Halvårsrapport 2019

2Q 2019 2019
19-07-18 6:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Nordea Bank Abp – Insiderinformation – Halvårsrapport

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Affärsklimatet för Nordea förblir stabilt med fortsatt utlåningstillväxt, pressade marginaler och utmanande förhållanden för vår marknadsgarantverksamhet. De åtgärder som vi vidtagit under det senaste året har dock resulterat i en del hoppfulla tecken på återtagande av marknadsandelar och framtida kostnadsminskningar, men det kommer att ta tid innan den ökade affärsaktiviteten reflekteras fullt ut i vårt resultat.

Med det sagt, är vår prestation inte tillfredsställande och det krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet. Jag är övertygad om att de investeringar vi gjort i regelefterlevnads- och systeminfrastruktur, tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare, kommer att säkerställa en stark utveckling för banken framöver.

Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen. Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019.

Som meddelades den 30 juni 2019 har jag beslutat att gå i pension från Nordea i slutet av 2020. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts. Närmare information om tidplanen kommer att kommuniceras när den är tillgänglig.”

Andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018 (andra kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2019)  

 • Räntenetto 1 071 mn euro, -4 %; -1 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter 2 141 mn euro, -17 %; -16 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter[1] 2 141 mn euro, -4 %; -3 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor)
 • Rörelsekostnader 1 180 mn euro, 2 %; 3 % i lokala valutor (-19 %, -18 % i lokala valutor)
 • Rörelsekostnader[2] 1 180 mn euro, 2 %; 3 % i lokala valutor (-13%, -12% i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster 961 mn euro, -33 %; -32 % i lokala valutor (45 %, 45 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 61 mn euro, 3 %; 5 % i lokala valutor (45 %, 48 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat 900 mn euro, -34 %; -33 % i lokala valutor (45 %, 45 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation[3],[4] 14,8 % jämf. med 19,9 % (14,8 % jämf. med 14,6 %)
 • K/I-tal 55 % jämf. med 45 % (55 % jämf. med 69 %)
 • K/I-tal[1],[2] 55 % jämf. med 52 % (55 % jämf. med 64 %)
 • Kreditförlustrelation 10 punkter jämf. med 10 punkter (10 punkter jämf. med 7 punkter)
 • Avkastning på eget kapital 9,1 % jämf. med 14,3 % (9,1 % jämf. med 5,5 %)
 • Avkastning på eget kapital[1],[2] 9,1 % jämf. med 9,8 % (9,1 % jämf. med 6,7 %)
 • Avkastning på eget kapital[1],[2],[5] 8,5 % jämf. med 9,4 % (8,5 % jämf. med 8,1 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,17 euro, jämfört med 0,28 euro (0,17 euro jämfört med 0,10 euro)

Valutakurser som använts för kv2 2019 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4651, NOK 9,7314 och SEK 10,5170.
[1]Exkl. jämförelsestörande poster kv4 2018: vinst på 50 mn euro från omvärdering av Euroclear (38 mn euro efter skatt) och 36 mn euro från försäljningen av Nordea Ejendomme. Kv1 2018: vinst på 135 mn euro från uppdatering av värderingsmodell i Danmark (105 mn euro efter skatt).
[2]
Exkl. jämf.störande poster kv1 2019: icke-avdragsgilla kostnader på 95 mn euro gällande avsättning för penningtvättsrelaterade ärenden. Kv4 2018: förlust på 141 mn euro från goodwillnedskrivning i Ryssland.
[3]
Inklusive periodens resultat justerat för upplupen utdelning.
[4]
Kapitalrelationerna för 2018 har inte räknats om till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se Not 1 för mer information).
[5]
Justerat för resolutionsavgifter efter skatt: -40 mn euro under kv2 2019, 118 mn euro under kv1 2019 och -32 mn euro under kv2 2018.

Resultaträkning
Kv 2Kv 1Föränd-LokalKv 2Föränd-LokalJan-junJan-junFöränd-Lokal
20192019ring %val. %2018ring %val. %20192018ring %val. %
Mn euro
Räntenetto1 0711 056121 110-4-12 1272 226-4-3
Avgifts- och provisionsnetto74373711800-7-61 4801 570-6-5
Nettoresultat av poster till verkligt värde2832647726098547701-22-22
Andelar i intresseföretags och
joint ventures resultat2414717133-27-353861-38-42
Övriga rörelseintäkter2044-55-56375-95-9564398-84-84
Summa rörelseintäkter2 1412 115122 578-17-164 2564 956-14-13
Personalkostnader-727-71812-73001-1 445-1 528-5-4
Övriga kostnader-304-594-49-48-350-13-12-898-85357
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar-149-14067-74101104-289-14599101
Summa rörelsekostnader-1 180-1 452-19-18-1 15423-2 632-2 52646
Resultat före kreditförluster96166345451 424-33-321 6242 430-33-32
Kreditförluster, netto-61-424548-5935-103-9946
Rörelseresultat90062145451 365-34-331 5212 331-35-34
Skatt-219-1782323-250-12-12-397-479-17-16
Periodens resultat68144354531 115-39-381 1241 852-39-39
Volymer, nyckeluppgifter[1]
30 jun31 mar 
Föränd-Lokal30 junFöränd-Lokal
20192019ring %val. %2018ring %val. %
Md euro
Utlåning till allmänheten323,8325,6-10314,834
Utlåning till allmänheten, exkl repor300,2300,600292,433
In- och upplåning från allmänheten176,5176,301176,501
Inlåning från allmänheten, exkl repor167,0166,601166,301
Summa tillgångar582,9590,2-1570,12
Kapital under förvaltning306,5300,22307,00
Eget kapital31,130,5231,9-3
Nyckeltal[2]
Kv 2Kv 1Föränd-Kv 2Föränd-Jan-junJan-junFöränd-
20192019ring %2018ring %20192018ring %
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,170,10700,28-390,270,46-41
EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro0,580,68-150,82-290,580,82-29
Aktiekurs[1], euro6,396,80-68,26-236,398,26-23
Totalavkastning, %4,03,33,7-1,5-7,0
Eget kapital per aktie[1], euro7,697,5527,90-37,697,90-3
Potentiellt antal utestående aktier[1], miljoner4 0504 05004 05004 0504 0500
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner4 0324 03304 03704 0324 0370
Avkastning på eget kapital, %9,15,514,37,211,7
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %10,66,416,58,413,4
Avkastning på riskexponeringsbelopp, %1,71,13,61,43,0
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %8,57,013,97,712,1
K/I-tal, %5569456251
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %5861465949
Kreditförluster på årsbasis, punkter[3]107431009813
Kärnprimärkapitalrelation[1],[4],[5],[6],[7], %14,814,619,914,819,9
Primärkapitalrelation[1],[4],[5],[7], %17,317,122,217,322,2
Total kapitalrelation[1],[4],[5],[7], %19,819,525,419,825,4
Primärkapital[1],[4],[7], md euro27,627,8-127,2127,627,21
Riskvägda tillgångar[4], md euro160163-21233016012330
Antal anställda (omr till heltidstjänster)[1]29 55029 284129 271129 55029 2711
Economic capital[1],[7], md euro27,828,2-126,5527,826,55
[1] Vid periodens slut.
[2] För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som Alternativa nyckeltal, se www.nordea.com/en/investor-relations/.
[3] Inklusive utlåning till allmänheten som redovisas i Tillgångar som innehas för försäljning i kv 1 2018.
[4] Inklusive resultatet för perioden.
[5] Nya kapitaltäckningsregler (ytterligare information finns i avsnittet Övrig information).
[6] Inklusive periodens resultat justerat för förutsebar utdelning.
[7] Kapitaltäckningstalen för 2018 har inte omräknats till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se not 1 för mer information).

  
Utsikter

Viktiga faktorer
I hela Nordea intensifieras ansträngningarna för att öka affärsaktiviteten, och alla affärsområden har identifierat ett antal satsningar som ska skapa mervärde för våra kunder och öka intäkterna. Några exempel är investeringar i Private Banking i Norge och Sverige, integrationen av Gjensidige Bank, nya distributionskanaler i Asset Management och Wholesale Banking samt åtgärder för att stärka affärsaktiviteten på bolånesidan, där vi redan börjat se resultat.  

De viktigaste åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten är ökad automatisering och robotteknik, omställning av vår arbetsstyrka genom flytt av vissa funktioner till Polen och Estland, samt ökad outsourcing och partnerskap där ett aktuellt exempel är samarbetet med John Hancock gällande distribution av våra Stable Return-produkter i USA. Vi förenklar även genom att harmonisera produkter och tjänster och dra nytta av skalfördelar genom en fortsatt konsolidering av gemensamma enheter, till exempel koncerngemensamma funktioner och tjänster.  

Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen. Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019. 

Den 18 juli 2019 publicerar ECB resultatet från sin heltäckande utvärdering av Nordea, med bland annat granskning av tillgångarnas kvalitet (AQR) och ett stresstest. Det övergripande resultatet från utvärderingen bekräftar Nordeas robusta kapitalposition, som ligger över alla de gränsvärden som ECB fastställt. Utfallet från AQR visar på en konservativ bedömning av aktuella reserver. Nordea har granskat resultatet och är trygg med den nuvarande nivån på redovisade reserver. Nordea räknar med att det konservativa utfallet från AQR kommer att utvärderas ytterligare och diskuteras i kontakten med tillsynsmyndigheten under andra halvåret 2019. 

Kostnader
För 2021 räknar vi med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018[1], och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser.  

Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019[2], och de totala kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser. 

1 Nedskrivningar av goodwill med 141 mn euro under fjärde kvartalet 2018
2 Justerat för nedskrivningen av goodwill med 141 mn euro under 2018, transaktionskostnader på 90 mn euro under 2019, en högre resolutionsavgift 2019 och en avsättning på 95 mn euro under första kvartalet 2019 

Kreditkvalitet
För kommande kvartal räknar vi med att kreditförlusterna förblir låga och ungefär i nivå med genomsnittet 2018. 

Kapitalpolicy
Med hänsyn till implementeringen av övergångsarrangemang som överenskommits med Europeiska centralbanken efter Nordeas flytt till bankunionen, och i syfte att upprätthålla den nominella kapitalbuffertnivån, har kapitalbufferten justerats från 50-150 punkter till 40-120 punkter. Detta är i huvudsak en teknisk justering och kapitalbufferten förblir i det närmaste oförändrad i sett till det nominella beloppet i euro. Kapitalbufferten uppgår för närvarande till omkring 2,0 md euro (120 punkter). Nordeas mål är att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy 

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeakoncernens halvårsrapport för 2019 

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, +358 503 821 391Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, +46 72 235 05 15                
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige,+46 73 350 55 99 

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 06.30 CET den 18 juli 2019.

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.