Vd Casper von Koskull kommenterar resultatet för andra kvartalet

Casper Von Koskull
Nordeas vd Casper von Koskull.
19-07-18 7:11 | Om Nordea

Affärsklimatet för Nordea förblir stabilt med fortsatt utlåningstillväxt, pressade marginaler och utmanande förhållanden för vår marknadsgarantverksamhet. De åtgärder som vi vidtagit under det senaste året har dock resulterat i en del hoppfulla tecken på återtagande av marknadsandelar och framtida kostnadsminskningar. Det är emellertid viktigt att poängtera att det kommer att ta tid innan den ökade affärsaktiviteten reflekteras fullt ut i vårt resultat.

Intäkterna ökade med 1 procent under kvartalet, jämfört med första kvartalet, och de underliggande intäkterna (1) ökade med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.

Högre utlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt, men det mer än motverkades av fortsatt pressade utlåningsmarginaler, främst vad gäller våra privatkunder. Inlåningsmarginalerna var i stort oförändrade. Gjensidige bidrog med 18 mn euro under kvartalet.

Avgifts- och provisionsnettot ökade med 1 procent under kvartalet och har ökat stadigt sedan tredje kvartalet 2018. Provisioner från kapitalförvaltning och arvoden från företagsrådgivning utvecklades positivt, medan intäkterna från kort och betalningar minskade.

Nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 7 procent under kvartalet och kundaktiviteten var fortsatt god. Resultaten inom Treasury förbättrades till följd av obligationsinnehavens utveckling och positiva förändringar i valutapositioner samtidigt som förhållandena för marknadsgarantverksamheten var fortsatt utmanande.

Kostnaderna (2) ökade med 3 procent i lokala valutor, till följd av säsongseffekter och högre avskrivningar.

K/I-talet (3) ökade med 1 procent till 58 procent jämfört med föregående kvartal och avkastningen på eget kapital (ROE) (2) ökade med 40 punkter till 8,5 procent.

Kreditförlustrelationen ökade med 3 punkter till 10 punkter eftersom antalet återföringar under kvartalet inte nådde upp till tidigare nivåer. Vi upprepar vår prognos att kreditkvaliteten kommer att vara i stort oförändrad under de kommande kvartalen.

Kapitalpositionen, uttryckt som kärnprimärkapitalrelationen, ökade med 20 punkter under kvartalet, till 14,8 procent. Relationen ligger 120 punkter över vårt nominella kapitalåtagande på 13,6 procent och är klart i linje med Nordeas kapitalpolicy. Den 18 juli 2019 publicerar ECB resultatet från den heltäckande utvärderingen av Nordea, med bland annat granskning av tillgångarnas kvalitet (AQR) och ECB:s stresstest. På det hela taget bekräftar resultatet från utvärderingen Nordeas robusta kapitalposition, som ligger över alla de gränsvärden som ECB fastställt.

Utlåningen i Personal Banking ökade med 1 procent från förra kvartalet, i lokala valutor, och med 5 procent i lokala valutor jämfört med samma period förra året. Intäkterna minskade med 3 procent jämfört med förra kvartalet. Gjensidige bidrog till tillväxt som dock motverkades av lägre resultat av poster till verkligt värde. Kostnaderna (3) minskade med 1 procent. K/Italet (3) ökade med 2 procentenheter, till 62 procent. Marknadsandelen för nya bolån ökar i alla länder, framför allt i Sverige där vi ökade vår andel av nyutlåningen till över 15 procent i maj. Vår totala marknadsandel ökade därmed för första gången på tre år. Dessutom fortsatte andelen kundmöten online att öka på alla våra marknader, med undantag för Sverige.

Utlåningen i Commercial and Business Banking ökade med 1 procent under kvartalet och med 3 procent jämfört med samma period förra året, i lokala valutor. Intäkterna ökade med 8 procent i lokala valutor. Kostnaderna (3) ökade med 3 procent och K/I-talet (3) sjönk med 2 procentenheter, till 54 procent. Affärsaktiviteten fortsatte att öka, vilket främst syntes genom ökad utlåning, starka försäljningsintäkter från Markets och ett fortsatt fokus på att förbättra kundintensiteten.

Wholesale Bankings utlåning till kunder i Norden ökade med 3 procent jämfört med i fjol, samtidigt som vi fortsatte att minska vår utlåning i Ryssland enligt plan. Intäkterna minskade med 1 procent medan kostnaderna (3) ökade med 1 procent. K/I-talet (3) ökade med 1 procentenhet, till 63 procent.

Asset & Wealth Managment attraherade nytt kapital för andra kvartalet i rad. Det förvaltade kapitalet ökade till 306,5 md euro vid slutet av andra kvartalet, upp från 300,2 md euro i första kvartalet, varav 3,8 md euro utgjordes av nettoinflöden motsvarande 5 procent av det förvaltade kapitalet på årsbasis. Det förvaltade kapitalet är det högsta någonsin, justerat för samtliga avyttringar. Intäkterna minskade med 3 procent jämfört med förra kvartalet och kostnaderna (3) minskade med 1 procent. K/I-talet (3) var oförändrat på 46 procent. Den starka utvecklingen för Private Banking under första kvartalet fortsatte under andra kvartalet, med nordiska flöden på 1,4 md euro. Dessutom återhämtade sig nettoinflödet i Wholesale Distribution markant med ett nettoinflöde på 1,2 md euro. Nordea vann nyligen ett stort mandat i USA med John Hancock, ett av de mest välkända varumärkena på den amerikanska sparmarknaden, vilket stöder vår distributionsstrategi i Asset Management.

Eftersom vår prestation inte är tillfredsställande krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet. Jag är övertygad om att de investeringar vi gjort i våra regelefterlevnads- och systemplattformar, tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare, kommer att säkerställa en stark utveckling för banken framöver.

Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen. Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019.

Som meddelades den 30 juni 2019 har jag beslutat att gå i pension från Nordea i slutet av 2020. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts. Närmare information om tidplanen kommer att kommuniceras när den är tillgänglig.

Casper von Koskull
Vd och koncernchef

1 Justerat för jämförelsestörande poster
2 Justerat för resolutionsavgifter på 207 mn euro i första kvartalet 2019
3 Resolutionsavgifterna har periodiserats för 2019

Read more news

Visar 5 av 1 072 resultat

Nordea newbrand

90-konton - en garanti för välgörenhet

Om Nordea

2019 donerade vi totalt 18,6 miljarder kronor till organisationer med 90-konton

Couple moving house looking at colour samples

Pandemin slår mot ungas boendekostnader

Pressmeddelande Boende och boräntor

Susanne Spector

Nordea: Coronakrisen är en storstadskris

Pressmeddelande Makroekonomi

Slush event in Helsinki

Slush 2020: Nordea värd för virtuella snabbmöten mellan uppstartsföretag och investerare

Digitala tjänster Om Nordea

Nordea är en huvudpartner till Slush, det ledande evenemanget i världen för uppstarts- och teknikföretag, där banken hjälper investerare och uppstartsföretag...

erial view of windmills in summer forest in Finland

Därför är hållbarhet så viktigt i pensionsförvaltningen

Sparande och pension Hållbarhet

Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension, svarar på frågor om NLP:s förvaltningsstrategi.

Visar 5 av 1 072 resultat