Marknadssyn: Depåstopp, update

20-08-06 13:03 | Börs och investeringar | Investeringsbloggen

De fullskaliga konsekvenserna av COVID-19 är svåra att överblicka vilket fortsatt skapar stor osäkerhet. Trots den stora osäkerheten har aktiemarknaden fortsatt uppåt. 

Framöver ser vi att marknaden kommer att handlas mer sidledes i avvaktan på nästa katalysator. Juli månad bjöd på fortsatt medvind med positiva makroöverraskningar i kombination med en rapportperiod som hittills överraskat positivt. Vi behåller vår positionering med ett risktagande koncentrerat till räntedelen av portföljen. Den stora osäkerheten kring var börsen och marknaden tar vägen härnäst gör att vi bibehåller våra neutrala allokering mellan aktier och obligationer.

Positiv aktiemarknad och svagare dollar

Marknaden för riskfyllda tillgångar har fortsatt sin positiva utveckling. En svagare amerikansk dollar har bidragit till det positiva risksentimentet och har även eldat på utvecklingen i råvarumarknaden. Ränteutvecklingen med fortsatt lägre räntenivåer har också bidragit positivt med fokus på TINA (There Is No Alternative). I takt med att börsen stigit har sentimentet bland professionella investerare förbättrats, men positioneringen är överlag fortsatt skeptisk. Relativt hur det sett ut historiskt är det globala förvaltarkollektivet fortsatt underinvesterade och denna situation tror vi kan leda till fortsatt köpande, inte minst om börsen skulle börja falla. 

Givet coronavirusets fortsatta spridning och fortsatt hög politisk osäkerhet tror vi att volatiliteten i marknaden kommer vara förhöjd även under kommande månader. Världens politiker och centralbanker fortsätter att göra vad de kan för att stödja återhämtningen, vilket fortsatt kan motivera ett visst risktagande. I Europa lyckades politikerna få ihop ett historiskt stimulanspaket som i sin tur fick euron att stärkas. Sammanfattningsvis fortsätter marknaden att balansera mellan pandemin och stor osäkerhet och i andra änden fortsätta stimulanser som saknar referens ur ett historiskt perspektiv.

Rädsla för en andra smittvåg

På sistone har vi fått se många tecken på att återhämtningen börjat ta fart, men många investerare är fortfarande rädda för en andra smittvåg som kommer medföra ytterligare nedstängningar, och där ytterligare karantänåtgärder skulle kunna äventyra återhämtningen. Responsen från politiker och centralbanker var både snabb och omfattande och i många fall har det tagits beslut som ur ett historiskt perspektiv saknar motstycke. Det är väldigt svårt att avgöra vad som kommer hända härnäst vad gäller ytterligare nedstängningar och stimulanser. Vi tror dock att eventuella nedstängningar kommer vara mer lokala än de globala nedstängningar vi fick se i mars och april. Eventuella stimulanser kommer på marginalen vara lägre framöver men de kommer också vara kopplade till den pågående återhämtningen.

Vinster och värdering

De framåtblickande vinstestimaten har återhämtat sig snabbt och den vinst som förväntas gå upp i rök under 2020 förväntas komma tillbaka med kraft under de kommande två åren. Vinsttillväxten i det första kvartalet var den värsta sedan den finansiella krisen och den kommer bli ännu värre under det andra, men hittills har rapportperioden överlag överraskat positivt.

Vinsterna för 2020 löper sannolikt fortfarande viss risk för att justeras ned ytterligare, men i andra änden visar historiska jämförelser att vinstutvecklingen också brukar överraska positivt när ekonomin väl vänder upp och lägger en lågkonjunktur bakom sig.

Den aktuella värderingen är fortsatt mycket ansträngd, både i absoluta tal och historiskt sett. Om vinsterna lyckas återhämta sig på det sätt som marknaden förutspår kommer värderingen att rätta till sig och landa på en nivå som ligger mer i linje med hur det sett ut historiskt. Relativt andra tillgångar ser aktiemarknaden fortfarande attraktiv ut, men det förutsätter att vinsterna återhämtar sig och att räntan inte oväntat letar sig till klart högre nivåer.

Marknadsutsikter

Marknaden balanserar fortfarande mellan extrema stimulanser och den värsta ekonomiska lågkonjunkturen som uppmätts under de senaste 100 åren. Både vad gäller penning- och finanspolitiken saknas historiska jämförelser vad gäller storleken på insatserna. Insatser som syftat till att rädda inte bara den globala ekonomin utan även det finansiella systemet. Vi har nu börjat se tidiga tecken på att en vändning tagit fart, men det är fortfarande mycket som kan gå fel.

De ekonomiska utsikterna är osäkra, eller t.o.m. mycket osäkra, och de flesta ekonomer och centralbanker ser inte en V-formad återhämtning framför sig, även om en andra smittvåg kan undvikas. Samtidigt har återhämtningen för marknaden varit rekordsnabb och den har i alla fall utseendemässigt antagit formen av ett V. När börsen går före ökar risken för bakslag med ökad volatilitet om och när det kommer tecken på att allt inte är som det ska. I andra änden tror vi att eventuella nedgångar kommer fångas upp av underinvesterade förvaltare som jagar börsen för att inte tappa performance.

Efter den senaste tidens starka kursutveckling ser vi begränsad uppsida i det korta till medellånga perspektivet och tror att börsen kan komma att röra sig mer sidledes framöver. Förbättrad likviditet, dämpad volatilitet, flöden och positioneringen bland institutionella förvaltare kan dock medföra att börsen tar ytterligare ett kliv upp. I dagsläget så väljer vi att fortsatt rekommendera en neutral allokering mellan aktier och obligationer.

Investeringsstrategi Augusti 2020

Senaste blogginlägg av investeringsbloggen

Visar 5 av 18 resultat

Marknadssyn: Vad väntar 2021? - update

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den starka marknadsutvecklingen under november höll i sig även under årets sista månad.

Marknadssyn: Vad väntar 2021?

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vi förväntar oss att återhämtningen fortsatt kommer hålla aktiemarknaden under vingarna och att aktier kommer prestera bättre än obligationer och behåller dä...

Marknadssyn: Håll kursen

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den fruktade andra vågen tynger för tillfället marknaden och den kommer sannolikt även påverka återhämtningen i negativ riktning.

Marknadssyn: Kortsiktigt brus

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Under september blev investerare påminda om att aktiemarknaden inte alltid går upp utan att det ibland också kan komma bakslag.

Marknadssyn: Återhämtning

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Minsta motståndets lag gör att vi tror det finns mer uppsida för aktiemarknaden framöver.

Visar 5 av 18 resultat

Investeringsbloggen

Working man and woman in markets

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här