Ett år i hållbarhetens tecken för Nordea

Anders Langworth
Anders Langworth, chef för Sustainable Finance.
20-01-17 11:36 | Om Nordea | Hållbarhet

Under 2019 lanserade vi gröna bolån, gröna billån, grön leasing och åtta nya hållbara fonder. Dessutom flyttade vi över nästan 30 miljarder kronor till placeringar med lågt koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. Tillsammans med FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) utarbetade vi och signerade nya principer för ansvarsfull bankverksamhet. Det finns mycket kvar att göra men det är också viktigt att stanna upp och sammanfatta lite av det vi åstadkommit.

Som en av de största bankerna i Norden har Nordea goda förutsättningar att gå i bräschen för förändring, både i finanssektorn och i samhället i stort. Förra året lanserade vi gröna billån, grön leasing och gröna bolån. Vi lanserade också åtta nya hållbara fonder och utökade därmed vårt utbud av hållbara fonder med 35 procent under 2019.

Förra året började vi fråga alla finska, svenska och norska kunder som får placeringsrådgivning om hållbarhet är viktigt för dem i deras sparande. Om de svarar ja kan vi nu erbjuda dem ett helt hållbart fondupplägg.

I juni flyttade Nordeas svenska pensionsbolag nästan 30 miljarder kronor till placeringar med lågt koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. Det innebär att cirka 400 000 kunder nu har ett mer hållbart pensionssparande.

Nordea tar en aktiv roll i att driva på för en hållbar förändring i finansbranschen

  • UNEP FI:s principer för ansvarsfulla banker (PRB): Nordea var den enda nordiska banken som 2018 var med och utarbetade dessa principer tillsammans med 29 andra banker från hela världen. Principerna undertecknades av 130 banker vid FN:s generalförsamling den 22 september 2019. De är en milstolpe för finanssektorn eftersom de innebär ett åtagande att bedriva verksamheten på ett mer ansvarsfullt och hållbart sätt.
  • Collective Commitment to Climate Action (CCCA): Vi har också slutit oss samman med 30 andra banker och tagit fram ett gemensamt klimatlöfte, CCCA, som fastställer konkreta och tidsbestämda åtgärder som bankerna ska vidta för att anpassa sin utlåning till målen i Parisavtalet.
  • Net-Zero Alliance: Nordea Life & Pension är en av initiativtagarna till FN:s Net-Zero Alliance som ska utarbeta modeller och ramverk som kan användas som branschstandarder. Alla deltagare i alliansen har förbundit sig att se till att deras placeringsportföljer har noll i nettoutsläpp senast 2050.
  • Uttalande om skogsavverkning och skogsbränder i Amazonas: Vi är djupt bekymrade över den allt allvarligare kris som skapas av skogsavverkning och skogsbränder i Brasilien och Bolivia. Som investerare erkänner vi att de tropiska skogarna är mycket viktiga för att motverka klimatförändring och skydda biologisk mångfald. Därför har vi undertecknat detta ställningstagande från UNPRI.
  • Poseidon-principerna: Världshandeln får sjöfrakten att öka snabbt och detta får stor inverkan på miljön. Under förra året undertecknade Nordea därför Poseidon-principerna, ett ramverk för att bedöma och redovisa hur väl bankernas utlåning till sjöfarten ligger i linje med bredare klimatmål.

Inte bara prat – vi sätter våra ord i handling

Hållbarhet är en resa utan slut. Varje dag strävar vi efter att bli mer hållbara än i går och vi är glada över att vårt arbete uppmärksammas.

Uppdaterade riktlinjer

Vi lanserade nya riktlinjer för sektorerna sjöfart, spel och fossila bränslen under förra året. Riktlinjerna består av principer som kompletterar Nordeas etiska riktlinjer, som bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact. Nordea arbetar med granskningar av och dialoger med kunder och företagen som vi tar in i våra fonder för att säkerställa att de följer riktlinjerna.

Här är några exempel på områden där vi skärpt våra riktlinjer:

  • Nordea förväntar sig att kunderna och företagen som tas in i våra fonder håller med IPCC (FN:s klimatpanel) att det finns vetenskaplig samsyn om att människans aktiviteter påverkar klimatet och att de engagerar sig för att uppfylla målen i Parisavtalet. Företag som arbetar med fossila bränslen ska investera i och arbeta för en nödvändig energiväxling.
  • Nordea inleder inga nya bankrelationer med företag där större delen av verksamheten utgörs av produktion av termiskt kol, energiproduktion från kol eller kolbrytning.
  • Befintliga kunder förväntas ha en strategi för hur de ska avsluta produktionen av termiskt kol.
  • Av spelbolagen förväntar sig Nordea att de har program som upptäcker spelberoende och att de erbjuder sina kunder verktyg för att begränsa sitt spelande och spärra sig själva.

Nordea har också uppdaterat sin positionsförklaring om klimatförändringen och Nordea Asset Management har uppdaterat sina riktlinjer för ansvarsfulla investeringar med bland annat strängare mål för kol, palmolja och oljesand.

Här kan du läsa mer om våra riktlinjer.

Read more news

Visar 5 av 1 079 resultat

The White House, USA

USA valet sett med europeiska glasögon

Makroekonomi Nordea podcasts

Lyssna till ett samtal mellan Jan Hallenberg och Annika Winsth Nordeas chefekonom

CEO Frank Vang-Jensen

CEO blog: Strong result and continued improvements

Om Nordea

Today we published our financial results for the third quarter

Nordea Markets Insights podcast podcast week 42

Podcast: Efter fritt fall i våras är arbetsmarknaden nu i en ny fas

Makroekonomi Nordea podcasts

Lyssna till Nordea Markets Insights podcast med Nordeas chefsekonom Annika Winsth

Visar 5 av 1 079 resultat