Nordean yhtiökokouksen vuonna 2015 tekemät päätökset

Pörssitiedotteet | 19-03-2015 18:00

Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin uudelleen Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh ja uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin Silvija Seres ja Birger Steen. Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola (varajäsen), Toni H. Madsen, Lars Oddestad ja Hans Christian Riise.

Tilintarkastajan valinta
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valittiin tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 279 000 euroa, varapuheenjohtajalle 132 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 86 250 euroa. Lisäksi hallituksen kolmen valiokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 35 000 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 25 000 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä seuraavalle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2015 voimassa olevien osakeomistusten perusteella.

Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku
Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan liikkeeseen markkinaehdoin.

Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja tehokkaasti pääomavaatimuksiin.

Yhtiön omien osakkeiden hankinta ja luovuttaminen
Hallitus valtuutettiin päättämään Nordean omien osakkeiden hankinnasta. Osakkeet voidaan hankkia pörssissä tai yhtiön kaikille omistajille esitettävällä ostotarjouksella. Nordean omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on, että yhtiön pääomarakennetta voidaan tarvittaessa muuttaa tai yhtiön omia osakkeita käyttää käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta käytettäväksi käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa. Luovutus voi tapahtua muutoin kuin pörssin välityksellä.

Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa
Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista.

Konsernijohdon palkkioiden periaatteet
Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konsernijohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Nordean konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean strategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen.

Vuosipalkkio sisältää kiinteän palkan ja muuttuvan palkkion. Konsernijohdon jäsenille tarjotaan muuttuvia palkanosia kannustinohjelman kautta (johdon kannustinohjelma 2015, Group Executive Management Executive Incentive Programme 2015, GEM EIP 2015). Kannustinohjelmalla palkitaan konsernijohdon jäseniä koko konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. GEM EIP 2015 -ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä kannustinohjelman tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa. GEM EIP 2015 -ohjelman tuotto maksetaan viiden vuoden aikana käteisenä palkkiona. Lykättyä palkkiota tarkistetaan, ja tuotto on sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon. Lisäksi siihen liittyy Ruotsin finanssivalvonnan palkitsemisjärjestelmiä koskevien määräysten mukaisia käyttörajoituksia. Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset määräykset ja olosuhteet. Vastaavaa kannustinohjelmaa tarjottiin konsernijohdon jäsenille vuosina 2013 ja 2014 (GEM EIP 2013 ja GEM EIP 2014).

Lisätietoja:
Anni Kuusisto, konserniviestintä, 09 165 42320
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 101 562 960

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents