Konjunkturrapport: Tillväxten i svensk ekonomi skjuter inte fart

14-12-02 9:00 | Pressmeddelande

Sverige står väl rustat ekonomiskt men tillväxten ligger kvar kring måttliga 2 procent även nästa år. Exporten lyfter inte när efterfrågan är svag inom euroområdet och övriga Norden. Samtidigt dämpas hushållens köpkraft av skattehöjningar och amorteringskrav. En ljuspunkt är en allt starkare arbetsmarknad, enligt Nordeas prognos.

Världsekonomin rör sig åt rätt håll men det finns en risk att 2015 blir ett år med trög återhämtning. Globalt är dock skillnaderna stora. Medan länder som USA och Storbritannien växer i god takt står euroområdet inför fortsatt stora utmaningar. Förhoppningarna om Tyskland som motor har grusats.

”Lägre oljepris ger draghjälp. Samtidigt väntas den europeiska centralbanken göra ännu mer nästa år för att få fart på efterfrågan. Trots det når inte tillväxten över en procent i euroområdet”, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Bilden av svensk export är splittrad. Tjänsteexporten fortsätter att växa starkt medan det går klart trögare för varuexporten. De senaste åren har hushållen varit tillväxtmotor. Skattehöjningar och amorteringskrav dämpar nu uppgången.

”Vi räknar med att amorteringskraven bromsar ökningen av bostadspriser något - vilket är önskvärt av flera skäl. Men vi tror inte på något prisfall, inte heller att fler åtgärder vidtas i närtid för att hålla tillbaka hushållens skulder”, säger Annika Winsth.

Inflationen stiger något men förblir långt under Riksbankens mål. Det medför dock inte att några extraordinära stimulanser vidtas. Nollräntepolitiken består länge än och en höjning av reporäntan dröjer till mitten av 2016. Kronan stärks mot euron, men försvagas mot dollarn som får stöd av högre räntor i USA.

Sverige nyckeltal             2013              p2014             p2015             p2016
BNP, kalenderkorrigerad, %             1,3               2,0             2,3             2,1
Arbetslöshet, %             8,0               7,9             7,7             7,5
Inflation, KPIF, årssnitt %             0,9               0,5             0,9             1,4
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP           -1,4             -2,3             -1,6           -0,8

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 6148608
Ragnar Roos, t f informationschef 076 7876984

Läs hela rapporten på nordea.com.

Se en video-intervju med Annika Winsth.