Beslut av Nordeas årsstämma 2010

10-03-25 16:15 | Pressmeddelande

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fattades beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning, bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2009. Stämman beslutade vidare om en utdelning om 0,25 euro per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara den 30 mars 2010. Utbetalning beräknas ske den 8 april 2010. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009.

Val av styrelse

Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Björn Savén och Björn Wahlroos omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Sarah Russell och Kari Stadigh valdes till nya styrelseledamöter för samma tid. Timo Peltola och Heidi M Petersen hade undanbett sig omval. Hans Dalborg omvaldes till styrelsens ordförande. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Björn Wahlroos till styrelsens vice ordförande samt informerades det om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola, Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen och Lars Oddestad (suppleant).

Arvode

Årsstämman beslutade att arvode åt styrelsens ledamöter skall utgå oförändrat med 252 000 euro åt ordföranden, med 97 650 euro åt vice ordföranden och med 75 600 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottssammanträde med 2 370 euro åt utskottsordföranden och 1 840 euro åt övriga ledamöter per sammanträde. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

Inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade att inrätta av en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma lägga fram förslag till beslut om val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter. De fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningens sammansättning bestäms utifrån aktieägandet den 31 augusti 2010.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om en ändring av bolagsordningens § 10 som innebär att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Nordeas webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Beslutet är villkorat av en ändring i aktiebolagslagen av sättet för kallelse till bolagsstämma.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av Nordeas egna stamaktier. Förvärv får ske på en reglerad marknad där Nordeas aktier är noterade, eller enligt förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier. Nordeas innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga tio procent av samtliga aktier i Nordea.

Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra en anpassning av Nordeas kapitalstruktur till rådande kapitalbehov och att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.

Vidare bemyndigades styrelsen att till nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse av stamaktier i Nordea att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske på annat sätt än på en reglerad marknad.

Förvärv av egna aktier inom värdepappersrörelsen

Årsstämman beslutade att Nordea fram till nästa årsstämma löpande får förvärva egna stamaktier inom värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av koncernledningen, Group Executive Management). Nordea skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Nordeas kort- och långsiktiga mål.

Ersättning till ledande befattningshavare kommer att beslutas av styrelsen i enlighet med Nordeas interna riktlinjer och rutiner vilka baseras på den svenska Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy liksom internationella sunda ersättningssystem. I detta sammanhang är riktlinjerna som fastställts av Financial Stability Board och EU-kommissionen av särskild vikt.

Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Därutöver kan rörlig lönedel erbjudas för att belöna i förväg överenskomna målrelaterade prestationer på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt skall beaktas när målen beslutas. Rörlig lönedel skall generellt inte överstiga 35 procent av fast lön. En större del av den rörliga lönedelen skall skjutas upp med en minsta uppskjutandeperiod och med klausuler om bortfall av ersättning.

Långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram 2010 (LTIP 2010) som omfattar upp till 400 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Nordeakoncernen. Till skillnad från tidigare beslutade incitamentsprogram förlängs i detta program intjänandeperioden från två till tre år. Därtill tilldelas deltagarna Nordea-aktier utan kostnad.

LTIP 2010 är ett kombinerat matchnings- och prestationsaktieprogram och för att delta i programmet måste deltagarna investera i Nordea-aktier. Ersättningen, med tak för hur stort utfallet får bli, beror bland annat på hur väl Nordea uppfyller sina finansiella mål.

För att kunna genomföra det långsiktiga incitamentsprogrammet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt beslutade årsstämman att säkra den finansiella risken genom en riktad kontantemission av 5 125 000 omvandlingsbara C-aktier, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av C-aktierna och, efter omvandling till stamaktier, överlåtelse av stamaktierna till deltagarna i LTIP 2010. I syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, får dessutom högst 3 475 000 av de C-aktier som återköpts och omvandlats till stamaktier för LTIP 2010, liksom för tidigare incitamentsprogram, överlåtas på en reglerad marknad.

För ytterligare information:

Jan Larsson, kommunikationsdirektör, +46 8 614 79 16

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.