Nordea inleder förhandlingar med facket om minskade personalkostnader

11-08-29 11:30 | Pressmeddelande

Nordeas ambition i en omvärld med nya regleringar är att slå vakt om sin ställning som en av Europas främsta banker. De kostnadsökningar som föranleds av det nya globala regelverket innebär utmaningar för alla banker. Nordea har beslutat att agera tidigt för att bibehålla sin starka position vad gäller upplåning och kundrelationer. Detta förutsätter att Nordea ökar sin avkastning på eget kapital, genom att höja kostnads- och kapitaleffektiviteten och begränsa tillväxten i riskvägda tillgångar. Som ett led i de planerna har förhandlingar inletts med facket i de fyra nordiska länderna om att minska det totala antalet anställda.

- Att öka effektiviteten är aldrig lätt. Men vi tänker agera tidigt och vi gör det från en styrkeposition. Genom att tidigt sätta in åtgärder för att öka lönsamheten kan vi slå vakt om vårt höga kreditbetyg, vår konkurrenskraftiga upplåning och därmed vår förmåga att erbjuda kunderna prisvärda produkter och tjänster. Alternativet - att vänta och se - är inte möjligt, säger Christian Clausen, vd och koncernchef för Nordea.

Nordea har tidigare informerat om sina ambitioner inom ramen för det nya globala regelverket för kapital, likviditet och kostnader. Bedömningen är att Europas bästa banker kommer att ha en avkastning på eget kapital på cirka 15 procent, och Nordeas ambition är att vara en av de bankerna. I delårsrapporten för andra kvartalet 2011 fastslogs att banken i höst skulle "genomföra planer för att begränsa kostnadsökningen under den senare delen av 2011 och därefter hålla kostnaderna i stort sett oförändrade framöver".

Som ett led i de planerna har Nordea idag inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna om att minska antalet anställda i Nordea. Minskningen följer på de senaste årens initiativ för att öka effektiviteten och kommer att leda till en striktare prioritering av lönsamhet i affärsverksamheten.

För att uppnå erforderlig kostnadseffektivitet och lönsamhet krävs att antalet medarbetare minskar under 2011 och 2012 med cirka 2 000, varav 500- 650 i Danmark, Finland respektive Sverige, och 200-300 i Norge. Det totala antalet Nordeaanställda uppgår idag till drygt 34 000.

Ambitionen är att en stor del av personalminskningen ska åstadkommas genom naturlig avgång och frivilliga överenskommelser. Den stipulerade tiden för de formella förhandlingarna med de fackliga organisationerna varierar från land till land, och alla processer beräknas vara avslutade i november.

Nordea fortsätter under hösten med andra kostnads- och kapitaleffektivitetsåtgärder, och återkommer med uppskattningar av kostnadsbesparingarna och omstruktureringskostnaderna.

För ytterligare information:

Helena Östman, informationschef Sverige, 070 200 40 50
Erik Durhan, pressekreterare, 08 534 914 36