Konjunkturrapport: Köpstarka hushåll drar delad svensk ekonomi

13-03-19 9:00 | Pressmeddelande

De svenska hushållen står starka trots lågkonjunkturen. Inkomsterna ökar i god takt och sparandet är det högsta på 20 år. Det ger utrymme för ett konsumtionslyft, som blir den främsta drivkraften när ekonomin gradvis växlar upp igen. Exporten stiger däremot mer påtagligt först 2014, enligt Nordeas prognos.


Världsekonomin kännetecknas av optimism och ökad riskvilja på de finansiella marknaderna med stigande börser som följd. Inte minst i USA finns tydliga tecken på en konjunkturåterhämtning. Det finns dock fortsatt betydande risker för bakslag. Europa står för de största utmaningarna på både kort och lång sikt.

”Hela området är i recession och återhämtningen tar fart först mot slutet av året. Det krävs politisk stabilitet och strukturella reformer för att upprätthålla förtroendet. Den politiska situationen är ett orosmoment med val i Tyskland i september som kan skapa osäkerhet och bakslag”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

En dämpad tillväxt hos Sveriges viktigaste handelspartners medför att exporten endast ökar gradvis i år och mer påtagligt först nästa år. Ekonomin är tudelad med konsumtionen som tillväxtmotor.

”Rekordhögt sparande och en god inkomstutveckling gör att hushållen kan öka sin konsumtion något mer än det historiska snittet. Arbetslösheten är fortsatt hög, men en ökad framtidstro släpper loss köplusten”, säger Annika Winsth.

Trots att inflationen ligger kvar långt under Riksbankens mål och arbetslösheten fortsätter att stiga något i år, sänker inte Riksbanken räntan ytterligare.

”Riksbanken lägger större vikt vid globala ljusglimtar och hushållens skuldsättning. Riksbankens agerande bidrar till fortsatt förstärkning av kronan som i dagsläget är på sin starkaste nivå på 20 år ”, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal         2011             2012               p2013             p2014
BNP, %         3,7             0,8               1,3               2,6
Kalenderkorrigerad, %         3,7             1,2               1,3               2,7
Arbetslöshet, %         7,8             8,0               8,3               8,2
Inflation, % årssnitt         3,0             0,9               0,2               1,5
Offentligt finansiellt
sparande, % av BNP
         0,1             -0,7               -1,2             -1,5

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 6148608
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Rapporten kan laddas ned på nordeamarkets.com