Ändring i det totala antalet aktier och röster i Nordea

11-05-31 11:55 | Pressmeddelande

Årsstämman 2011 beslutade om en riktad nyemission av C-aktier som ett led i att säkra den finansiella risken av Nordeas långsiktiga incitamentsprogram. Den nyemissionen har nu slutförts och C-aktierna omvandlats till stamaktier.

Efter dessa förändringar, som genomförts under maj 2011, uppgår antalet aktier och röster i Nordea per den 31 maj 2011 till 4 047 272 751. Samtliga aktier är stamaktier och varje aktie berättigar till en röst. Nordea får inte rösta för innehav av egna aktier.

För ytterligare information:

Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 78 80
Helena Östman, informationschef Sverige, 08 614 8464, 070 200 40 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.