Vastuullisuustoiminnan hallintomalli

Varmistamme vahvan ymmärryksen

Hallituksentoiminta- ja vastuullisuusvaliokunta auttaa konsernin hallitusta täyttämään velvollisuutensa valvoa vastuullisuutta. Tämä kattaa strategian, toimintamallin, raportoinnin ja periaatteet. Hallituksen toiminta- ja vastuullisuusvaliokunta saa neljännesvuosittain päivityksen siitä, miten vastuullisuuden sisällyttäminen konsernin liiketoimintastrategiaan etenee.

Hallituksen riskivaliokunta auttaa hallitusta täyttämään velvollisuutensa valvoa riskienhallintaa ja siihen liittyviä periaatteita, kontrolleja ja prosesseja myös silloin, kun kyseessä ovat ympäristöön, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät näkökohdat olemassa olevia riskejä lisäävinä tekijöinä.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vastaa palkitsemisasioita koskevien ehdotusten valmistelusta ja esittelemisestä hallitukselle, mukaan lukien ESG-asioihin liittyvät tavoitteet sekä moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Lisäksi valiokunta tukee hallitusta Nordean moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevien periaatteiden ja käytäntöjen vaikutuksen valvonnassa. Hallituksen vastuullisuuteen ja ESG-asioihin liittyvän ymmärryksen varmistamiseksi kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat vuonna 2023 koulutukseen, jossa käsiteltiin luonnon monimuotoisuutta, ihmisoikeuksia ja kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaista kaksinkertaisen olennaisuuden periaatetta. Nämä kaikki ovat osa-alueita, joihin ESG-asioiden ohjaus Nordeassa perustuu. Hallitus on aiemmin saanut päivityksen viimeisimmästä ilmastotieteellisestä kehityksestä niin maailman kuin Euroopan tasolla, sekä nousevana teemana käsitellystä maailmanlaajuisen luontokadon riskistä.

Vastuullisuustoiminnan hallintomalli näkyy alla olevassa kuvassa.

Vastuullisuus- ja etiikkavaliokunta

Olemme perustaneet myös konsernin johtoryhmän alaisen vastuullisuus- ja etiikkavaliokunnan, jonka jäsenet toimivat johtotehtävissä eri liiketoiminta-alueilla ja konsernitoiminnoissa. Valiokunnan toimintaan osallistuvat muun muassa konsernin riskeistä, henkilöstöstä, lakiasioista ja taloushallinnosta vastaavat organisaatiot. Valiokunta auttaa konsernijohtajaa, konsernin johtoryhmää, hallituksen toiminta- ja vastuullisuusvaliokuntaa sekä konsernin hallitusta täyttämään velvollisuutensa valvoa vastuullisuutta. Vastuullisuus- ja etiikkavaliokunnan tehtävänä on tukea vastuullisuuden sisällyttämistä Nordean liiketoimintastrategiaan ja ESG-näkökohtien huomioon ottamista Nordean riskienhallinnassa. Sen tehtävänä on myös suositella konsernijohtajalle pitkän aikavälin suunnitelmaa, jonka pohjalta vastuullisuus sisällytetään Nordean liiketoimintastrategiaan kaikilta osin ja varmistetaan suunnitelman asianmukainen toteutus konsernitason tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän sisältyy esimerkiksi toimiala- ja aihekohtaisten ohjeiden hyväksyminen. Lisäksi valiokunta seuraa konsernin tarkoituksen ja arvojen mukaisen eettisen toiminnan ja yrityskulttuurin tilaa ja kehitystä sekä vaikuttaa niihin. Valiokunta esimerkiksi neuvoo konsernijohtajaa, joka päättää, kannattaako Nordean osallistua vastuullisuuteen liittyviin vapaaehtoisiin sitoumuksiin vai kieltäytyä niistä. Valiokunta neuvoo myös liiketoiminta-alueita liiketoimintaan liittyvissä eettisissä kysymyksissä.

Vastuullisuuden sisällyttäminen kaikkien liiketoiminta-alueiden toimintaan ja konsernin tukitoimintoihin varmistetaan koko konsernin laajuisella ohjelmalla, jota edistää joukko valittuja työryhmiä, ja jolla on oma ohjausryhmä. Vastuullisuus- ja etiikkavaliokunta sekä hallituksen toiminta- ja vastuullisuusvaliokunta seuraavat ohjelman edistymistä neljännesvuosittain.

Riskivaliokunta

Konsernin riskivaliokunta edistää riskeihin liittyvää yhteistyötä ja koordinointia konsernissa, ja sen jäsenet toimivat Nordean johtotehtävissä. Vastuullisuusasioiden osalta riskivaliokunta huolehtii siitä, että ESG-näkökohdat otetaan huomioon olemassa olevia riskejä lisäävinä tekijöinä. Riskivaliokunnan lisäksi myös vastuullisuus- ja etiikkavaliokunta valvoo ja tarvittaessa tukee liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen riskienhallintamenettelyjä, jotka liittyvät vastuullisuutta ja sen sisällyttämistä liiketoimintastrategiaan koskevaan pitkän aikavälin suunnitelmaan ja sen tavoitteisiin.

ESG-asioihin liittyvät tavoitteet palkitsemisessa

Nordea on kytkenyt konsernin johtoryhmän ja muun ylimmän johdon palkkiot ESG-asioihin liittyviin tavoitteisiin. Näin on tehty sekä lyhyen aikavälin kannustinohjelmissa että vuodesta 2023 alkaen pitkäaikaisessa kannustinohjelmassa Nordean vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitteet koskevat kolmea tärkeää osa-aluetta:

  1. Nordean vastuullisuussuunnitelman edistyminen
  2. vihreän rahoituksen volyymien kasvattaminen
  3. sukupuolijakauman tasapainottaminen ylimmillä johtotasoilla.

Pitkäaikaisen kannustinohjelman (LTIP) tavoitteet on asetettu siten, että enimmäispalkkion saaminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää taloudellista ja vastuullisuutta edistävää tulosta. LTIP-ohjelman ansaintajaksolta maksettavat palkkiot perustuvat seuraaviin vaatimuksiin, jotka sisältävät vuosina 2023–2025 ensimmäistä kertaa vastuullisuustavoitteet:

  • osakkeen kokonaistuotto
  • kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (aEPS)
  • vastuullisuusmittaristo (ESG scorecard), jotka koskevat muun muassa vastuullista rahoitusta, sitä osuutta hoidossa olevasta varallisuudesta, jossa on sitouduttu nettonollapäästöihin, sukupuolijakaumaa ja luottoprofiilia.

Näiden lisäksi on määritelty muita kuin taloudellisia KPI-tavoitteita, jotka koskevat henkilöstön sitoutumista, asiakastyytyväisyyttä sekä riskienhallintaa, compliancea ja toimintatapoja, sekä Nordean taloudellisia tavoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittävä osa konsernin johtoryhmän jäsenten ja muun ylimmän johdon palkitsemiseen liittyvistä muista kuin taloudellisista tavoitteista on konsernitasolla kytketty ESG-tavoitteisiin.

Lisäksi ESG-asioihin liittyvät tavoitteet on Nordeassa vuodesta 2023 alkaen kytketty yleisesti käytössä oleviin muuttuviin palkkioihin ja voittopalkkiojärjestelmään.