Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2021

21-02-17 9:30 | Regulatoriskt pressmeddelande | Bolagsstämma 2021

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
17 februari 2021 kl. 10.30 EET 

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp tillkännager idag sina förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Förslagen kommer att införlivas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som publiceras senare i februari 2021. 

Val av styrelsens ledamöter och ordförande  

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma 

- att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio 

- omval av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Kari Jordan, Petra van Hoeken, John Maltby och Jonas Synnergren som styrelseledamöter 

- val av Claudia Dill som ny styrelseledamot, och 

- omval av Torbjörn Magnusson som styrelseordförande. 

Pernille Erenbjerg är inte tillgänglig för omval. 

Claudia Dill föreslås som ny styrelseledamot 

Claudia Dill, ekonomie magister, University of St. Gallen (Lic. oec. HSG), MBA, född 1966, schweizisk medborgare, har 30 års erfarenhet inom försäkrings- och banksektorn på fyra kontinenter, inklusive flera chefsbefattningar. Claudia Dill var senast vd för verksamheten i Latinamerika och medlem i Group Executive Committee (2016–2020) för Zurich Insurance Company Ltd. Dessförinnan har hon innehaft flera andra chefsbefattningar i Zurich Insurance Company Ltd, inklusive vd för Latin America General Insurance, operativ chef för General Insurance och finanschef för verksamheten i Europa. Hon är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess betydande aktieägare, enligt Finsk kod för bolagsstyrning. Claudia Dill innehar för närvarande inga aktier i Nordea Bank Abp. 

Samtliga föreslagna kandidater har accepterat nomineringen som styrelseledamöter i Nordea Bank Abp, och Torbjörn Magnusson har accepterat nomineringen som styrelseordförande. 

Berörd myndighet har ännu inte godkänt den nya kandidaten.

Utöver de ovan föreslagna kandidaterna har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen. För perioden från slutet av den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021 och fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna utsett Gerhard Olsson, Kari Ahola och Hans Christian Riise till ordinarie styrelseledamöter och Dorrit Groth Brandt till styrelsesuppleant.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att Torbjörn Magnusson är lämplig för posten som styrelseordförande. 

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/. Den föreslagna nya styrelseledamotens CV kommer att läggas ut på www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/ordinarie-bolagsstaemma/nordeasbolagsstaemma-2021/. 

Oberoende enligt Finsk kod för bolagsstyrning 

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt Finsk kod för bolagsstyrning oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare, med undantag för Torbjörn Magnusson, verkställande direktör för Sampo Abp och vd och koncernchef för Sampokoncernen, eftersom Sampo Abp är en betydande aktieägare i Nordea Bank Abp. 

Vidare anses samtliga föreslagna styrelseledamöter, med undantag för de styrelseledamöter som arbetstagarna utser, vara oberoende i förhållande till bolaget, inklusive Sarah Russell som, om hon omväljs av den ordinarie bolagsstämman, har varit styrelseledamot i bolaget och dess rättsliga föregångare i elva år i följd. Den samlade bedömningen är att hennes oberoende inte äventyras som en följd av hennes mångåriga styrelsearbete, och inga andra faktorer eller omständigheter har identifierats som skulle kunna minska hennes oberoende. De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.  

Arvoden till styrelseledamöter Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman: 

Roll 2021 föreslagen (euro) 2020 (euro) Ökning (%) 
Ordförande 312 000 300 000 4,00 
Vice ordförande 150 800 145 000 4,00 
Övriga styrelseledamöter 98 800 95 000 4,00 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår också följande ytterligare årsarvode för kommittéordförande och kommittéledamöter: 

 

Roll 

2021 föreslagen (euro) 2020 (euro) Ökning (%) 
Ordförande i ersättningskommittén 43 700 42 000 4,05 
Ledamöter i ersättningskommittén 27 000 26 000 3,85 
Alla övriga kommittéordförande 62 400 60 000 4,00 
Alla övriga kommittéledamöter 31 200 30 000 4,00 

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen. 

Vidare föreslås att bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöterna för alla deras kostnader eller utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet. 

Nomineringsrådets sammansättning  
 
Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som inrättades 2020 är Ricard Wennerklint, strategichef i Sampo Abp, Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden, Ann Grevelius, styrelseledamot i Alecta, Niko Pakalén, partner i Cevian Capital och Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp. Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats. 

För ytterligare information om aktieägarnas nomineringsråd: 
Ricard Wennerklint, +46 8 792 8022 

För annan information om Nordea: 
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande, kl. 10.30 EET (9.30 CET) den 17 februari 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.