Policy för informationsgivning

Nordea Bank Abp (”Nordea Bank”) är ett finskt publikt aktiebolag och moderbolag i Nordeakoncernen (omfattande bolaget och dess dotterföretag). Nordea Banks aktie är noterad på Nasdaqbörserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn, och Nordeas American Depository Receipts (ADR) handlas i USA, i US dollar. Som en del i finansieringsverksamheten emitterar Nordea Bank och dess hypoteksdotterföretag (Nordea Hypotek AB (publ), Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Nordea Eiendomskreditt AS och Nordea Mortgage Bank Plc) även långfristiga skuldinstrument vilka normalt noteras på olika börser. Vidare har Nordea andra noterade finansiella instrument som del av sitt affärserbjudande.


Nordeas Policy för informationsgivning beskriver målsättningen och de viktigaste principerna som Nordea följer vid kommunikation med investerare och publicering av finansiella rapporter. Policyn beskriver även offentliggörande, distribution och arkivering av informationen inom ramen för informationsplikten som följer av lagar och förordningar.


De allmänna principerna för all information som delas, kommuniceras eller distribueras av Nordea är att säkerställa:

  • att alla parter som är verksamma på de berörda marknaderna har likvärdig och samtidig tillgång till korrekt, relevant, tydlig, tillförlitlig och enhetlig information om Nordea,
  • att informationen är tillräckligt utförlig för att rimligen bedöma konsekvenserna av den givna informationen,
  • att informationen lämnas i enlighet med gällande lagar och förordningar, samt
  • att informationsgivningen inte är selektivt baserad.


Policyn har godkänts av Nordea Banks styrelse.