Retningslinjer og sektorveiledere

Rammeverk for ansvarlig utvikling

I forhold til kundene våre er Nordeas etiske retningslinjer det sentrale dokumentet som veileder og styrer finansvirksomheten vår sammen med våre miljømessige, sosiale forretningsetiske prinsipper (ESG) for finansiering, investering og rådgivning. Disse finnes i bærekraftspolicyen vår.

Prinsippene styrer hvordan vi handler i det daglige arbeidet og forretningsbeslutningene våre. Vi tar hensyn til dem og alle andre relevante prinsipper for miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold når vi vurderer forretningsrisiko og -muligheter. Vi forventer også at forretningspartnerne og leverandørene våre slutter seg til disse prinsippene. 

Disse dokumentene er kun tilgjengelige på engelsk.

Standpunktserklæringer og sektorveiledninger

Standpunktserklæringene og sektorveiledningene våre inneholder veiledning og prinsipper for forretningsmuligheter og risikoreduksjon i forhold til ulike temaer og sektorer. Nordea anerkjenner risikoen for potensielle negative miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser, og vi forventer at kundene våre og selskapene vi investerer i, oppfyller de høye kravene som stilles til håndtering av slik risiko. 

Dokumentene beskriver Nordeas forventninger og angir hva vi anser som beste praksis. De skal ses på som veiledning for selskaper innenfor områder der disse spørsmålene er av stor betydning.  
Retningslinjene gir også informasjon om hvilke krav og terskelverdier som gjelder for ulike sektorer, utover kravene som stilles i henhold til nasjonale lover og regler.