Återköp av C-aktier för det långsiktiga incitamentsprogrammet 2011

11-04-28 7:30 | Pressmeddelande

Nordeas styrelse har, i enlighet med beslut om bemyndigande på årsstämman 24 mars 2011, beslutat om ett riktat erbjudande om återköp av 4 730 000 C-aktier från Royal Bank of Scotland ("RBS").

Nordeas årsstämma, den 24 mars 2011, beslutade om en riktad emission av 4 730 000 C-aktier till RBS samt ett bemyndigande till styrelsen att återköpa samtliga av 4 730 000 C-aktier. Emissionen och återköpet är ett led i genomförandet av Nordeas långsiktiga incitamentsprogram 2011. Förvärvet sker mellan den 5 och 20 maj 2011. Betalningen för de förvärvade aktierna sker kontant, och priset per aktie blir 1 euro plus en administrationsavgift. Priset väntas uppgå till cirka 1,003 euro per aktie. I förvärvet ingår också en så kallad interimsaktie, som betecknas av Euroclear Sweden AB som en "betald tecknad aktie" hänförlig till en C-aktie. Nordea äger idag 15 293 180 egna stamaktier, och inga egna C-aktier eller betalda aktier hänförliga till en C-aktie.

RBS har informerat Nordea om att man avser att acceptera erbjudandet.

Efter att alla 4 730 000 C-aktier har förvärvats avser styrelsen att konvertera dem till stamaktier.

För ytterligare information:
Steen Christensen, Group Human Resources, +45 3333 3049
Erik Durhan, Group Identity and Communications, +46 8 534 914 36

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.