Påvirkningsarbeid

Engasjement med fokus

Vi mener at bedre styring av bærekraftsrisikoer og -muligheter er avgjørende for å skape avkastning med ansvar, og at engasjement kan føre til konkurransefortrinn. Det øker sannsynligheten for at selskaper lykkes i det lange løp – til fordel for selskapene, kunder og samfunnet som helhet.

I tråd med forpliktelsen vår om netto nullutslipp satte vi i 2021 et mål om at innen 2025 skal 80 % av de 200 selskapene som står for størstedelen av våre finansierte utslipp, ha tilpasset virksomheten sin til Paris-avtalen, eller ha en pågående dialog med oss om å bli det. Dette målet vil øke til 100 % innen 2030.
I 2022 startet vi en kampanje for å formidle forventningene våre om tilpasning til Paris-avtalen blant de 200 selskapene med størst utslipp. Les mer om dette arbeidet i Nordeas årsrapport for ansvarlige investeringer. 

Les mer om samarbeidene våre

Støtte selskaper i arbeidet med å oppnå reell endring

Å være en aktiv eier er sentralt i forståelsen vår av ESG og ansvarlige investeringer. Arbeidet vårt med aktivt eierskap omfatter derfor alle produktene våre. Engasjementet pågår gjerne over flere år og gjennomføres enten av NAM alene eller i samarbeid med andre institusjonelle investorer. I arbeidet kombinerer vi perspektivene til porteføljeforvaltere, finansanalytikere og ESG-spesialister for å få et helhetsbilde og fastsette samkjørte mål for påvirkningsarbeidet.

I denne prosessen har vi regelmessige møter med selskapene og følger opp fremdriften mot fastsatte mål. Arbeidet kan også bestå av dialog med ledelsen, påvirkning på styresammensetningen, samarbeid med andre investorer om felles stemmegivning på generalforsamlinger, og generelt oppsyn med selskapet. Gjennom dialog kan vi formidle hvilke forventninger vi har til selskapets handlinger, og hjelpe dem med å forbedre bærekraftsarbeidet. Fremdriftsrapporter og resultater av påvirkningsarbeidet formidles til porteføljeforvaltere og analytikere, slik at informasjonen kan vurderes i investeringsbeslutninger. Hvis forventningene våre ikke oppfylles i dialoger om kritiske forhold for et bestemt selskap i fondene våre eller generelle forutsetninger for om et selskap er et aktuelt investeringsobjekt, bruker vi andre metoder, for eksempel stemmegivning. Som en siste utvei vurderer vi karantene eller ekskludering.

NAMs påvirkningsarbeid utføres på vegne av alle fond, og følger denne prosessen:

Prosess for valg av påvirkningsmetoder>Plan for påvirkningsarbeid med mål>Undersøkelser og møte>Rapportere fremdrift eller eskalere

 

Påvirkningsarbeidet vårt

Påvirkningsarbeidet vårt faller vanligvis inn under minst én av tre kategorier.

Hvert tema er tett tilpasset bærekraftsmålene og relevante ESG-risikoer og er valgt og definert gjennom et nært samarbeid mellom ESG-spesialister, porteføljeforvaltere, finansanalytikere og kunder. Alle aktiviteter spores i en intern database og gjennomgås av RI-teamet for å overvåke fremdriften.

 

Hva er Nordea Asset Management?

Nordea Asset Management er en av de største kapitalforvalterne i Norden med global tilstedeværelse i Europa, Amerika og Asia. Nesten en tredjedel av midlene forvaltes under ESG STARS-strategier. Forkortelsen er NAM. 

 

Hva er Nordea Fondene?

Nordea Fondene er den største fondsforvalteren i Norden, eid av Nordea Bank Abp. Fokuset er på aktiv forvaltning og beslutninger basert på forretningsinnsikt, analyse og bærekraftskriterier. 

Explore more