Bærekraftsmål

For at vi skal klare dette, og for at vi skal kunne utvikle oss til en enda mer bærekraftig bank enn det vi er i dag, har vi integrert bærekraft i forretningsstrategien vår. Fokuset vil være på bærekraftsområdene der vi kan gjøre størst forskjell, og på å sette mål som støtter opp under arbeidet.

De viktigste områdene er identifisert gjennom en samlet relevans- og konsekvensanalyse og gruppert i fire strategiske søyler: klimatiltak, sosialt ansvar, eierstyring og kultur og finansiell styrke.

Langsiktig mål for 2050

Delmål for 2030

 

Fullstendig liste over Nordeas sektormål:

Sektormålene dekker Nordeas utlånsportefølje og vil veilede Nordeas arbeid for å støtte kundenes reise for å redusere utslipp og akselerere omstillingen av økonomien. Vår første runde med sektormål ble lansert i desember 2022 og dekket skipsfart, boligeiendom, olje og gass, samt termisk torvdrift. Ved utgangen av 2023 satte Nordea også ytterligere mål for kraftproduksjon og jordbruk. I februar 2024 ble sektormålet for biler og varebiler publisert.

 

Sektor 

Undersektor

Scope 

Måleenhet

Referansescenario

Startår

Målår

Mål

Shipping 

Vessels 

AER, gCO2/dwt-nm 

Poseidon principles (IMO 2050) 

2019 

2030 

-30% 

Boligeiendom

Private husholdninger og borettslag

1, 2 

kgCO2e/m2 

Forsyningssektor NDC1, CRREM 

2019 

2030 

-40-50% 

Landbruk

Avlinger, plantasje og jakt, og husdyrhold

1, 2 

tCO2e/EURm 

National sector targets and SBTi FLAG3 

2021 

2030 

-40-50% 

Motorvogner

Biler og varebiler

15

gCO2e/km

 

IEA NZE2

 

2022

 

2030

-40%

Kraftproduksjon

Kraftproduksjon

1, 2 

gCO2e/kWh 

IEA NZE2 

SBTi 1.5C 

 

2021 

2030 

-70% 

Olje og gass

Leting og produksjon

1, 2, 3  

tCO2e4 

IEA NZE2 

2019 

2030 

-55% 

Offshore 

Borerigger og supplyskip innen olje, gass og shipping

mill. EUR

2019 

2025 

-100% 

Bergverksdrift/utvinning

Torvuttak

mill. EUR

IEA NZE2 

2022 

2025 

-100% 

Brytning av termisk kull

mill. EUR

IEA NZE2 

Restriktiv policy. Fuullstendig utfasning skjedde i 2021. 

1 Kombinert, NDC (nasjonalt fastsatt bidrag) samt lavere karbonutslipp i forbindelse med renovering og utskiftning av bygningsmasse (konservative anslag).

2 Et normativt IEA-scenario som viser hvordan den globale energisektoren kan oppnå netto null karbonutslipp innen 2050, og som er i overensstemmelse med å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 °C uten temperaturoverskridelse (50 % sannsynlighet), på linje med reduksjoner vurdert av IPCC i Special Report on Global Warming of 1.5 °C.

3 National sector targets and Science Based Targets Initiative Forestry, Land and Agriculture (SBTi FLAG) include both GHG-emission reductions and carbon removals.

4 Including methane emissions in CO2 equivalents for scopes 1 and 2. 
5 Scope 1 covers emissions tank-to-wheel.

Mål for 2023–2025

Klimatiltak

 • Formidle over 200 milliarder euro til bærekraftig finansiering innen utgangen av 2025.
   
 • Sikre at 90 % av eksponeringen mot store bedriftskunder i klimasårbare sektorer inngår i omstillingsplaner innen utgangen av 2025.
   
 • Sikre at 80 % av de 200 selskapene med størst finansielle utslipp i Nordea Asset Managements portefølje, innen 2025 enten driver i tråd med målene i Parisavtalen eller er i dialog om målene.
   
 • Doble andelen forvaltningskapital med forpliktelse til netto nullutslipp innen 2025.
   
 • Øke bruttotilgangen til produktfamilien Bærekraftig Valg til 33 % av samlet bruttotilgang innen utgangen av 2025.
   
 • Redusere karbonavtrykket fra Nordea Life & Pensions porteføljer med børsnoterte aksjer, foretaksobligasjoner og eiendom med minst 25 % innen utgangen av 2024.
   
 • Alle kapitalforvaltere* som forvalter kapital på vegne av Nordea Life & Pension, må innen 2024 forplikte seg til å omstille forvaltningskapitalen til netto null innen 2050.
   
 • Redusere karbonutslipp fra egen drift med totalt 30 % sammenlignet med 2019 innen 2023.
   
 • 70 % av våre innkjøp skal være fra leverandører som enten har tilpasset virksomheten til Parisavtalen, eller som er i aktiv dialog for å tilpasse seg innen 2023.

*Alle forvaltere i likvide aktivaklasser og utvalgte forvaltere i illikvide aktivaklasser.

Samfunnsansvar

 • Begge kjønn* skal være representert med minst 40 % til sammen i de tre øverste ledelsesnivåene** innen utgangen av 2025.
   
 • Med en gjennomsnittlig minimumsscore på 92 skal medarbeidere*** føle at de har blitt rettferdig behandlet uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, alder, etnisitet, legning, religion, funksjonsvariasjon osv. innen utgangen av 2023.
   
 • Minimum gjennomsnittlig indekspoengsum på 90 for Mangfold og Inkludering innen utgangen av 2025.***
   
 • Alle direkteinvesteringer i selskaper gjort av fond som forvaltes direkte av Nordea Asset Management, skal vurderes ut fra minstekravene for spørsmål knyttet til menneskerettigheter (i tråd med EU-taksonomien) innen utgangen av 2023.
   
 • Konsekvensanalyse av menneskerettigheter i leverandørkjeden på plass innen utgangen av 2023.

* "Kjønn" refererer til biologisk eller juridisk kjønn. For å overholde regulatoriske begrensninger på sensitive data, registrerer vi ikke kjønnsidentitet. Vi ønsker imidlertid velkommen og muliggjør selvidentifikasjon av kjønnsidentitet.

**Konsernledelse (GLT), GLT-1 og GLT-2

***Som deltar i Nordeas medarbeiderundersøkelse

Eierstyring og kultur

 • Alle nye leverandører* screenes for bærekraftsfaktorer som landrisiko og sektorrisiko, karbonintensive sektorer, eksklusjonsliste, negative ESG-hendelser via mediaovervåkning og tiltak fra myndigheter.
   
 • Integrere bærekraft i personalprosesser som handler om formål og verdier, tilbud til medarbeidere og mål for variabel lønn, innen utgangen av 2023.

*Omfatter alle leverandører under kontrakt i screeningsystemet.

Finansiell styrke

 • Rammeverk for styring av ESG-risiko på plass innen utgangen av 2023.
   
 • Risikovurderinger for alle sektorer og kunder som er sårbare for klimarisiko, skal være på plass innen utgangen av 2023.