Styring av risiko

Håndtering av ESG-risiko – avgjørende for å opprettholde vår finansielle styrke

ESG-forhold kan påvirke Nordea både på kort og lang sikt, direkte eller indirekte. Slike forhold kan være knyttet til finansiell eksponering, virksomheten til kunder og selskaper vi investerer i, eller funksjoner som støtter den interne driften vår, for eksempel outsourcing.

I Nordea mener vi at ESG-faktorer i høy grad kan skape risiko knyttet til kreditt, marked, likviditet, etterlevelse eller drift. Prinsippene som styrer hvordan vi integrerer ESG-faktorer i Nordeas risikohåndtering og forretningsstrategi, speiler de respektive risikoenes betydning for eksisterende risikoer. Vi bruker både kvalitative og kvantitative målinger i identifiseringen og vesentlighetsvurderingen av ESG-relaterte risikoer. Deretter utvikler vi strategier for hvordan identifiserte vesentlige risikoer skal overvåkes, begrenses og håndteres. Når det er aktuelt, vurderer vi det eventuelle kapitaliseringsbehovet med utgangspunkt i god praksis og gjeldende regler. 

Hovedprinsippet for effektiv risikostyring er en diversifisert utlånsportefølje som er fordelt mellom bedrifts- og personkunder og spredt over ulike land, bransjer og produkter. Prosesser knyttet til kredittrisiko forbedres fortløpende for å identifisere, evaluere og overvåke vesentlige ESG-relaterte risikoer. For balanseførte investeringer er ESG-prinsippene allerede innført i rammeverket for langsiktige investeringer i illikvide aktiva, og vi bruker i økende grad ESG-faktorer for å vurdere hvordan de påvirker markeds- og likviditetsrisiko og de tilknyttede porteføljene.

 

ESG-relaterte risikoer som påvirker kunder og balanseregnskapet

Vi gjør ESG-vurderinger av både utlåns- og investeringsporteføljer i balanseregnskapet for å identifisere, evaluere og overvåke vesentlige ESG-relaterte risikoer.

Ved utlån til bedriftskunder gjøres ESG-vurderingene på bakgrunn av lånets størrelse og type samt hvilket segment kunden tilhører internt. ESG-relaterte risikoer som i den kvalitative vurderingen ble regnet som vesentlige på kundenivå, skal tas med i kredittvurderingen når det tas beslutninger om kundegruppens risikonivå. Godkjenninger gis i samsvar med den etablerte kredittbeslutningsprosessen. For kunder med høyere ESG-relaterte risikoer eskaleres beslutninger til kredittkomiteer på høyere nivå ved behov.

For boliglånskunder er den største ESG-relaterte risikoen knyttet til energieffektiviteten til den underliggende sikkerheten og eksponeringen for fysiske farer.

For porteføljer med langsiktige investeringer i illikvide aktiva omfatter de ESG- og konsekvensrelaterte prinsippene som styrer investeringsbeslutninger, konkrete ESG-kriterier. Det forventes at eksterne fondsforvaltere som vil forvalte kapital fra Nordea, oppfyller kriteriene eller jobber for å oppfylle dem så snart som praktisk mulig. Prinsippene inneholder også krav om at ESG-resultatene i porteføljen må følges opp.