Nordea lägger om kursen för hållbarheten

Nordea's annual report and sustainability report
17-02-15 11:05 | Samhällsansvar | Reports and data

Nordea slår in på en ny väg i sin hållbarhetsrapport för 2016.

2016 tog vi de första stegen i en omställning i riktning mot ett mer proaktivt arbetssätt, där hållbarhet genomsyrar alla våra kärnverksamheter, policyer och processer. På så sätt banar vi väg för starkare tillväxt, samtidigt som vi genererar värde, rustar oss för framtida utmaningar på hållbarhetsområdet, och säkerställer resiliensen i vår verksamhet.

En läxa vi lärde oss förra året var att det blir allt viktigare att vara en ansvarstagande samhällsaktör. Omvärlden krävde mer av oss som en hållbar finansiell aktör, och vi tog budskapet till oss genom att sätta in ett antal konkreta åtgärder för att höja prestationen och bli bättre på att integrera hållbarheten. Bland annat satte vi upp nya mål baserade på en omfattande väsentlighetsanalys.

Vidare inrättade vi en Business Ethics and Values Committee, och utsåg nya chefer på koncernnivå för områdena hållbarhet, regelefterlevnad och personal, med uppdrag att leda vår proaktiva hållbarhetsagenda.

”Som bank lägger vi största vikt vid att bygga upp kundernas förtroende för oss och att vara en ledande, trovärdig finansiell institution,” säger Åse Bergstedt, Chief Sustainability Strategist i Nordea. ”De åtgärder vi satte in 2016 var avsedda att införliva hållbarhet i hela organisationen, i alla produkter och tjänster, för att stärka våra erbjudanden och relationer.”

Lyssnar på våra intressenter

För att identifiera och prioritera de hållbarhetsaspekter som Nordea bör inrikta sig på framöver genomförde vi en väsentlighetsanalys som grundade sig på dialoger med både externa och interna nyckelintressenter.

De tre mest väsentliga aspekterna som framkom ur i intressentdialogerna var ett åtagande från styrelsen och koncernledningen att driva hållbarhetsfrågor, verka för en transparent och tillförlitlig kommunikation, samt se till att vi har systematiserade och konsekventa processer för ansvarsfulla investeringar. Därefter följde aspekterna beredskap för klimatförändringar och uppföljning av mål och åtgärder.

Utifrån väsentlighetsanalysen satte vi upp nio kortsiktiga hållbarhetsmål (se faktaruta nedan).

Dokument


Faktaruta

Nordeas nya nio hållbarhetsmål:
 
  1. Förankra minimimål för hållbarhet hos styrelsen och koncernledningen

  2. Kartlägga och utvärdera relevans och effekt hos hållbarhetsregelverk och internationella konventioner och standarder för Nordea

  3. Skapa en tydlig modell för hållbarhetsstyrning och besluta om interna processer

  4. Vässa verktygen för ESG-screening (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) för att skapa bättre förutsättningar för konsolidering av ansvarsfulla investeringar, utlåning och inköp

  5. Systematisera datainsamling och verifieringsprocesser

  6. Lansera styrdokument för riskbedömning, för att identifiera kritiska risker i värdekedjan med tonvikt på mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, korruptionsbekämpning och miljö

  7. Publicera ställningstaganden om klimatförändring och sätta upp vetenskapligt baserade mål

  8. Formulera en mångfaldspolicy för styrelsen och genomföra tillämpliga delar i enlighet med ny lagstiftning

  9. Formulera ett KPI-styrdokument med individuella KPI:er

Läs fler nyheter

Podcast: Har du koll på konjunkturen?

Nordea podcasts Nordea podcasts

Har du koll på konjunkturen? Chefekonom Annika Winsth plockar ut det viktigaste ur senaste konjunkturrapporten.

pulse om börsen

Nordea Pulse om börsen, mode och fonder

Nordea podcasts Nordea podcasts

I detta avsnitt av Nordea Pulse träffar vi fondförvaltaren John Hernander.

nordea entre

5 svar på vanliga missförstånd om banken

Om Nordea

Vi reder ut vad som hände med skattepengarna på 90-talet.

”Vi finns här för våra kunder”

Om Nordea

Moderbolagets säte ska flytta till Finland.

Robotar välkomnas

Makroekonomi

Vad har apotekare, säkerhetsvakt och kock gemensamt?