Våra hållbarhetsmål

För att uppnå detta och göra Nordea till en ännu mer hållbar bank än vi är idag, har vi införlivat hållbarhet i alla delar av vår affärsstrategi. Vi fokuserar på hållbarhetsfrågor där vi kan åstadkomma stor skillnad – och sätter upp mål som speglar detta.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor identifierades genom en kombinerad väsentlighets- och konsekvensanalys och grupperades sedan i fyra strategiska pelare: klimatåtgärder, socialt ansvarstagande, bolagsstyrning och kultur samt finansiell styrka.

Mål på lång sikt till 2050

Mål på medellång sikt till 2030

 

Fullständig lista över Nordeas sektormål:

Sektormålen finns i Nordeas utlåningsportfölj och ska guida Nordeas arbete med att hjälpa kunderna minska sina utsläpp och påskynda omställningen i ekonomin. Vår första omgång av sektorsmål lanserades i december 2022 och omfattade sjöfart, bostadsfastigheter, olja och gas och termisk torvbrytning. I slutet av 2023 satte Nordea också upp ytterligare mål för kraftproduktion och jordbruk. I februari 2024 publicerades sektorsmålet för person- och skåpbilar.

 

Sektor 

Undersektor

 

Utsläpp, scope 

Uppgift 

Referensscenario

Basår

Uppnått år

Resultat

Sjöfart 

Fartyg

AER, gCO2/dwt-nm 

Poseidon principles (IMO 2050) 

2019 

2030 

-30% 

Bostadsfastigheter

Privatpersoner och bostadsrättsföreningar

1, 2 

kgCO2e/m2 

Utility sector NDC1, CRREM 

2019 

2030 

-40-50% 

Jordbruk

Växtodling, plantage och jakt samt djurhållning

1, 2 

tCO2e/EURm 

National sector targets and SBTi FLAG3 

2021 

2030 

-40-50% 

Motorfordon

Bilar och skåpbilar

15

gCO2e/kmIEA NZE22022

2030

-40%

Kraftproduktion

Elproduktion

1, 2 

gCO2e/kWh 

IEA NZE2 

SBTi 1.5C 

 

2021 

2030 

-70% 

Olja och gas

Prospektering och produktion

1, 2, 3  

tCO2e4 

IEA NZE2 

2019 

2030 

-55% 

Offshore 

Borrplattformar och försörjningsfartyg för offshore versamhet inom olja och gas samt sjöfart

Euro

2019 

2025 

-100% 

Gruvbolag  

Brytning av energitorv

Euro 

IEA NZE2 

2022 

2025 

-100% 

Brytning av energikol

Euro

IEA NZE2 

Restriktiv policy. Helt utfasad 2021. 

1) Kombinerat, NDC (nationellt fastställda bidrag) plus minskade koldioxidutsläpp genom renovering och föryngring av fastighetsbeståndet (konservativa estimat).
2) Ett normativt IEA-scenario som visar en utveckling där den globala energisektorn kan nå nettonollutsläpp för koldioxid till 2050 och som är förenlig med en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 °C utan en tillfälligt överskriden temperaturuppgång (med 50 procents sannolikhet), i linje med minskningar som bedömts av IPCC i deras specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning (Special Report on Global Warming of 1.5 °C).
3) Nationella sektorsmål och Science Based Targets Initiative Forestry, Land and Agriculture (SBTi FLAG) inkluderar både minskningar av växthusgasutsläpp och kolavlägsnande
4) Inklusive metanutsläpp i koldioxidekvivalenter för scope 1 och 2.
5) Scope 1 omfattar utsläpp från tank till hjul.

Mål för 2023-2025

Klimatåtgärder

 • Förmedla mer än 200 md euro i hållbar finansiering till utgången av 2025.
   
 • Säkerställa att 90 procent av vår exponering mot stora företagskunder i sektorer med hög klimatrisk omfattas av omställningsplaner till utgången av 2025.
   
 • Säkerställa att 80 procent av de 200 företag i Nordea Asset Managements portföljer som står för den största delen av våra finansierade utsläpp senast 2025 antingen har anpassat sin verksamhet i linje med Parisavtalet eller är föremål för aktivt påverkansarbete kring anpassning.
   
 • Fördubbla andelen förvaltat kapital med åtagande om nettonollutsläpp till 2025.
   
 • Öka bruttoinflödet till produktfamiljen Hållbart val till 33 procent av det samlade bruttoinflödet i fonder till utgången av 2025.
   
 • Minska koldioxidavtrycket från Nordea Life & Pensions noterade aktier, företagsobligationer och fastighetsportfölj med minst 25 procent till utgången av 2024.
   
 • Alla kapitalförvaltare som förvaltar tillgångar åt Nordea Life & Pension måste förbinda sig senast 2024 till att ställa om sitt förvaltade kapital till nettonollutsläpp till 2050.
   
 • Minska koldioxidutsläppen från vår interna verksamhet med 30 procent jämfört med 2019 till utgången av 2023.
   
 • 80 procent av våra inköp sker från leverantörer som antingen har anpassat sin verksamhet till Parisavtalet eller omfattas av aktivt påverkansarbete för att anpassa verksamheten senast 2025.

* Alla förvaltare av likvida tillgångsklasser och utvalda förvaltare av illikvida tillgångsklasser.

Socialt ansvarstagande

 • Till utgången av 2025 ska respektive kön vara representerat till minst 40 % på de tre högsta chefsnivåerna* sammantaget.
   
 • Med en genomsnittlig indexpoäng på 92 ska våra medarbetare** känna att de har behandlats rättvist oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionsvariation, etc. till utgången av 2023.
   
 • En genomsnittlig indexpoäng på 90 för mångfald och inkludering*** till utgången av 2025. 
   
 • Alla direktinvesteringar i företag i fonder som förvaltas direkt av Nordea Asset Management ska utvärderas utifrån minimiåtgärder i fråga om skydd av mänskliga rättigheter (i linje med EU:s taxonomi) vid slutet av 2023.
   
 • Utvärdering av leverantörsledets påverkan på de mänskliga rättigheterna på plats till utgången av 2023.

* Koncernledningen (Group Leadership Team, GLT), GLT-1 och GLT-2.

** I Nordeas undersökning om medarbetarengagemang.

Bolagsstyrning och kultur

 • 100 procent av de nya leverantörerna har bedömts utifrån hållbarhetsaspekter såsom landrisk, sektorrisk, koldioxidintensiva sektorer, exkluderingslistan, negativa ESG-händelser via mediagranskning och myndighetsåtgärder.
   
 • Införliva hållbarhet i personalprocesser avseende syfte och värderingar, vårt medarbetarerbjudande och mål för rörliga ersättningar till utgången av 2023.

* Omfattar alla avtalsbundna leverantörer som finns i screeningsystemet.

Finansiell styrka

 • Fastställda ramverk för hantering av ESG-risker till utgången av 2023.
   
 • Riskbedömningar för sektorer och kunder med störst klimatrisk ska vara införda före utgången av 2023.