Beslut av Nordeas årsstämma 2011

11-03-24 17:45 | Pressmeddelande

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) valdes Björn Wahlroos till ny styrelseordförande. Styrelsen valdeMarie Ehrlingtill ny vice ordförande och utsåg Hans Dalborg till hedersordförande. Årsstämman fattade beslut om utdelning, bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2010. Stämman beslutade om en utdelning om 0,29 euro per aktie och den 29 mars 2011 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske den 5 april 2011. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2010.

Val av styrelse
Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell, Björn Savén och Kari Stadigh omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Björn Wahlroos valdes till styrelsens ordförande. Hans Dalborg hade undanbett sig omval och styrelsen minskades därmed till nio bolagsstämmovalda ledamöter.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Marie Ehrling till styrelsens vice ordförande samt informerades det om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola (suppleant), Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen och Lars Oddestad. Styrelsen utsåg Hans Dalborg till hedersordförande.

Val av revisor
KPMG AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade om oförändrat arvode åt styrelsens ledamöter om 252 000 euro till ordföranden, 97 650 euro till vice ordföranden och 75 600 euro per ledamot till övriga ledamöter. Därutöver utgår arvode för arbete i styrelsens tre utskott med 16 600 euro åt utskottsordföranden och 12 900 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot anställd i Nordeakoncernen utgår inte.

Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma lägga fram förslag till beslut om val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter. De fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningens sammansättning bestäms utifrån aktieägandet den 31 augusti 2011.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens §§ 8, 10, 11 och 13 som bland annat innebär att revisorns mandattid ändras från fyra till ett år och att möjligheten för styrelsen att inför en bolagsstämma besluta om poströstning införs.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv av Nordeas egna aktier. Förvärv får ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga ägare. Nordeas innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga tio procent av samtliga aktier i Nordea.

Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra en anpassning av Nordeas kapitalstruktur till rådande kapitalbehov och att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.

Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av Nordeas egna aktier att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske på annat sätt än över börs.

Förvärv av egna aktier inom värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier inom värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Nordeas kort- och långsiktiga mål. Årlig ersättning består av en fast lönedel och en rörlig lönedel. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Rörlig lönedel erbjuds för att belöna uppfyllelsen av i förväg överenskomna mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. Rörlig lönedel ska generellt inte överstiga 35 procent av fast lön. Rörlig lönedel ska betalas i form av kontant ersättning och aktier/aktiekurs­relaterad ersättning och vara föremål för förfoganderestriktioner, uppskjutandeperiod och justering av uppskjuten ersättning.

Ersättning till ledande befattningshavare kommer att beslutas av styrelsen i enlighet med Nordeas interna riktlinjer och rutiner som baseras på den svenska Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, EU:s direktiv om kapitalkrav för banker samt internationell praxis för en sund ersättningsstruktur.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram 2011 (LTIP 2011) som omfattar upp till 400 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Nordeakoncernen.

Programmet, som är aktie- och prestationsbaserat, förutsätter en initial investering av deltagarna, har resultatmätning under tre år och ett tak. Ersättning enligt programmet utgår i form av vederlagsfria matchnings- och prestationsaktier.

För att kunna genomföra det långsiktiga incitamentsprogrammet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt beslutade årsstämman att säkra den finansiella risken genom en kombination av omfördelning av 520 000 aktier från säkringsåtgärd av LTIP 2007 till LTIP 2011 och riktad kontant emission av 4 730 000 omvandlingsbara C-aktier, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av C-aktierna och, efter omvandling till stamaktier, överlåtelse av stamaktierna till deltagarna i LTIP 2011. I syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, får dessutom högst 1 050 000 av de C-aktier som omfördelats respektive återköpts och omvandlats till stamaktier för LTIP 2011, liksom för tidigare incitamentsprogram, överlåtas på en reglerad marknad.

För ytterligare information:
Jan Larsson, kommunikationsdirektör, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.