Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2011

11-01-13 14:45 | Pressmeddelande

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2010 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp, Kristina Ekengren, utsedd av svenska staten, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Annika Andersson utsedd av Fjärde AP-fonden, och Hans Dalborg, styrelsens ordförande. Valberedningens förslag till ny styrelseordförande offentliggjordes den 22 december 2010. Idag offentliggör valberedningen sina övriga förslag till Nordeas årsstämma den 24 mars 2011. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till stämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval till slutet av nästa årsstämma av samtliga styrelseledamöter, förutom styrelseordföranden Hans Dalborg som har undanbett sig omval, och att antalet styrelseledamöter minskas till nio.

Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell, Björn Savén och Kari Stadigh omväljs till styrelseledamöter och att Björn Wahlroos väljs till ny styrelseordförande.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Lars G Nordström att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna är således oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Kari Stadigh att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Lars G Nordström var anställd som verkställande direktör och koncernchef i Nordea Bank AB (publ) fram till den 13 april 2007. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode innebärande att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 252 000 euro åt ordföranden, 97 650 euro åt vice ordföranden och 75 600 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, kreditutskottet och revisionsutskottet med 16 600 euro åt utskottsordföranden och 12 900 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2012 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, tel. 08-792 81 12