Riskit ja hallintotapa

ESG-riskien hallinta tärkeää, jos haluamme säilyttää vahvan taloudellisen asemamme

ESG-asiat voivat vaikuttaa Nordeaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suoraan tai epäsuorasti. Ne voivat liittyä taloudellisiin riskeihin, asiakkaiden ja sijoituskohteenamme olevien yhtiöiden toimintaan tai sisäisiin toimintoihimme tai niitä tukevaan toimintaan, kuten ulkoistamiseen.

Uskomme, että ESG-asiat voivat aiheuttaa merkittäviä luotto-, markkina-, likviditeetti- tai compliance-riskejä ja operatiivisia riskejä. Periaatteenamme on sisällyttää ESG-näkökohdat riskienhallintaamme ja liiketoimintastrategiaamme, sillä pidämme ESG-asioita tärkeinä, olemassa oleviin riskeihin vaikuttavina tekijöinä. Jatkamme riskitekijöitä koskevien määritelmien käyttöönottoa ja hiomista, riskien laadullisen ja määrällisen olennaisuuden tunnistamista, tunnistettujen riskien seurantaa, vähentämistä ja hallintaa sekä soveltuvin osin pääomapohjan vahvistamistarpeen arviointia samalla kun sovellamme hyväksi havaittuja käytäntöjä ja sääntelyviranomaisten ohjeita.

Tehokkaan riskienhallinnan pääperiaatteena on hajautettu luottosalkku, joka jakautuu tasaisesti yritys- ja henkilöasiakkaiden luottoihin ja joka on maantieteellisesti, toimialoittain ja tuotteittain hajautettu. Parannamme jatkuvasti luottoriskiin liittyviä prosesseja tunnistaaksemme olennaiset ESG-näkökohtiin liittyvät riskit sekä arvioidaksemme ja seurataksemme niitä. Taseeseen kirjattujen sijoitusten osalta ESG-periaatteet otetaan jo nyt huomioon pitkäaikaisissa epälikvideissä sijoituksissa, ja markkina- ja likviditeettiriskejä sekä niihin liittyviä salkkuja arvioidaan yhä useammin ESG-näkökohtien pohjalta.

 

ESG-näkökohtiin liittyvät riskit vaikuttavat Nordean asiakkaisiin ja taseeseen

ESG-näkökohdat arvioidaan Nordean taseeseen sisältyvissä luotto- ja sijoitussalkuissa, jotta näkökohtiin liittyvät olennaiset riskit tunnistetaan ja jotta niitä voidaan arvioida ja seurata.

Yrityksille annettavassa rahoituksessa ESG-näkökohdat arvioidaan rahoituksen määrän ja tyypin sekä sisäisesti määritetyn asiakassegmentin perusteella. Laadultaan olennaiseksi tunnistetut ESG- riskit ovat yksi luottoprosessissa huomioon otettavista tekijöistä, joiden perusteella asiakaskokonaisuuden riskitaso määritetään. Luottopäätökset tehdään niitä koskevan sisäisen prosessin mukaisesti. Jos asiakkaaseen liittyy suuria ESG-riskejä, luottopäätökset käsitellään luottoryhmässä tarvittavan korkealla tasolla.

Asuntolaina-asiakkaiden suurimmat ESG-riskit liittyvät vakuuksien energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin fyysisiin riskeihin.

Pitkäaikaisissa epälikvideissä sijoituksissa sijoituspäätöksiä ohjaavat ESG-näkökohtia ja vaikutuksia koskevat periaatteet sisältävät konkreettiset ESG-kriteerit, jotka salkunhoitajien on täytettävä joko heti tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, jos ne haluavat hoitaa Nordean sijoituksia. Periaatteet sisältävät myös vaatimuksen ESG-kehityksen seurannasta salkussa.