Koncernchefens kommentar till resultatet för det fjärde kvartalet

Nordeas koncernchef Frank Vang-Jensen.
20-02-06 7:05 | Om Nordea

”Vi har börjat verkställa vår nya affärsplan. Nu fokuserar vi på att uppfylla de finansiella målen som presenterades på vår kapitalmarknadsdag i oktober – och arbetet fortskrider enligt plan.

Vårt kundfokus och våra initiativ för att öka intäkterna ledde till en starkare affärsutveckling under den senare delen av 2019, vilket även avspeglas i intäkterna. Intäkterna ökade med 6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018. Vi levererar i enlighet med vår plan för kostnadseffektiviseringar. Kostnaderna minskade med 5 procent, vilket ledde till en förbättring av K/I-talet från 63 procent till 57 procent. Vi är på väg åt rätt håll men mycket arbete återstår för att vi ska nå målet om ett K/I-tal på 50 procent till 2022.

Kundupplevelserna fortsätter att förbättras och under 2019 lanserades vår nya nordiska plattform för mobilbanken, som tagits väl emot av kunderna. Vi är inte nöjda ännu, men trenden är nu positiv vad gäller kundnöjdheten inom alla våra affärsområden.

Jag är nöjd att kunna rapportera att utlåningen ökar i alla affärsområden och kapitalförvaltningen noterade nettoinflöden för fjärde kvartalet i följd. Det förvaltade kapitalet ökade till en ny rekordnivå, 324 md euro.

Räntenettot har förbättrats stadigt under de senaste kvartalen. Vi såg ökande volymer samtidigt som marginalpressen gradvis avtog. Avgifts- och provisionsintäkterna ökade under fjärde kvartalet, i och med utlåningsintäkterna förblev höga och sparandeintäkterna starka.

Nettoresultatet av poster till verkligt värde förbättrades något jämfört med föregående kvartal, samtidigt som marknadsläget är fortsatt utmanande.

I enlighet med vår nya affärsplan, minskade antalet anställda med 2 procent jämfört med förra kvartalet, varav en betydande del var inom affärsområdet Large Corporates & Institutions. Vi kommer att fortsätta skapa en stark kostnadskultur och under året leverera på vår plan för kostnadseffektiviseringar.

Kreditförlusterna var något förhöjda, på 17 punkter av den totala utlåningen, till följd av extra avsättningar för några specifika företagslån. Den sammantagna kreditkvaliteten är god.

Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 16,3 procent vilket är cirka 320 punkter över de förväntade nivån på regelkravet för första kvartalet 2020 och cirka 120 punkter över kapitalbufferten. Riskvikterna för kommersiella fastigheter i Sverige och Norge minskade från 100 till 50 procent efter att Europeiska centralbanken uppdaterat ett tidigare beslut, i samband med sin årliga tillsyn. Vi har en stark balansräkning som gör att vi står väl rustade för att möta eventuella förändringar i regelkraven och ta vara på tillväxtmöjligheter.

Den justerade avkastningen på eget kapital under kvartalet var 7,6 procent, att jämföra med målet för 2022: en avkastning som överstiger 10 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,40 euro per aktie, i linje med vad som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet.

I december offentliggjordes förvärvet av SG Finans som ett komplement till Nordeas befintliga verksamhet. Förvärvet är i linje med vår prioritering att fokusera på vår nordiska kärnverksamhet.

Hållbarhet i banksektorn är något jag känner starkt för. Vi vill visa vägen genom att stegvis införliva hållbarhet i hela verksamheten. Under 2019 utökade vi våra gröna företagslån och gröna bolån. Vi lanserade 11 nya hållbara fonder som har bidragit till tillväxten. Och i september var Nordea den enda nordiska representanten bland de 30 banker som står bakom FN:s principer för ansvarsfulla banker.

I Personal Banking har vårt fokus på förbättrad tillgänglighet och minskad administration i rådgivningen lett till ökad affärsaktivitet, och vi fortsätter att återta marknadsandelar på privatkundsmarknaden. Utlåningen ökade med 7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018, samtidigt som vi såg indikationer på pressade marginaler i alla länder. Trenden stabiliserades dock i Danmark och Sverige. Intäkterna ökade med 4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018 och kostnaderna ökade med 2 procent, vilket resulterade i att K/Italet minskade med en procentenhet till 58 procent. Vi utvecklar fortlöpande vårt erbjudande för att skapa positiva kundupplevelser I december lanserades CO2 Tracker i vår mobilbank, så att våra kunder kan följa upp koldioxidavtrycket av sina kortköp.

I Business Banking såg vi en stadig förbättring av nyckeltalen, tack vare ökad affärsaktivitet främst i Norge och Sverige. Volymerna ökade med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018 och mot slutet av året stabiliserades marginalerna. Intäkterna ökade med 7 procent och kostnaderna minskade med 3 procent, vilket ledde till en förbättring av K/I-talet med 4 procentenheter till 49 procent.

Large Corporates & Institutions fokuserade på att sänka kostnaderna och minska kapitalbehovet. Initiativ för att stärka kapitaleffektiviteten ledde till att det ekonomiska kapitalet minskade med 500 mn euro, jämfört med fjärde kvartalet 2018. Vi minskade även antalet anställda med 10 procent under året. Tack vare de ökade intäkterna och ett strikt kostnadsprogram, har vi lyckats sänka K/I-talet från 66 procent till 51 procent.

I Asset & Wealth Management såg vi en fortsatt stark utveckling i placeringarna och positiva nettoinflöden noterades för fjärde kvartalet i följd. Intäkterna ökade med 7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018 och kostnaderna minskade med 13 procent. Det är lovande att K/I-talet minskade med 9 procentenheter till 40 procent under kvartalet.

Under årets sista kvartal presenterade vi en ny organisation med tydliga roller och ansvarsfördelning, och ett större ansvarstagande i våra affärsområden. Affärsområdena har nu ett starkare mandat att bestämma över interna processer och verktyg, och bättre kontroll över vilka stödfunktioner de behöver och har råd med.

Vi ser flera lovande signaler i början av Nordeas nya fas, men det krävs fortfarande mycket arbete för att vi ska nå dit vi vill vara. Därför fortsätter vi att fokusera på våra tre viktigaste prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser. Vi är på rätt väg och vi är fast beslutna att leverera.”

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Read more news

Visar 5 av 1 072 resultat

Nordea newbrand

90-konton - en garanti för välgörenhet

Om Nordea

2019 donerade vi totalt 18,6 miljarder kronor till organisationer med 90-konton

Couple moving house looking at colour samples

Pandemin slår mot ungas boendekostnader

Pressmeddelande Boende och boräntor

Susanne Spector

Nordea: Coronakrisen är en storstadskris

Pressmeddelande Makroekonomi

Slush event in Helsinki

Slush 2020: Nordea värd för virtuella snabbmöten mellan uppstartsföretag och investerare

Digitala tjänster Om Nordea

Nordea är en huvudpartner till Slush, det ledande evenemanget i världen för uppstarts- och teknikföretag, där banken hjälper investerare och uppstartsföretag...

erial view of windmills in summer forest in Finland

Därför är hållbarhet så viktigt i pensionsförvaltningen

Sparande och pension Hållbarhet

Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension, svarar på frågor om NLP:s förvaltningsstrategi.

Visar 5 av 1 072 resultat