Bokslutskommuniké 2019

20-02-06 6:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Nordea Bank Abp – Bokslutskommuniké

Vd Frank Vang-Jensens kommentar till resultatet:

“Vi har börjat verkställa vår nya affärsplan. Nu fokuserar vi på att uppfylla de finansiella målen som presenterades på vår kapitalmarknadsdag i oktober – och arbetet fortskrider enligt plan.

Vårt kundfokus och våra initiativ för att öka in­täkterna ledde till en starkare affärsutveckling under den senare delen av 2019, vilket även av­speglas i intäkterna. Intäkterna ökade med 6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018. Vi levererar i enlighet med vår plan för kostnads­effektiviseringar. Kostnaderna minskade med 5 procent vilket ledde till att K/I-talet förbättrades till 57 procent. Vi är på väg åt rätt håll men mycket arbete återstår för att vi ska nå målet om ett K/I-tal på 50 procent till 2022.

Kundupplevelserna fortsätter att förbättras och under 2019 lanserades vår nya nordiska plattform för mobilbanken, som tagits väl emot av kunderna. Vi är inte nöjda ännu, men trenden är nu positiv vad gäller kundnöjdheten inom alla våra affärs­områden.

Jag är nöjd att kunna rapportera att utlåningen ökar i alla affärsområden och kapitalförvaltningen not­era­de nettoinflöden för fjärde kvartalet i följd. Det förvaltade kapitalet ökade till en ny rekordnivå, 324 md euro.

Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 16,3 procent vilket är cirka 320 punkter över det förväntade regelkravet för första kvartalet 2020 och cirka 120 punkter över kapitalbufferten. Det innebär att vi har en stark balansräkning som gör att vi står väl rustade för att hantera eventuella förändringar i regelverken och ta vara på tillväxtmöjligheter.

Den justerade avkastningen på eget kapital under kvartalet var 7,6 procent, att jämföra med målet för 2022: en avkastning som överstiger 10 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,40 euro per aktie, i linje med vad som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet.

Vi ser flera lovande signaler i början av Nordeas nya fas, men det krävs fortfarande mycket arbete för att vi ska nå dit vi vill vara. Därför fortsätter vi att fokusera på våra tre viktigaste prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser. Vi är på rätt väg och vi är fast beslutna att leverera.”

Resultat för helåret 2019 jämfört med helåret 2018

 • Räntenetto 4 318 mn euro, -4 %
 • Rörelseintäkter 8 635 mn euro, -6 %
 • Rörelseintäkter1 8 497 mn euro, -1 %
 • Rörelsekostnader -5 986 mn euro, 19 %
 • Rörelsekostnader1 -4 877 mn euro, -1 %
 • Kreditförluster -536 mn euro, 210 %
 • Kreditförluster1 -254  mn euro, 47 %
 • Rörelseresultat 2 113  mn euro, -47%
 • Justerat rörelseresultat1,2 3 366  mn euro, -4 %
 • Kärnprimärkapitalrelation3 16,3 % jämfört med 15,5 %
 • K/I-tal 69 % jämfört med 55 %
 • K/I-tal1 57 % jämfört med 57 %
 • K/I-tal1,2 57 % jämfört med 57 %
 • Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 22 punkter jämfört med 7 punkter
 • Avkastning på eget kapital 5,0 % jämfört med 9,7 %
 • Avkastning på eget kapital1,4 8,1 % jämfört med 8,5 %

Resultat för fjärde kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018

 • Räntenetto 1 108 mn euro, -3 %
 • Rörelseintäkter 2 294  mn euro, 8 %
 • Rörelseintäkter1 2 156  mn euro, 6 %
 • Rörelsekostnader -1 179  mn euro, -15 %
 • Rörelsekostnader1 -1 179  mn euro, -5 %
 • Kreditförluster -102 mn euro, 240 %
 • Kreditförluster1 -102 mn euro, 240 %
 • Rörelseresultat 1,013 mn euro, 44 %
 • Justerat rörelseresultat1,2 822  mn euro 14 %
 • Kärnprimärkapitalrelation3 16,3 % jämfört med 15,5% 
 • K/I-tal 51 % jämfört med 65 %
 • K/I-tal1 57 % jämfört med 61 %
 • K/I-tal1,2 57 % jämfört med 63 %
 • Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 17 punkter jämfört med 5 punkter
 • Avkastning på eget kapital 9,9 % jämfört med 6,3 %
 • Avkastning på eget kapital1,4 7,6 % jämfört med 6,7 %

Valutakurser som använts för kv 4 2019 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4661, NOK 9,8499 och SEK 10,5848.
1 Exklusive jämförelsestörande poster, se sidan 6 i kvartalsrapporten kv 4 2019 för vidare information.
2 Justerat för resolutionsavgifter innan skatt, i kv 4 2019 -53 mn euro, kv 3 2019 -52 mn euro och kv 4 2018 -42 mn euro (periodiseras linjärt).
3 Inklusive periodens resultat justerat för förutsebar utdelning. Kapitaltäckningstalen för 2018 har inte omräknats till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se not 1 i kvartalsrapporten kv 4 2019 för mer information).
4 Justerat för resolutionsavgifter, efter skatt: kv 4 2019 -40 mn euro, kv 3 2019 -40 mn euro och kv 4 2018 -32 mn euro (periodiseras linjärt).

Resultaträkning

 Kv4Kv3Föränd-Kv4Föränd-Jan-
dec
Jan-
dec
Föränd-
 20192019ring
%
2018ring
%
20192018ring
%
Mn euro        
Räntenetto1 1081 08321 142-34 3184 491-4
Avgifts- och provisionsnetto775756372083 0112 9931
Nettoresultat av
poster till verkligt värde
26621126182461 0241 088-6
Andelar i intresseföretags och 
joint ventures resultat
-113-10815-10750124-60
Övriga rörelseintäkter1462256460143232476-51
Summa rörelseintäkter2 2942 085102 11988 6359 172-6
         
Personalkostnader-648-924-30-744-13-3 017-2 9981
Övriga kostnader-375-3662-390-4-1 639-1 5665
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella tillgångar
-156-885-82-250-38-1 330-482176
Summa rörelsekostnader-1 179-2 175-46-1 384-15-5 986-5 04619
         
Resultat före kreditförluster 1 115-90 735522 6494 126-36
         
Kreditförluster, netto-102-331-69-30240-536-173210
Rörelseresultat1 013-421 705442 1133 953-47
         
Skatt-26389 -20032-571-872-35
Periodens resultat750-332 505491 5423 081-50

Volymer, nyckeluppgifter1 

 31
dec
30
sep
Föränd-31
dec
Föränd-
 20192019ring
%
2018ring
%
Md euro     
Utlåning till allmänheten  322,7328,3-2308,35
Utlåning till allmänheten, exkl repor303,9299,51291,64
In- och upplåning från allmänheten168,7168,30165,02
Inlåning från allmänheten, exkl repor166,4161,93160,24
Summa tillgångar554,8585,9-5551,41
Kapital under förvaltning324,1313,83280,116
Eget kapital31,530,5332,9-4

Nyckeltal2 

 Kv4Kv3Föränd-Kv4Föränd-Jan-
dec
Jan-
dec
Föränd-
 20192019ring
%
2018ring
%
20192018ring
%
Resultat per aktie
efter utspädning, euro
0,19-0,08 0,13460,380,76-50
EPS, rullande 12 månader
till periodens slut, euro
0,380,32190,76-500,380,76-50
Aktiekurs1, euro7,246,50117,30-17,247,30-1
Totalavkastning, %18,712,4 -17,5 10,5-19,5 
Föreslagen/verkställd
utdelning per aktie, euro
     0,400,69-42
Eget kapital per
aktie1, euro
7,807,5538,15-47,808,15-4
Potentiellt antal utestående
aktier1, miljoner
4 0504 05004 05004 0504 0500
Vägt genomsnittligt antal aktier
efter utspädning, miljoner
4 0394 03604 03704 0354 0370
Avkastning på eget kapital, %9,9-4,4 6,3 5,09,7 
Avkastning på eget kapital
exkl. immateriella tillgångar, %
11,3-5,0 7,2 5,711,1 
Avkastning på
riskexponeringsbelopp, %
2,0-0,9 1,3 1,02,0 
Avkastning på eget kapital med
periodiserade resolutionsavgifter, %
9,4-4,9 5,9 5,09,7 
K/I-tal, % 51104 65 6955 
K/I-tal med periodiserade
resolutionsavgifter, %
54107 67 6955 
Kreditförlustrelation netto, upplupet anskaffningsvärde, punkter31755-695240227214
Kärnprimärkapitalrelation1,4,5,6,7, %16,315,4 15,5 16,315,5 
Primärkapitalrelation
1,4,5,7, %
18,317,4 17,3 18,317,3 
Total kapitalrelation
1,4,5,7, %
20,820,0 19,9 20,819,9 
Primärkapital1,4,7, md euro27,527,3127,0227,527,02
Riskvägda tillgångar4,
md euro
150156-4156-4150156-4
Antal anställda
(omr till heltidstjänster)1
29 00029 469-228 990029 00028 9900
Economic capital1,7, md euro25,726,5-326,6-325,726,6-3

1 Vid periodens slut.
2 För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som Alternativa nyckeltal, se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports/.
3 Inklusive utlåning till allmänheten som redovisas i Tillgångar som innehas för försäljning i kv 1 2018.
4 Inklusive resultatet för perioden.
5 Nya kapitaltäckningsregler (ytterligare information finns i avsnittet Övrig information i kvartalsrapporten kv 4 2019).
6 Inklusive periodens resultat justerat för förutsebar utdelning.
7 Kapitaltäckningstalen för 2018 har inte omräknats till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se not 1 i kvartalsrapporten kv 4 2019 för mer information).
 

Utsikter
Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen
Nordeas plan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022
Nordeas nya finansiella mål för 2022 är

 • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
 • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader
Under 2020 räknar Nordea med att nå en kostnadsbas på under 4,7 md euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Kapitalpolicy
En kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, som gäller från 1 januari 2020.

Utdelningspolicy
Enligt vår utdelningspolicy ska vi ha en utdelningskvot på 60-70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Kreditkvalitet
Ny: Med tanke på det ekonomiska läget räknar Nordea med en i stort sett oförändrad kreditkvalitet under de kommande kvartalen.

Tidigare: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De ekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare.

Föreslagen utdelning
Nordea Bank Abp:s utdelningsbara balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, uppgick till 18 166 606 378,45 euro och fonden för inbetalt fritt eget kapital uppgick till 4 590 425 994,62 euro den 31 december 2019. Styrelsen föreslår till Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020 att en dividend på 0,40 euro per aktie utbetalas utgående från balansräkningen som fastställs för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2019.

Riskvikter för affärsfastigheter
Riskvikterna för affärsfastigheter i Sverige och Norge minskade från 100 till 50 procent efter att Europeiska centralbanken uppdaterat ett tidigare beslut, i samband med sin årliga tillsyn.

Kapitalkrav enligt pelare 2
Nordea erhöll det slutliga beslutet efter tillsynsbedömningen den 10 december 2019, med ett pelare 2-kapitalkrav på 1,75 procent, som börjar gälla från 1 januari 2020.

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeas bokslutskommuniké 2019

För ytterligare information: 
Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, tel +358 503 821 391Christopher Rees, Group CFO, tel +45 554 723 77
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 05 15Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel +46 73 350 55 99

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 6 februari 2020.

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.