Ekskludering

Ekskludering som siste utvei

Å ekskludere et selskap fra fondsporteføljen vår er alltid siste utvei. Nordea Asset Management investerer imidlertid aldri i selskaper som produserer biologiske og kjemiske våpen, landminer, klasebomber og/eller atomvåpen, som vi på ingen måte vurderer som en god investering, verken for investorer eller samfunnet for øvrig. 

I februar 2017 besluttet Nordea Asset Management at retningslinjene for ansvarlige investeringer ikke bare skulle omfatte selskaper som er involvert i utvikling og produksjon av kjernevåpen, men også selskaper som er involvert i service og vedlikehold. 

I 2015 besluttet Nordea Asset Management å ekskludere selskaper der 75 % av omsetningen kommer fra kullgruvedrift og som ikke har realistiske muligheter til å omstille til noe annet enn kull. I 2017 ble denne terskelen senket til 30 %. I 2019 besluttet Nordea Asset Management å ytterligere begrense eksponeringen mot kullgruvedrift ved å innføre en grense på 10 % for omsetning fra termisk kull og en grense på 30 % for omsetningen fra den samlede kullvirksomheten (inkludert metallurgisk kull). 

I august 2019 besluttet Nordea Asset Management å ekskludere selskaper med omfattende og langvarig eksponering mot oljesandutvinning med en omsetningsgrense på 10 %. 

I 2022 besluttet vi å innta en strengere holdning til termisk kull og oljesand ved å senke omsetningsgrensen til 5 %.

Alle fond som forvaltes av Nordea, er underlagt en årlig normbasert screening som identifiserer selskaper som kan være involvert i brudd på folkeretten og standarder for miljøvern, menneskerettigheter, arbeidsliv og korrupsjonsbekjempelse. Hvis et selskap blir identifisert i denne screeningprosessen, iverksetter vi en intern vurdering av selskapet og hendelsen. Screeningen identifiserer også selskaper som er ekskludert i henhold til kriteriene våre for ekskludering.

Listen ble sist oppdatert i mai 2023. Last ned ekskluderingslisten her

Explore more