociala ansvar genom att stötta våra kunder, medarbetare och intressenter genom den här krisen. Våra tre huvudsakliga prioriteringar ligger fast – att optimera vår operativa effektivitet, att genomföra initiativ för ökade intäkter och att skapa positiva kundupplevelser.

Covid-19-pandemin har medfört utmaningar för företagen, och det är för tidigt att bedöma de mer långsiktiga konsekvenserna av krisen. Men vi håller fast vid vår plan och är beredda att agera för att säkerställa att vi både följer våra tre huvudprioriteringar och når våra finansiella mål för 2022.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

 

Read more news

Visar 5 av 1 083 resultat

Annika Winsth, Arvid Böhm

Börsrekord - är toppen nådd?

Makroekonomi Nordea podcasts

Lyssna till ett samtal mellan Annika Winsth, Nordeas chefekonom, och Arvid Böhm, aktiestrateg på Nordea.

Bäst på Private Banking – igen!

Om Nordea

Global Finance Magazine har för andra året i rad utsett Nordea till den bästa banken inom Private Banking i Sverige. Priset är en del av ”World’s best Privat...

Nordea Social Impact Award 2020

Grace Health vinner Nordea Social Impact Award 2020

Om Nordea Hållbarhet

Priset delas ut till det bolag som bäst anses leva upp till att vara både samhällsförbättrande och ha marknadspotential.

Helheten a och o för en lyckad skattereform

Makroekonomi Nordea podcasts

Lyssna till ett samtal mellan Annika Winsth och Klas Eklund där såväl syfte som utmaningar och möjligheter diskuteras.

Marknadssyn: Håll kursen

Börs och investeringar

Den fruktade andra vågen tynger för tillfället marknaden och den kommer sannolikt även påverka återhämtningen i negativ riktning.

Visar 5 av 1 083 resultat