Aktier som långsiktigt avkastar bäst

15-06-01 14:44 | Sparande och pension | Börs och investeringar

Företag som arbetar ansvarsfullt och långsiktigt med bland annat miljö och sociala frågor genererar högre avkastning på investerat kapital visar en analys från Nordea Fonder. Enligt Sasja Beslik och Mathias Leijon på Nordea Asset Management kräver detta ett aktivt engagemang och en långsiktig investeringshorisont av ägarna.

Det framställs allt för ofta som att det finns en merkostnad för företagen att ta ansvar för miljö, sociala och ägarstyrningsfrågor och att det därmed vore en nackdel rent ekonomiskt för kapitalförvaltare att ta hänsyn till dessa frågor i sina investeringsprocesser. Detta är enligt vår mening ett extremt kortsiktigt synsätt och leder till felaktiga investeringsbeslut. Nordeas analys visar att företag genom att arbeta med hållbarhet förlänger de uthålliga konkurrensfördelarna och minskar riskerna i kassaflöde, vilket sammantaget påverkar aktievärdet positivt på lång sikt. Det är således av finansiella skäl som bolag bör satsa på att skapa lämpliga processer inom så kallade ESG-frågor (Environmental, Social and Governance). Sammantaget visar vår analys att bolagen som är duktiga inom ESG har en avkastning på investerat kapital som är cirka 1,5 procentenheter högre samt har avkastat väsentlig mer än börsen över såväl 5 som 10 år.

Vi anser att det är avgörande att ha en långsiktig investeringsfilosofi och koncentrerade portföljer med hög active share (avvikelse från index), samt att engagera sig i bolagens långsiktiga strategiska kapital och resursallokering för att kunna generera ett långsiktig mervärde åt fondsparare. Det är företagens förmåga att generera kassaflöde till låg risk samt att allokera kassaflödet på ett rationellt sätt som driver aktieägarvärdet över tid.

För att lyckas med ambitionen att sätta ESG högre på företagens agendor, måste finansbranschen bli bättre på att påvisa de positiva ekonomiska konsekvenserna av proaktivt arbete inom detta område. Positiva incitament såsom ökat långsiktigt aktieägarvärde tror vi är en starkare drivkraft till att samla olika ägargrupperingar än hygienkraven om att ett bolag skall agera på ett korrekt och schysst sätt.  Detta kräver dock en fördjupad analys som bas för denna dialog.

Vi har valt att aktivt engagera oss i bolag oavsett hur duktiga de är på ESG i dagsläget, så länge det finns en konkret vilja från bolagen till förändring. Att som ansvarstagande ägare enbart investera i bolag som ligger på topp inom ESG tror vi inte är rätt väg, varken för aktieägarna eller för samhället i stort. För aktieägarna är risken att man missar att investera i potentiellt bra företag där riskerna är på väg att sjunka. Genom att påverka bolagen att vidta rätt långsiktiga åtgärder ökar man värdet på investeringen, vilket är vad aktivt ägande i grund och botten handlar om.

En marknad med ett ökat kortsiktigt fokus på kvartalsrapporter är en stor utmaning för företagens långsiktiga investeringsplaner.  Vi ser en utveckling mot allt mer passivt ägande på börsen.  Problemet är att passiva ägare inte nödvändigtvis tar ansvar för att skapa stabila och välinvesterade bolag över tid. Det är svårt för en dator att ge synpunkter och göra djuplodande analyser. Företagen riskerar således att gå miste om såväl ett bollplank som en kravställare i form av långsiktiga ansvarstagande ägare.

Kortsiktigt kan bolag som underinvesterar inom ESG spara pengar. Men när verkligheten kommer i kapp krävs pengar och resurser från verksamheten för att hantera krisen och ett företag kan stå handlingsförlamat en lång tid.

Vi uppmanar företagen att våga bortse från den ökade kortsiktigheten på marknaden och istället fokusera på att, bland annat via ett ökat fokus på ESG-frågor, förstärka sina uthålliga konkurrensfördelar samt att minska risken och volatiliteten i det genererade kassaflödet. Detta kräver investeringar som kommer ge avkastning först på lång sikt. Det krävs förstås att både förvaltare, fondsparare och företag har en samsyn på vad långsiktighet innebär och, enligt vår uppfattning, bör investerare och fondsparare kunna tänka sig att avvara de investerade pengarna i minst fem år.

Nordea kommer framgent att öka kraven på att personer med erfarenhet av ESG-frågor ska ingå i styrelserna i våra nordiska innehav. Vi gör detta för att vi är övertygade om att förbättrade processer inom detta område skapar en bättre riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Det är vår tro att en mer balanserad styrelse i termer av bakgrund, kön och etnicitet sammantaget bidrar till bättre kapitallokeringsbeslut, vilket långsiktigt kommer att skapa ökat aktieägarvärde. Att detta leder till ett mer hållbart samhälle över tiden är självfallet också väldigt positivt.